Νόμος 4603/19

Ν4603/2019: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4603/2019: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 48/Α/2019), 14-03-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού

 

Άρθρο 1: Σύσταση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 2: Έδρα

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Συγκρότηση - διορισμός - θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 5: Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 6: Άσκηση καθηκόντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 7: Συνεδρίαση - λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 8: Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9: Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία

Άρθρο 10: Επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι

Άρθρο 11: Πόροι - οικονομική διαχείριση

Άρθρο 12: Πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 13: Εγγυητική επιστολή

Άρθρο 14: Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος

Άρθρο 15: Εξουσίες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κατά τη διενέργεια ελέγχων

Άρθρο 16: Άδεια απόκτησης μετοχών αθλητικών ανώνυμων εταιρειών

Άρθρο 17: Έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης

Άρθρο 18: Έλεγχος συμβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων

Άρθρο 19: Ηλεκτρονική πλατφόρμα Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 20: Δημόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων επαγγελματικού αθλητισμού

Άρθρο 21: Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 22: Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 23: Έκθεση πεπραγμένων

Άρθρο 24: Παρακώλυση του έργου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

Μέρος Β: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων

 

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 30: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 31: Τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 32: Προσθήκη του άρθρου 52Α στο νόμο 2725/1999

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποιήσεις του νόμου 2725/1999

 

Άρθρο 33: Προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 3 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 34: Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 33 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 36: Τροποποίηση του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 37: Προσθήκη άρθρου 41Η στο νόμο 2725/1999

Άρθρο 38: Προσθήκη άρθρου 41Θ στο νόμο 2725/1999

Άρθρο 39: Τροποποίηση του άρθρου 56Α του νόμου 2725/1999

Άρθρο 40: Τροποποίηση του άρθρου 56Β του νόμου 2725/1999

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 56Γ του νόμου 2725/1999

Άρθρο 42: Τροποποίηση του άρθρου 56Δ του νόμου 2725/1999

Άρθρο 43: Προσθήκη άρθρου 67Α στο νόμο 2725/1999

Άρθρο 44: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 69Α του νόμου 2725/1999

Άρθρο 45: Τροποποίηση του άρθρου 83 του νόμου 2725/1999

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις σχετικά με τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδας

 

Άρθρο 46: Τροποποίηση του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968 (ΦΕΚ 102/Α/1968)

Άρθρο 47: Τροποποίηση του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968

Άρθρο 48: Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968

Άρθρο 49: Τροποποίηση του άρθρου 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968

Άρθρο 50: Τροποποίηση του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968

Άρθρο 51: Τροποποίηση του άρθρου 9 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 399/1968

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις του άρθρου 83 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 53: Τροποποίηση του άρθρου 85 του νόμου 4172/2013

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 54: Αποζημίωση των μελών επιτροπών της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του νόμου 2725/1999

Άρθρο 55: Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων

Άρθρο 56: Αποζημίωση μελών και παρατηρητών Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και μελών Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 57: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2016)

Άρθρο 58: Τροποποίηση του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4373/2016

Άρθρο 59: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/2018)

Άρθρο 60: Τροποποίηση του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/2004 (ΦΕΚ 16/Α/2004)

Άρθρο 61: Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο αθλητικών φορέων

 

Μέρος Γ: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 62: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 63: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 64: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016

Άρθρο 65: Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του νόμου 4172/2013

Άρθρο 66

Άρθρο 67: Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

Άρθρο 68

Άρθρο 69: Χορηγία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Άρθρο 70

Άρθρο 71: Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 72: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-03-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.