Νόμος 4146/13 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ' Ο τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C137/06), εξαιρουμένων των ναυπηγημάτων που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις.}

 

2. Στην υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Επίσης εξαιρούνται έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.}

 

3. Η υποπερίπτωση 86 της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{86. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, προσδιορίζεται η έννοια των ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας, καθώς και οι επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητας τους.}

 

4. Η υποπερίπτωση ζ)α' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ζ)α. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων. Εξαιρούνται:

 

α.α. Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.

 

β.β. Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής να μην έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού τους αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αφορά σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον 3 αστέρων.

 

γ.γ. Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων golf, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρομίων). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού είναι δυνατόν να εισάγονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και για άλλες - πέραν αυτών του προηγούμενου εδαφίου - κατηγορίες εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο καθίστανται υποκείμενο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

δ.δ. Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1Γ' του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.

 

ε.ε. Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 2 αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων.

 

στ)στ. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω, καθώς και οι επενδύσεις μετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας τουλάχιστον 3 αστέρων.

 

ζ.ζ. Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας.}

 

5. Η υποπερίπτωση ζ)β' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ζ)β. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.}

 

6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 5 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές, σε Επιχειρηματικά Πάρκα εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης και σε Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ' εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.}

 

7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 5 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ενισχύονται με τον παρόντα νόμο και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο. Τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία επιτρέπεται να μεταβιβάζονται στον κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του νόμου 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{8. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 800/2008 της Επιτροπής της 06-08-2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των 15.000.000 € για μεμονωμένη επιχείρηση και των 30.000.000 € για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο.}

 

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του νόμου 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό 8‰ των προβλεπόμενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων των Οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται κατ' έτος από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος νόμου. Το κόστος μετακίνησης των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011), που συνίσταται σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών και βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.}

 

12. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 4072/2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.}

 

13. Τα στοιχεία (ii) και (iii) της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 3299/2004 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{(ii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων, επί γηπέδου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκμισθωτή από το δικαίωμα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.

 

(iii) Η πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών κέντρων, παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γηπέδων γκολφ, επί ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Παραίτηση του εκμισθωτή από το δικαίωμα ιδιόχρησης δεν απαιτείται.}

 

14. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{δ. Επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης.}

 

15. Όπου κατά τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998), 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) αναφέρεται χρόνος ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης αυτής.

 

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ως επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους και για τα οποία στη συνέχεια εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκλησης της υπαγωγής τους.}

 

17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3908/2011 προστίθενται περιπτώσεις δ' και ε' ως ακολούθως:

 

{δ. Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ενισχυόμενες δαπάνες αποτελούν και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κτιριακών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

ε. Σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, ενισχύονται και οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν στοές, φρεάτια, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού και κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης.}

 

18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικότερα για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων που αφορούν επέκταση υπάρχουσας ή υπό κατασκευήν μονάδας, εφόσον η επέκταση αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής ισχύος της εκ των υστέρων τροποποίησης της αρχικής άδειας παραγωγής. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται και σε επενδυτικά σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.}

 

19. Επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011 όπως ισχύουν, είναι δυνατή η κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

 

20. Επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων κατά τις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων προγενέστερων του νόμου 2601/1998 και για τα οποία δεν παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσής τους δια μεταβατικών διατάξεων, παρέμεναν δε εκκρεμή λόγω δικαστικών διαφορών, οι οποίες επιλύθηκαν τελεσίδικα δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

 

21. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής μετά την έκδοση του παρόντος νόμου.}

 

22. Η υποπερίπτωση - 35.11.10.09 - της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{- 35.11.10.09 - Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις ε' και στ' του πίνακα της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

23. Η υποπερίπτωση α.α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 241 του νόμου [Ν] 4072/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α.α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά το 10%.}

 

24. α. Η υποπερίπτωση α.β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α.β. Εμπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που διέπεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4072/2012.}

 

β. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011 προστίθεται υποπερίπτωση α)δ' ως ακολούθως:

 

{α.δ. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011), καθώς και οι Ομάδες Παραγωγών, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες του νόμου 4015/2011.}

 

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όριο των 300.000 € της περίπτωσης δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3908/2011 αυξάνεται σε 500.000 €.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.