Νόμος 4150/13 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Ζητήματα προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010), όπως ισχύει, εξακολουθεί να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο και ως φορέα επικουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, που προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 21-10-1932 (ΦΕΚ 387/Α/1932) και συμμετέχει στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προβλέπεται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 160/1970 (ΦΕΚ 44/Α/1970). Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχεται νοσοκομειακή και υγειονομική περίθαλψη, όπως αυτή ορίζεται ιδίως στις διατάξεις του νόμου [Ν] 154/1975 (ΦΕΚ 185/Α/1975), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 432/1983 (ΦΕΚ 162/Α/1983), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 133/2002 (ΦΕΚ 109/Α/2002), του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2004 (ΦΕΚ 142/Α/2004) και της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011).

 

2. Όσοι αποφοιτούν από τις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί να τοποθετούνται στις Επισκευαστικές Βάσεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύει κάθε φορά. O αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα πληρωθούν καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 33/2009 (ΦΕΚ 50/Α/2009), όπως ισχύει.

 

3. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που μετακινείται στο εξωτερικό προς εκτέλεση υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στο μετακινούμενο σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέχρι και του 75% του συνολικά δικαιούμενου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εγκρίσεως του Γενικού Διαχειριστή αυτής.

 

4. Για τους Υποναυάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι υπηρέτησαν μετά την 01-01-2008 σε προβλεπόμενες με βάση τα καθήκοντα οργανικές θέσεις του βαθμού τους, πλην του Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, εφόσον αποστρατεύθηκαν πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012) και εφόσον η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 308/1997 (ΦΕΚ 220/Α/1997), εκτός εάν με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαπιστωθεί η συνδρομή των λόγων που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012, όπως ισχύει.

 

5.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4219/1961 (ΦΕΚ 171/Α/1961), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Κατ' εξαίρεση, για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος των δύο (2) ετών σπουδών του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και για σπουδές σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.}

 

β. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

 

6. Σε παραρτήματα του Οίκου Ναύτου στα οποία δεν υπηρετεί προσωπικό του Φορέα αυτού ή αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, αυτές καλύπτονται από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετεί στην οικεία Λιμενική Αρχή. Για την περίπτωση αυτή, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3922/2011.

 

7. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/2012 (ΦΕΚ 75/Α/2012), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από:

 

α)α) Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο.

 

β)β) Τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως μέλος.

 

γ)γ) Έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο, ως μέλος.

 

δ)δ) Έναν Αντιναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού, ως μέλος.

 

ε)ε) Έναν Αναθεωρητή Α' Τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος.

 

Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ.γ' και δ.δ', καθώς και τα αναπληρωματικά αυτών, ορίζονται με πρόταση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το μέλος της περίπτωσης ε.ε' και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

8. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, ομοίως, των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 2, 3 και 4 ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος δύναται να είναι Ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, είτε ορίζεται ο ως άνω Αξιωματικός ως Προϊστάμενος της προαναφερθείσας Γενικής Διεύθυνσης είτε προκηρύσσεται η πλήρωση της εν λόγω θέσης με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο. Για καθεμία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, εφαρμογή έχουν οι αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.}

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Πολιτικού Προσωπικού, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.}

 

γ) Στο άρθρο 34 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται από την αρμόδια για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.}

 

9.α) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012) αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

 

{ε) Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού, μέχρι και το βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.}

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού προάγονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων μέχρι και το βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.}

 

γ) Στο άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απαιτείται να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τριών (3) ετών στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.}

 

δ) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως.

 

ε) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Όταν κενώνεται μόνον η θέση του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το αρμόδιο για την επιλογή Συμβούλιο Κρίσεων, αποφασίζει μεταξύ του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των εν ενεργεία, κατά το χρόνο επιλογής, Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.}

 

10. Ο βαθμός του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία, o οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012), μπορεί να απονέμεται με την ίδια διαδικασία και στους Αρχηγούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποστρατεύθηκαν πριν τις 03-04-2008.

 

11. Στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιά, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες Πολεμικού Ναυτικού, μπορεί να υπηρετούν Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Υγειονομικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθμό και θέση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

12. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται, και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εντάσσονται και υπηρετούν σε υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

13. Στο άρθρο 119 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως ακολούθως:

 

{6. Οι τοποθετήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στα Λιμενικά Τμήματα γίνονται από το προσωπικό που υπηρετεί στη Λιμενική Αρχή όπου υπάγονται διοικητικά, με διαταγή του οικείου προϊσταμένου Λιμενικής Αρχής. Το προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο τοποθετείται σε Λιμενικά Τμήματα με την ανωτέρω διαδικασία, ανήκει στην οργανική δύναμη της Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους.

 

7. Κάθε τοποθετούμενος σε Λιμενικό Τμήμα, σύμφωνα με τα παραπάνω, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών να υποβάλει προσφυγή στον προϊστάμενο του ανώτερου κλιμακίου διοικήσεως και να αιτηθεί την ακύρωση ή τροποποίηση της διαταγής τοποθέτησης. Το αρμόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στον προσφεύγοντα το αργότερο εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών. Η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής τοποθέτησης, έως ότου το αρμόδιο όργανο αποφανθεί σχετικά με αυτήν.

 

8. Κατ' εξαίρεση, η πλήρωση των θέσεων σε Λιμενικά Τμήματα, τα οποία κατατάσσονται στις κατηγορίες των Λιμενικών Αρχών σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 33/2009 (ΦΕΚ 50/Α/2009) και όπως κάθε φορά ισχύει, διενεργείται μόνο μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στο διάταγμα αυτό.}

 

14. Η οργανική δύναμη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανέρχεται σε 10.250 θέσεις.

 

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012) Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή διπλώματος Αξιωματικού Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, απαιτείται να έχουν προϋπηρεσία τριών ετών ως Αξιωματικοί, οι μεν πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε Λιμενικές Αρχές ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι δε διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στη Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών ή στα Κέντρα VTS - VTMIS ή στις Επισκευαστικές Βάσεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις Λιμενικές Αρχές ως Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα σύμφωνα με το Paris MOU. Εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έχουν αποκτήσει ως Υπαξιωματικοί ειδικότητα πληροφορικής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι είναι δυνατόν για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών να υπηρετήσουν σε συναφείς με τις γνώσεις τους Υπηρεσίες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.