Νόμος 4151/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Θητεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του νόμου 3492/2006 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα 6 συναπτά έτη. Με τη συμπλήρωση της εξαετίας, υποχρεωτικά για 2 έτη ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής παύει να υπηρετεί στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενώ παραμένει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικών Ελέγχων. Μετά την παρέλευση της διετίας, η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή δύναται να ανανεωθεί για 1 μόνο φορά. Συνολικά η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή στους ελεγκτικούς φορείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου δεν μπορεί να υπερβεί τη δωδεκαετία. Με τη συμπλήρωση της δωδεκαετίας ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής μετακινείται.}

 

2. Στο άρθρο 16 του νόμου 3614/2007 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

 

{16. Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου δεν δύναται να υπερβαίνει τα 6 συναπτά έτη. Με τη συμπλήρωση της εξαετίας, υποχρεωτικά για 2 έτη ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου παύει να υπηρετεί στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παραμένει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Μετά την παρέλευση της διετίας, η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή δύναται να ανανεωθεί για 1 μόνο φορά. Συνολικά η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου στους ελεγκτικούς φορείς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικών Ελέγχων δεν μπορεί να υπερβεί τη δωδεκαετία. Με τη συμπλήρωση της δωδεκαετίας ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής μετακινείται.}

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τις κατηγορίες και κλάδους υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προβλέπονται και στις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις του, πέραν της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διευθύνσεις οι οποίες είναι αρμόδιες για την άσκηση δημοσιονομικών ελέγχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 

4. Ο Δημοσιονομικός Ελεγκτής, μετά την παρέλευση της πρώτης εξαετίας, δύναται να τοποθετείται ως Δημοσιονομικός Ελεγκτής σε Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και αντιστρόφως, χωρίς να απαιτείται η ενδιάμεση μετακίνησή του για χρονικό διάστημα δύο ετών σε άλλη Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 

5. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους προϊσταμένους τμημάτων και διευθύνσεων των προαναφερθεισών Γενικών Διευθύνσεων. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση αρχίζει και η ισχύς της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.