Νόμος 4281/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις των νόμων 3492/2006, 4151/2013 και 4254/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (α) Στο τέλος του άρθρου 6 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων λειτουργούν 13 Περιφερειακά Γραφεία Δημοσιονομικού Ελέγχου σε επίπεδο μη Αυτοτελούς Γραφείου, στις αντίστοιχες έδρες των περιφερειών της χώρας και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. Τα εν λόγω γραφεία στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων Οικονομικών Επιθεωρητών και Δημοσιονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικού Ελέγχου.}

 

(β) Το άρθρο 9 του νόμου 3492/2006 καταργείται.

 

(γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων: (i) Ελέγχου Υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, (ii) Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και Λοιπών Φορέων, (iii) Υποστήριξης και Επικοινωνίας, (iv) Εκτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων και (v) Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιολογιστικών Διατάξεων καθώς και 2 πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων και η γραμματεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της. Ανάλογα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος εκ των μελών, ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής προεδρεύει ο αναπληρωτής αυτού και αντί αυτού μετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του.}

 

(δ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 3492/2006, προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:

 

{ε) σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στην δημόσια οικονομική υπηρεσία ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγράφεται σε αυτά ενώ σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, η διαπίστωση της μη εξόφλησης αυτών, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προκειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

(ε) Στο τέλος του άρθρου 12 του νόμου 3492/2006 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

 

{6. Μέχρι τη σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3492/2006, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 4 ασκούνται από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, στους οποίους ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

(στ) Στο τέλος της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3492/2006 τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονομικών Ελέγχων και Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, μπορεί με απόφαση των Προϊσταμένων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητας αυτών αντιστοίχως.}

 

3. (α) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) η φράση του στοιχείου β' του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 24/2008 (ΦΕΚ 48/Α/2008) αντικαθίσταται με τη φράση Εκτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων.

 

(β) Στο τέλος της διάταξης της περίπτωσης γ' της υποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι υπηρετούντες στις εν λόγω οργανικές θέσεις διενεργούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 13 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ίδιου νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.