Νόμος 3252/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εκλογή Περιφερειακού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος εκλέγει ανά τριετία Περιφερειακό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.

 

2. Υποψήφιοι για τις εκλογές μπορούν να είναι όλα τα Μέλη του Περιφερειακού Τμήματος που δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης άσκησης του επαγγέλματος και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

3. Η εκλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των Αντιπροσώπων ενεργείται σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Τμήματος με τη σύγκλιση συνέλευσης ειδικά για το σκοπό αυτόν κάθε τριετία, σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής.

 

4. Τα Μέλη καλούνται με πρόσκληση που αποστέλλεται σε αυτά με τη μηνιαία εφημερίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες πριν από την εκλογή, με την παράλληλη υποχρέωση για ταυτόχρονη ανάρτηση της ανωτέρω πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου όσο και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος και των Αντιπροσώπων που πρόκειται να εκλεγούν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), με την παράγραφο 13 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

5. Οι εκλογές διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή κατά το άρθρο 8 του παρόντος.

 

6. Η εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι σταυροί τίθενται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

7. Οι εκλογείς μπορούν να βάλουν αριθμό σταυρών που αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών των οργάνων που εκλέγονται κατ' ανώτατο όριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2011 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

8. Όλα τα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται κατά πλειοψηφία από την εφορευτική επιτροπή.

 

9. Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα δεν επιτρέπεται η παραμονή άλλων προσώπων εκτός των μελών της εφορευτικής επιτροπής, των υποψηφίων, των εκπροσώπων των υποψηφίων και αυτών που ασκούν το εκλογικό δικαίωμα.

 

10. Η ανακήρυξη υποψηφίων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος ενεργείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος 15 ημέρες πριν από την εκλογή.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

 

Η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Περιφερειακού Τμήματος σχετικά με την εγγραφή σε αυτό και την ανανέωση του δελτίου ταυτότητας. Μέσα σε 3 ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Περιφερειακό Συμβούλιο ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση που τοιχοκολλείται στο γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψήφιους από τους οποίους υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του νόμου 3868/2011 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με τις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

11. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή. Η επιτροπή μπορεί να κηρύξει τη λήξη της Ψηφοφορίας και πριν από τη δύση του ηλίου, εφόσον ψήφισαν όλοι οι νοσηλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

12. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται και μονογράφονται από την εφορευτική επιτροπή και τον δικαστικό αντιπρόσωπο.

 

13. Η εφορευτική επιτροπή διαβιβάζει τα πρακτικά των εκλογών μαζί με τις ενστάσεις στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος εντός 10 ημερών εκδίδει απόφαση για την επικύρωσή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 25 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

14. Στην περίπτωση μερικής ή ολικής ακυρώσεως κάποιας εκλογής, το οικείο Περιφερειακό Τμήμα διενεργεί νέα εκλογή μέσα σε 2 το πολύ μήνες, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.