Νόμος 3492/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Όργανα ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι έλεγχοι ασκούνται από Δημοσιονομικούς Ελεγκτές Α, Β και Γ, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 7, καθώς και από υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), οι οποίοι ορίζονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση συγκεκριμένου ελέγχου. Οι υπάλληλοι αυτοί κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών τους καθηκόντων έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Δημοσιονομικών Ελεγκτών ή των Βοηθών Ελεγκτών, ανάλογα με το βαθμό τους. Οι ανωτέρω δύναται να συνεπικουρούνται στο έργο τους από Βοηθούς Ελεγκτές, από αποσπασμένους στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων υπαλλήλους, καθώς και από Εμπειρογνώμονες. Οι Εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ιδιώτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων ή Ελεγκτικές Εταιρείες. Η ανάθεση σε ελεγκτικές εταιρίες γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης και διαπιστωμένης αδυναμίας της αρμόδιας Διεύθυνσης του άρθρου 6 του νόμου 3492/2006 να ανταποκριθεί λόγω εξειδικευμένου αντικειμένου στις απαιτήσεις ελέγχου πράξεων του άρθρου 13 του νόμου 3492/2006. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας για τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου Διεύθυνσης, εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Οικονομικών. Η ελεγκτική εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο πάντα παρουσία Δημοσιονομικού Ελεγκτή ή υπαλλήλου των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου που ασκούν τον έλεγχο, καθώς και οι υπάλληλοι ή Εμπειρογνώμονες εφόσον έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, που συνεπικουρούν αυτούς, θεωρούνται κατά την έννοια του νόμου αυτού ελεγκτικά όργανα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013).

 

2. Η συγκρότηση ελεγκτικών ομάδων από πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013), όπως ισχύει, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. Συντονιστής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται Δημοσιονομικός Ελεγκτής των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων. Σε περίπτωση που στην ίδια ελεγκτική ομάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός, ορίζεται συντονιστής ο ανώτερος κατά βαθμό και επί ομοιοβάθμων ο έχων τα περισσότερα χρόνια ως Δημοσιονομικός Ελεγκτής, άλλως ο κατέχων τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

3. Στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, εγγράφονται με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής, ύστερα από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την ΕΠ.ΕΠ., πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σχετική με τους ασκούμενους από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ελέγχους. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ορίζονται Εμπειρογνώμονες και εκτός του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων. Μέχρι την κατάρτιση του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, τους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές επικουρούν, ως Εμπειρογνώμονες, υπάλληλοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της οικείας ειδικότητας και εμπειρίας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών εμπειρογνωμόνων για τη συμμετοχή τους στους ελέγχους, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων.

 

5. Τα ελεγκτικά όργανα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν τα κατωτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 

α) Δικαιούνται άμεσης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου ή της αποστολής τους, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, υπηρεσιακού, χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου. Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τα ελεγκτικά όργανα και να παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή στοιχεία. Την υποχρέωση παροχής πληροφοριών ή στοιχείων έχει και κάθε δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή, καθώς και κάθε αρμόδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα και αποσπάσματα κάθε εγγράφου και μέσου αποθήκευσης πληροφοριών και, αν χρειάζεται, αναλαμβάνουν τη διαφύλαξη αυτών των εγγράφων και πληροφοριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών απορρήτων,

 

β) Υποχρεούνται να μεριμνούν για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εμπιστευτικών εγγράφων και για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που συλλέγουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται σε πρόσωπα άλλα από εκείνα τα οποία, λόγω των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο των θεσμικών Οργάνων των φορέων του άρθρου 3, καλούνται να τις γνωρίζουν, ούτε να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός της καταπολέμησης της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των φορέων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

 

6. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, τα ελεγκτικά όργανα και οι Εμπειρογνώμονες υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.