Νόμος 4256/14 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ζητήματα Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 4 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (νόμος [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Κατάταξη Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

1. Οι κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΣΔΥΛΣ), για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καταλαμβάνονται από υποψηφίους προερχόμενους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα, κατόχους πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, καθώς και από κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), Πλοιάρχους ή Μηχανικούς. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι υποψήφιοι αυτοί απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας από εκείνες που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 3, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

 

2. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθορίζεται στα 28 έτη για τους προερχόμενους εξ ιδιωτών και στα 32 έτη για τους προερχόμενους εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται:

 

α. Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού.

 

β. Τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα πρόσθετα προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 11/2014 (ΦΕΚ 17/Α/2014), όπως ισχύει, για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.

 

γ. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε προέλευσης ή κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

δ. Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού.

 

4. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 3)δ' και θεωρείται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στη Σχολή οι δόκιμοι Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι δεν κατείχαν όλα τα νόμιμα προσόντα εισαγωγής στη Σχολή.

 

β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν, έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.

 

6. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή ονομάζονται Κελευστές Λιμενικού Σώματος με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Λιμενοφύλακες που εισάγονται ως δόκιμοι στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος και από υπαιτιότητα τους δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς την φοίτηση τους, είτε ένεκα αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις ή παραίτησης τους είτε λόγω τελέσεως πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος, θεωρείται ότι συνεχίζουν να φέρουν το βαθμό του Λιμενοφύλακα που κατείχαν πριν από την είσοδο τους στη Σχολή και, εφόσον δεν επιβληθεί σε αυτούς η καταστατική πειθαρχική ποινή της απόταξης ή δεν αποβληθούν από τη Σχολή για λόγους πειθαρχίας ή υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παραμένουν στο Σώμα. Οι βαθμοφόροι αυτοί εξελίσσονται χωρίς να προσμετράται ο χρόνος φοίτησης τους στη Σχολή ως χρόνος για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων τους ή της ανειλημμένης υποχρέωσης ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο Σώμα.}

 

2. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Κατάταξη Λιμενοφυλάκων

 

1. Οι κενές οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων, για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός με απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καταλαμβάνονται από υποψηφίους ηλικίας έως 26 ετών που είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επιπλέον των ανωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον 1, εκ των διαληφθεισομένων στην απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ. Προκειμένου για άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται:

 

α. Η διαδικασία επιλογής των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποψηφίων, με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού.

 

β. Οι ειδικότητες - κατηγορίες υποψηφίων, το ποσοστό των θέσεων επί του συνολικού αριθμού προκηρυσσόμενων θέσεων που θα καλυφθεί από κάθε ειδικότητα - κατηγορία, τα γενικά και ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου ανά ειδικότητα κατηγορία, τα θέματα διεξαγωγής του διαγωνισμού, των μαθημάτων, της μεθόδου υπολογισμού των μορίων της βαθμολογίας, της υψομέτρησης, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 11/2014 (ΦΕΚ 17/Α/2014), όπως ισχύει, για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα περί καταστροφής των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.

 

γ. Ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών κάθε ειδικότητας - κατηγορίας όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους υποψήφιους αυτής, είτε λόγω μη προσέλευσης είτε λόγω αποτυχίας τους, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

δ. Τα θέματα που αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται με Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

3. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων που θα εισαχθούν στη Σχολή καταρτίζεται από την οικεία Επιτροπή της παραγράφου 2)δ' του παρόντος άρθρου και θεωρείται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι επιτυχόντες στη Σχολή Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. α. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν πριν από την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης, αδικαιολόγητης μη παρουσίασης των επιτυχόντων κατά το πρώτο δεκαήμερο από την ορισθείσα ημερομηνία κατάταξης ή έλλειψης κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών έστω και ενός προσόντος επιτυχόντος, καλούνται να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν ή δεν παρουσιάστηκαν αδικαιολόγητα και όσοι διαπιστώθηκε, ότι δεν κατείχαν τα νόμιμα προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή.

 

β. Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή, κατόπιν υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων, διαπίστωσης έλλειψης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τη Σχολή, καλούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων να καταταγούν οι επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους, αφού προηγουμένως, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαγραφούν όσοι παραιτήθηκαν και όσοι έπαυσαν να έχουν τα νόμιμα προσόντα ή απολύθηκαν από τη Σχολή.

