Νόμος 4146/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Παροχή φορολογικών κινήτρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3908/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ' έτος με τους ακόλουθους περιορισμούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται εντός 15 διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων

 

α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής ύψους έως και 50.000.000 € μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύψους άνω των 50.000.000 € μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, για το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα 50.000.000 €, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 της περίπτωσης α' του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.}

 

3. Οι περιπτώσεις β', β.α', β.β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011 καταργούνται και οι περιπτώσεις δ', ε', στ' και ζ' της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' αντίστοιχα.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011, που πλέον αναριθμείται σε περίπτωση γ', αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου αυτής τελούν υπό την προϋπόθεση της κύρωσής τους με νόμο.}

 

5. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011, που πλέον αναριθμείται σε περίπτωση ε' αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε. Με την απόφαση υπαγωγής, που εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για κάθε επενδυτικό σχέδιο της παρούσας παραγράφου ορίζεται το είδος και τα ποσοστά των παρεχόμενων ενισχύσεων και δύνανται να τίθενται ειδικοί όροι ανάλογα με το είδος της επένδυσης που αφορούν το χρόνο υλοποίησης και διατήρησής της.}

 

6. σε επενδυτικά σχέδια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που δεν ανήκουν στους υδροηλεκτρικούς και υβριδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 01-01-2014 παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.