Νόμος 4256/14 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Ζητήματα Πλοηγικής Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων που μετακινείται στο Εσωτερικό προς εκτέλεση Υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, σε βάρος της διαχείρισης του Πλοηγικού Σταθμού, από τον οποίο μετακινείται, της παγίας προκαταβολής του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, μέχρι και του 75% του συνολικά δικαιούμενου ποσού, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εγκρίσεως του Προϊσταμένου του Πλοηγικού Σταθμού.

 

2. Η δεύτερη παράγραφος του εδαφίου 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 213 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αρμοδιότητα και η, μετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείριση των ειδικών λογαριασμών Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ) ασκείται από 01-04-2012 από τις αντίστοιχες αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.}

 

3. α. Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 198/1966 (Α' 48) και εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) από το χρόνο που αυτές ίσχυσαν.

 

β. Οποιεσδήποτε αποδοχές έχουν καταβληθεί στο ανωτέρω προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 198/1966 (ΦΕΚ 48/Α/1966), θεωρείται ότι καταβλήθηκαν νομίμως έως το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 198/1966 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ως μηνιαίοι βασικοί μισθοί του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών ορίζονται οι εκάστοτε ισχύοντες, αντίστοιχοι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των Ελληνικών επιβατηγών πλοίων εσωτερικού σύμφωνα με τις κάτωθι διακρίσεις:

 

α) για τους Αρχιπλοηγούς ο του Πλοιάρχου αυξημένος κατά 23,50%,

β) για τους Πλοηγούς και βοηθούς Πλοηγών ο του Πλοιάρχου αυξημένος κατά 12,50%,

γ) για τους Κυβερνήτες ο του Ναυκλήρου αυξημένος κατά 32,50%,

δ) για τον Αρχιμηχανοδηγό ο του Μηχανοδηγού Α' τάξεως αυξημένος κατά 19%,

ε) για τους Μηχανοδηγούς ο του Μηχανοδηγού Α' τάξεως αυξημένος κατά 13%,

στ) για τον Αποθηκάριο και ξυλουργό ο του Ναυκλήρου αυξημένος κατά 13%,

ζ) για τους Λεμβούχους ο του Ναύτου αυξημένος κατά 13%.}

 

δ. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας παύουν να καταβάλλονται στο προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από 01-01-2013. Οποιαδήποτε ποσά έχουν καταβληθεί στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας από 01-01-2013 και εφεξής για την αιτία αυτή επιστρέφονται στο Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως μη νομίμως καταβληθέντα.

 

Η επιστροφή γίνεται με παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές σε ισόποσες δόσεις μέχρι 31-05-2014.

 

ε. Από το συνολικό ποσό των εσόδων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, ποσοστό 8% παρακρατείται και αποδίδεται ανά τρίμηνο στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και εκκαθάρισης των εσόδων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, τα αρμόδια προς τούτο όργανα, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού του ποσοστού της περίπτωσης ε' της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4480/2017 (ΦΕΚ 97/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.