Νόμος 3492/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διάρθρωση υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διαρθρώνεται σε τρεις (3) Διευθύνσεις που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο.

 

2. Στη Γενική Διεύθυνση της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται η Διεύθυνση 26η Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιολογιστικών Διατάξεων και οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθώς και το Ειδικό Λογιστήριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και οικονομικών, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, η διάρθρωσή τους σε Τμήματα, τα οποία δεν μπορεί να είναι περισσότερα των έξι (6) ανά Διεύθυνση, η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα κατ' ιδίαν Τμήματα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του έργου τους. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα δύναται να συνιστώνται και άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ή να καταργούνται υφιστάμενες.

 

4. Των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των κλάδων Δημοσιονομικών, Μηχανικών, Γεωτεχνικών και Πληροφορικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013).

 

5. Για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων εφαρμόζονται οι ισχύουσες για το Δημόσιο διατάξεις και επιλέγεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 181 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

6. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων λειτουργούν 13 Περιφερειακά Γραφεία Δημοσιονομικού Ελέγχου σε επίπεδο μη Αυτοτελούς Γραφείου, στις αντίστοιχες έδρες των περιφερειών της χώρας και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. Τα εν λόγω γραφεία στελεχώνονται από υπαλλήλους των κλάδων Οικονομικών Επιθεωρητών και Δημοσιονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικού Ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.