Νόμος 2503/97 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Θέματα κρατικών αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 251/1976 (ΦΕΚ 19/Α/1976), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ε) Η μεταβίβαση κατά κυριότητα σε δήμους και κοινότητες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κάθε είδους τροχοφόρων που ανήκουν στο Δημόσιο. Η ανωτέρω μεταβίβαση ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών στην τιμή κοστολόγησης ή σε μειωμένη τιμή όχι κατώτερη των πέντε δεκάτων (5/10) αυτής.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για τη μεταβίβαση κατά κυριότητα αυτοκινήτων σε κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αριθμός των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων ορίζεται μέχρι τέσσερα (4) για το πρώτο, μέχρι τρία (3) για το δεύτερο και μέχρι δύο (2) για το καθένα από τα τυχόν λοιπά κόμματα.}

 

2. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 251/1976 (ΦΕΚ 19/Α/1976), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 738/1977 (ΦΕΚ 310/Α/1977) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{στ) Η μεταβίβαση ενός τροχοφόρου μία φορά κάθε δύο χρόνια στην τιμή κοστολόγησης ή σε μειωμένη τιμή όχι κατώτερη από τα πέντε δέκατα (5/10) αυτής σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε εταιρείες, κύριος σκοπός των οποίων είναι η εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή φιλανθρωπικών. Η μεταβίβαση αυτή ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται στους ανωτέρω φορείς και για καθεμία από τις περιφερειακές υπηρεσίες τους.}

 

3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι και κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα και ιδρύματα επιτρέπεται να μισθώνουν αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

 

4. Επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων δημόσιων υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και δήμων σε ειδικές περιπτώσεις, από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους, έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, μετά από έγκριση, η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα για οχήματα που ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού επιτρέπεται η οδήγηση αυτών από τους δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. Με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στους παραπάνω φορείς αυτοδιοίκησης και σε μέλη δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων ή και από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 47 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία της ανάθεσης επισκευής και συντήρησης, καθώς και προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων, που είναι αναγκαία για τα οχήματα που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση συγκροτούνται δύο τριμελείς επιτροπές από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η μία αρμόδια για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και η άλλη για την παραλαβή εργασιών και υλικών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση. Στις επιτροπές αυτές επιτρέπεται να μετέχουν ως μέλη, σε ειδικές περιπτώσεις, μέχρι και δύο ακόμη υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

6. Η επισκευή και συντήρηση, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των αυτοκινήτων που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης επιτρέπεται να γίνεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με διαπραγμάτευση, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση της κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου επιτροπής ανάθεσης και το ποσό κατά περίπτωση δαπάνης κατ' αυτοκίνητο δεν υπερβαίνει κάθε φορά τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές για τα συμβατικά και έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές για τα ειδικής κατασκευής (θωρακισμένα), συμπεριλαμβανομένου και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

7. Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα που προκλήθηκαν ή θα προκαλούνται μέχρι 31-12-1997 από οχήματα που ανήκουν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά και των διατάξεων του νόμου [Ν] 976/1979 (ΦΕΚ 236/Α/1979). Το κατά τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 5 του νόμου αυτού πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού καταρτίζεται από τον αιρετό νομάρχη προϊστάμενο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού διαμερίσματος.

 

8. Αυτοκίνητα - οχήματα κυριότητας του Δημοσίου, που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία και έχουν συλλεκτική ή ιστορική ή εκπαιδευτική αξία, επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά χρήση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, για τη δημιουργία μουσείου ή εκθέσεων ή ένταξή τους σε υφιστάμενο μουσείο ή έκθεση. Η παραχώρηση ενεργείται, ύστερα από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα και γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης, η διάρκειά της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και του νομικού προσώπου προς το οποίο η παραχώρηση, η διαδικασία αποδοχής της παραχώρησης, η παράδοση και η παραλαβή και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, του δήμου ή κοινότητας της έδρας του φορέα του Μουσείου και έναν εκπρόσωπο της πιο αντιπροσωπευτικής Λέσχης Κλασσικών Μεταφορικών Μέσων. Στην Επιτροπή μετέχει και εκπρόσωπος του φορέα στον οποίο παραχωρούνται κάθε φορά τα αυτοκίνητα - οχήματα που παρουσιάζουν συλλεκτικό, εκπαιδευτικό ή ιστορικό ενδιαφέρον, για τη δυνατότητα του φορέα που αιτείται την παραχώρηση να επιτελέσει το σκοπό του μουσείου ή της έκθεσης και για την τήρηση των όρων παραχώρησης, καθώς και η εισήγηση για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του μουσείου ή της έκθεσης αυτοκινήτων - οχημάτων. Επίσης η Επιτροπή παρακολουθεί αν τηρούνται οι όροι της παραχώρησης, ως και οι τυχόν άλλοι όροι που έχουν τεθεί για τη λειτουργία του Μουσείου ή της έκθεσης και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τη λήψη των ενδεικνυόμενων κατά περίπτωση μέτρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.