Νόμος 3852/10 - Άρθρο 249

Άρθρο 249: Υπηρεσιακό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ως έδρα του

υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται η έδρα της περιφέρειας.

 

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τόσο της περιφέρειας όσο και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτής, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο για όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητα του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

3. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην περιφέρεια. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας περιφέρειας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν σε όμορες περιφέρειες και πληρούν τις προϋποθέσεις.

 

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων τουλάχιστον με βαθμό Γ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

4. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται από τον οικείο περιφερειάρχη. Ένα από τα υπό στοιχείο (α) μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του προέδρου. Τα υπό στοιχείο (β) μέλη της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμού ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30 /8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) απόφασης [Α] του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

 

6. Εισηγητής του συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού / Προσωπικού.

 

7. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.