Νόμος 3979/11 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 246 του νόμου 3852/2010 (87/Α/2010) ισχύουν και για τις μετατάξεις υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών άλλων περιφερειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011).

 

2. α. Η παράγραφος 11)α του άρθρου 247 του νόμου 3852/2010 (87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.}

 

β. Η πλήρωση θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών για τη στελέχωση του γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2503/1997 (107/Α/1997), μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (234/Α/2009).

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 247 του νόμου 3852/2010 ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων περιφερειών σε άλλες περιφέρειες.

 

4. Όπου στις διατάξεις του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήμαρχος.

 

Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεση της με δικαίωμα ψήφου 2 δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011).

 

5. Με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου.

 

Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 ή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 105 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

6. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010 (219/Α/2010) η λέξη δήμων αντικαθίσταται από τη φράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.

 

7. Στο άρθρο 242 του νόμου 3852/2010 (87/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας μπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή του, σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας για την έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 6.}

 

8. Ο διορισμός των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργήθηκαν, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, καθώς και των διοριστέων κατ' εφαρμογή ειδικών διατάξεων, γίνεται από τις ιδρυόμενες, με το άρθρο 3 του νόμου 3852/2010, περιφέρειες.

 

Το προσωπικό αυτό με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ή του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου διορίζεται σε κενές οργανικές θέσεις και, εφόσον δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας.

 

9. Το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων, που μετατάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 258 του νόμου 3852/2010 σε Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί με αίτηση του να μετατάσσεται και σε άλλους δήμους με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων και χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

10. Με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δημοτικές ενότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα συναφή με τον κλάδο τους για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ίδιου δήμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

11. Η πλήρωση μίας θέσης, εκ των θέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του νόμου [Ν] 3584/2007 και της παραγράφου 1 του άρθρου 243 του νόμου 3852/2010, μπορεί να γίνει ή με πρώην δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του νόμου [Ν] 3584/2007. Στις περιπτώσεις αυτές η θέση που πληρούται αποτελεί θέση συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη. Λοιπές διατάξεις που αφορούν τους ειδικούς συνεργάτες εφαρμόζονται και για το συνεργάτη δημάρχου ή περιφερειάρχη. Συμβάσεις εργασίας που συνήφθησαν με πρόσωπα κατά τις ανωτέρω διατάξεις, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

 

Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 2 ανά δήμαρχο, 2 ανά περιφερειάρχη και 1 για κάθε αντιπεριφερειάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

12.α. Επιτρέπεται η μεταφορά υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού σε κενές οργανικές θέσεις και εάν δεν υπάρχουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.

 

β. Για τη μεταφορά απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει δύο χρόνια υπηρεσίας.

 

Η μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, των υπηρεσιακών συμβουλίων και των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για δικηγόρους με έμμισθη εντολή των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.