Νόμος 4151/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τήρηση Μητρώων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζονται και τηρούνται Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για τις ανάγκες των ασκούμενων δημοσιονομικών ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

2. Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ εντάσσονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων που υπηρετούν στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Επίσης, στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών δύναται να εντάσσονται, πέραν των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ειδικά, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ της παρούσης παραγράφου, για την ένταξή τους στο Μητρώο πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στις ανωτέρω Υπηρεσίες και εμπειρία σε θέματα εκκαθάρισης δαπανών, λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής δαπανών, εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού, εποπτείας της διαχείρισης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συλλογής και αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων κ.λ.π..

 

Η ένταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ασκούν ελεγκτικό έργο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016), με το άρθρο 41 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

3. α. Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου δύνανται να εγγραφούν δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και ιδιώτες μετά από δημόσια πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ασκούν ελεγκτικό έργο.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3492/2006 μετά τις λέξεις ελεγκτικές εταιρίες προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ανάθεση σε ελεγκτικές εταιρίες γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης και διαπιστωμένης αδυναμίας της αρμόδιας Διεύθυνσης του άρθρου 6 του νόμου 3492/2006 να ανταποκριθεί λόγω εξειδικευμένου αντικειμένου στις απαιτήσεις ελέγχου πράξεων του άρθρου 13 του νόμου 3492/2006. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας για τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου Διεύθυνσης, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομικών. Η ελεγκτική εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία Δημοσιονομικού Ελεγκτή ή υπαλλήλου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου.}

 

Επίσης, η παράγραφος 12 του άρθρου 16 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης και διαπιστωμένης αδυναμίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου να ανταποκριθεί λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου τους στις απαιτήσεις ελέγχου πράξεων της παραγράφου 2 της περίπτωσης β' του άρθρου 15 του νόμου 3614/2007. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου προϊσταμένου Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομικών. Η ελεγκτική εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία Δημοσιονομικού Ελεγκτή ή υπαλλήλου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου.}

 

4. Οι οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, με εξαίρεση τις οργανικές θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καλύπτονται από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 137 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018).

 

5. Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη στα Μητρώα αφορούν την προπτυχιακή ή / και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την εμπειρία κατά προτεραιότητα στο σχετικό αντικείμενο. Η πρόσκληση για ένταξη στα Μητρώα λαμβάνει την απαιτούμενη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τρόπος επιλογής των οργάνων αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζεται ευκρινώς και κατά τρόπο, ώστε να τηρείται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στον τρόπο επιλογής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:

 

i) τα προσόντα των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα,

 

ii) τα κριτήρια κατάταξης των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου σε κατηγορία,

 

iii) η διαδικασία και τα αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων όργανα,

 

iv) ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων και η αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία,

 

v) η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου στους συγκεκριμένους ελέγχους και για την επιλογή αυτών προκειμένου να συμμετάσχουν σε ελέγχους,

 

vi) η διάρκεια και η φύση της θητείας,

 

vii) ο τρόπος αποβολής από τα Μητρώα και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

6. α. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του παρόντος, οι έλεγχοι της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού διενεργούνται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

β. Σε περίπτωση που το προσωπικό της ανωτέρω παραγράφου δεν επαρκεί για τη διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δύναται, μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, ως Δημοσιονομικοί Ελεγκτές και Ελεγκτές της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου να ορίζονται υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που διαθέτουν σχετικές με το διενεργούμενο εκάστοτε έλεγχο ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Μετά την κατάρτιση του Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου η επιλογή υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που θα διενεργούν ελέγχους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θα γίνεται αποκλειστικά από το ανωτέρω Μητρώο.

 

Υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, μέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, δύνανται με απόφαση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητάς της. Με όμοια απόφαση, μπορεί να διενεργούν ελέγχους και υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις Διευθύνσεις της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 

7. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως Εμπειρογνώμονες ορίζονται υπάλληλοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες, που διαθέτουν σχετικές με το διενεργούμενο εκάστοτε έλεγχο ειδικές γνώσεις και εμπειρία, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του νόμου 3614/2007 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3492/2006. Μετά την κατάρτιση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων σε Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και τη σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών τα προβλεπόμενα Μητρώα της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του νόμου 3614/2007 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3492/2006 αντικαθίστανται από το προαναφερθέν Μητρώο και καταργούνται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του νόμου 3614/2007 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3492/2006 διατάξεις, ενώ η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων γίνεται αποκλειστικά από το ανωτέρω Μητρώο.

 

8. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στους διενεργούμενους ελέγχους, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.