Νόμος 3252/04 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Γενική Συνέλευση Περιφερειακού Τμήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας αποτελείται από όλα τα μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας στη συγκεκριμένη περιφέρεια, που είναι γραμμένα στα μητρώα του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παραστούν χωρίς δικαίωμα ψήφου και μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας που δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη περιφέρεια, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

2. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την εκλογή των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Αντιπροσώπων τους στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων.

 

3. Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Την εκλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τον έλεγχο των πράξεών τους.
Την εκλογή των μελών της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος.
Την εκλογή των αντιπροσώπων του Περιφερειακού Τμήματος στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.
Την απόφαση για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς του Περιφερειακού Τμήματος, το οποίο υποβάλλει σε αυτή το Περιφερειακό Συμβούλιο ή το ζητά εγγράφως το ένα τρίτο των μελών.

 

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους και έκτακτα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου των μελών. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία τους από αυτήν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 

5. Τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος καλούνται από τον Πρόεδρο με ατομικές προσκλήσεις που αναγράφουν κατά σειρά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

6. Τα μέλη που προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και χρησιμεύει για να βεβαιώνει την απαρτία ή σε ειδικό βιβλίο.

 

7. Για τη συγκρότηση νομίμου απαρτίας απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αν η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας, επαναλαμβάνεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Εάν και τότε δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όσα μέλη και εάν παρίστανται.

 

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ανακοινώνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.

 

9. Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την εκλογή Περιφερειακού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας έχουν όσοι νοσηλευτές έχουν εγγραφεί στο μητρώο των μελών και έχουν ανανεώσει το δελτίο ταυτότητας. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος, 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την εκλογή, κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο κατάλογος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Περιφερειακού Τμήματος και διορθώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από αίτηση, η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 12 ημέρες πριν τη συνεδρίαση για την εκλογή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

10. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα των Περιφερειακών Τμημάτων έχουν τα μέλη που ανανέωσαν το δελτίο ταυτότητας και δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης άσκησης του επαγγέλματος. Τελεσίδικη ποινή που επιβάλλει την προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος συνεπάγεται την έκπτωση του τιμωρημένου από όλα τα αξιώματα που τυχόν κατέχει. Στερούνται το δικαίωμα να εκλέγουν όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά τελεσίδικα πριν παρέλθει έτος από την τιμωρία τους. Εφόσον αυτός που βρίσκεται υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει από τη θέση του, αναπληρώνεται όμως προσωρινά στα καθήκοντά του από τον κατά σειρά πρώτο αναπληρωματικό, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί του ενδίκου βοηθήματος που έχει ασκήσει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.