 

5. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες από τη Σχολή, ονομάζονται Λιμενοφύλακες με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Επιπλέον των ανωτέρω απαιτείται να έχουν διανύσει χρόνο 3 ετών υπηρεσίας σε Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Υποπλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ) Οι ανώτεροι Αξιωματικοί για την προαγωγή τους στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται να έχουν υπηρετήσει ως ανώτεροι αξιωματικοί τουλάχιστον 2 έτη σε Λιμενική Αρχή ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή Περιφερειακή Υπηρεσία Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τουλάχιστον 2 έτη σε Διεύθυνση ή Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι κατέχουν το βαθμό του Πλοιάρχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.}

 

γ. Η παράγραφος 13 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{13. Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα παραμένουν στον ίδιο βαθμό μέχρι τη συμπλήρωση τους, επανερχόμενοι κατόπιν αυτής στην αρχική τους θέση στην επετηρίδα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

4. Καταργείται η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012).

 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.}

 

6. Οι δόκιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, των οποίων η φοίτηση στις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές, διακόπτεται λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή τραύμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα αυτής, δύνανται να μετατάσσονται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, κρινόμενοι από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με βάση τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 11/2014 (ΦΕΚ 17/Α/2014), όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ανωτέρω εντάσσονται στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθμού τους, του έτους ονομασίας της εκπαιδευτικής τους σειράς, ενώ κατά λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 37/2012 (ΦΕΚ 75/Α/2012), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

7. Η αντιστοιχία του βαθμού του Λιμενοφύλακα με εκείνους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, είναι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 530/1970 (ΦΕΚ 100/Α/1970), σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984).

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών και οι υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες, ασκούν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σε σχέση προς τα εγκλήματα που τελέσθηκαν σε αυτή. Οι Λιμενοφύλακες ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα και καθήκοντα, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.}

 

9. Για την υποβολή αίτησης, μετά δικαιολογητικών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς απευθείας κατάταξης προσωπικού στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, εξαιρουμένων των διαγωνισμών για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Τα ποσά που θα προκύψουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

10. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να συγκροτούνται για το ίδιο έτος περισσότερα του ενός πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ανακριτικά Συμβούλια, πλην εκείνων που αφορούν τους Ανώτατους Αξιωματικούς και Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην περίπτωση αυτή οι υποθέσεις παραπέμπονται κατά προτεραιότητα, με κριτήριο το χρόνο παραγραφής, το χρόνο λήξης επιβληθείσας αυτεπάγγελτης διαθεσιμότητας, καθώς και επικείμενη αποστρατεία του εγκαλουμένου λόγω συμπλήρωσης συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των ανωτέρω Ανακριτικών Συμβουλίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 187/2004 (ΦΕΚ 164/Α/2004), όπως ισχύουν. Για το έτος δημοσίευσης του παρόντος, είναι δυνατή η εφαρμογή της παρούσας διάταξης, από την ισχύ του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 187/2004.

 

11. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετεί στα περιπολικά,ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/ σκάφη καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δαπάνης.

 

12. Οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 56 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια διαγωνισμού για την κατάταξη υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μπορεί, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, να συμπληρώνονται από τους πίνακες των επιλαχόντων του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων, και οι επιλαχόντες αυτοί κατατάσσονται ως νέα εκπαιδευτική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται μετά από έγκριση της επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει σε χρόνο μεταγενέστερο της Προκήρυξης για την ανάγκη κάλυψης των θέσεων αυτών, καθορίζεται ο αριθμός των επιλαχόντων που θα καταταγούν για τη συμπλήρωση του αριθμού αυτού και κάθε άλλη αναγκαία πράξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

13. Εφόσον, πριν την κατάταξη ή το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, οι καταταγέντες με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου παραιτηθούν ή διαπιστωθεί έλλειψη έστω και ενός προσόντος ή δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή απολυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν οι επόμενοι κατά σειρά επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας με την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή διαπίστωσης της έλλειψης ή μη παρουσίασης ή απομάκρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλούνται να καλύψουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.