Νόμος 4484/17 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4151/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ εντάσσονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων που υπηρετούν στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Επίσης, στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών δύναται να εντάσσονται, πέραν των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Ειδικά, οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ της παρούσης παραγράφου, για την ένταξή τους στο Μητρώο πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στις ανωτέρω Υπηρεσίες και εμπειρία σε θέματα εκκαθάρισης δαπανών, λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής δαπανών, εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού, εποπτείας της διαχείρισης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συλλογής και αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων κ.λ.π..

 

Η ένταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ασκούν ελεγκτικό έργο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.