Νόμος 3996/11 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διενεργείται στα φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συμμετέχουν και υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Ο έλεγχος αφορά στην παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων ασφαλιστικών οργανισμών με τους παρόχους υγείας, στην πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των κανονισμών παροχής υγειονομικής περίθαλψης και γενικά στην τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

 

Για κάθε έλεγχο υποβάλλεται πόρισμα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις στον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο διαβιβάζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και στην Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, σύμφωνα με τις προτάσεις των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο. Για την αποστολή των πορισμάτων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ο Γενικός Επιθεωρητής της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβάλλει τις οριζόμενες από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) χρηματικές κυρώσεις, καθώς και τις χρηματικές κυρώσεις της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Οι ανωτέρω χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά την παροχή σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που αυτοί που τους αφορά έλαβαν το σχετικό έγγραφο, για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010. Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιβολής χρηματικών κυρώσεων, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

 

Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) ή μέσω των λογαριασμών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές.

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβάλλει πέραν των ως άνω χρηματικών κυρώσεων και τις λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2, την παράγραφο 3 του άρθρου 3 και την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008, καθώς και από την περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010. Οι χρηματικές διοικητικές αυτές κυρώσεις, μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά με τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει ο Γενικός Επιθεωρητής. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της παραγράφου 1 περίπτωσης Α' του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αποτελεί:

 

Για τους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή επί συμβάσει των ασφαλιστικών οργανισμών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.

 

Για τους ιατρούς τους συμβεβλημένους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας λόγο προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους των φορέων από 4 μέχρι 12 μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης, για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό ή και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύμβαση, ανάλογα με τη συχνότητα και σοβαρότητα αυτής, καθώς και λόγο αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 

Για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς λόγο αποκλεισμού κάθε συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η απόφαση για τον προσωρινό αποκλεισμό ή την οριστική καταγγελία της σύμβασης ή για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται κατά περίπτωση ανάλογα με το όργανο που έχει διαπιστώσει τη μη τήρηση των υποχρεώσεων των ιατρών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης. Η απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων.

 

Κατά της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010, ενώ κατά της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008.

 

Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, θεωρείται ότι την απέρριψε.

 

Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

 

Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της παραγράφου 1 περίπτωση Β' του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο υποχρεώσεων των ιατρών, πλην των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται επιπλέον στους ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενήργησαν τον έλεγχο, οι κάτωθι κυρώσεις:}

 

5. Η παράγραφος 15 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 περίπτωση Γ παράγραφος 1 του νόμου 3846/2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{15. Για την παράβαση από το συμβεβλημένο φαρμακοποιό των υποχρεώσεων του, όπως καθορίζονται από το παρόν άρθρο επιβάλλονται σωρευτικά, ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες Ποινικές κυρώσεις ή τις διοικητικές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και οι εξής κυρώσεις, για κάθε παράβαση ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής:

 

α. Πρόστιμο κυμαινόμενο από 1% έως 50% επί της αξίας των συνταγών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του ασφαλιστικού οργανισμού ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα.

 

β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του ασφαλιστικού οργανισμού ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για διάστημα από 4 μέχρι 12 μήνες για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό ή και οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύμβαση.

 

γ. Οριστική καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου του ασφαλιστικού οργανισμού ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό ή και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύμβαση και αποκλεισμό από κάθε μελλοντική συνεργασία με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Η απόφαση για την καταγγελία της σύμβασης, τον αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας και τον προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του ασφαλιστικού οργανισμού ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εκδίδεται κατά περίπτωση ανάλογα με το όργανο που έχει διαπιστώσει τη μη τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης. Η απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων.

 

Ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις:

 

α)α. Εύρεση στο χώρο του φαρμακείου ταινιών γνησιότητας ή χρησιμοποίηση ταινιών γνησιότητας πλαστών ή επαναχρησιμοποιημένων ή παραποιημένων ή με σβησμένες ενδείξεις ή ταινίες από τις οποίες έχει διαγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο η ένδειξη κρατικό είδος.

 

β)β. Εύρεση στο φαρμακείο μονάδων ιδιοσκευάσματος από τις οποίες είναι αποκολλημένες οι ταινίες γνησιότητας.

 

γ)γ. Ανεύρεση ή παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων.

 

δ)δ. Μη παράδοση ή παράδοση από τον φαρμακοποιό ή τον αντικαταστάτη του στο φαρμακείο άλλων φαρμάκων ή ειδών από εκείνα που αναγράφει η συνταγή και χρέωση τους στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή στον Ασφαλιστικό Οργανισμό ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

ε)ε. Άρνηση ή παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο του ελέγχου που πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα επί μέρους οριζόμενα στο παρόν διάταγμα, ο ελέγξας Επιθεωρητής συντάσσει άμα τη διαπιστώσει τους δελτίο ελέγχου στο οποίο περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση, το εγχειρίζει στον φαρμακοποιό ή στον αντιπρόσωπο του ή το θυροκολλεί, σε περίπτωση απουσίας αυτών, και τον καλεί σε παροχή εγγράφων εξηγήσεων εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, ο Γενικός Επιθεωρητής της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών, ανάλογα με το όργανο που πραγματοποίησε τον έλεγχο επιβάλουν, ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις, προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για χρονικό διάστημα από 5 ημέρες έως 6 μήνες.}

 

Κατά των αποφάσεων του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010.

 

Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15) ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, θεωρείται ότι την απέρριψε.

 

Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

 

6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{18. Οι ανωτέρω κυρώσεις, πλην όσων επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, μετά την παροχή από τον φαρμακοποιό σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα που αυτός έλαβε το σχετικό έγγραφο για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση. Κατά της αποφάσεως αυτής ο φαρμακοποιός δύναται να ασκήσει, μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση της, προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (άρθρο 41 παράγραφο 5 του νόμου 3329/2005) ή ενώπιον του Διοικητή του Ιδρύματος για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ή ενώπιον του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μετά τη λειτουργία του, ή ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ασφαλιστικού φορέα, για τους λοιπούς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.

 

Οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και επιτροπών των ως άνω φορέων επί της ενδικοφανούς αυτής προσφυγής είναι άμεσα εκτελεστές.

 

Ειδικά για τις διοικητικές κυρώσεις του προσωρινού αποκλεισμού ή της οριστικής καταγγελίας της σύμβασης ή του αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας, εάν το αρμόδιο όργανο δεν αποφανθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία άσκησης προσφυγής, θεωρείται ότι την απέρριψε.}

 

7. Η περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικές κλινικές που έχουν σύμβαση με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή ή των αρμόδιων οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους των φορέων από 4 έως 12 μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης, για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα ή και οποιονδήποτε άλλο φορέα έχει συνάψει σύμβαση, ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τους φορείς αυτούς ή χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του οικείου ασφαλιστικού φορέα, του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις των κανονισμών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων, στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία στους φορείς αυτούς. Η διοικητική ποινή της χρηματικής κύρωσης μπορεί να επιβάλλεται σωρευτικά με τις λοιπές διοικητικές ποινές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. Η χρηματική κύρωση υπολογίζεται:

 

α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια, ως πρόστιμο κυμαινόμενο από 1% έως 50% επί της αξίας των παραπεμπτικών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού ή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του, όπως αυτές καθορίζονται από τους κανονισμούς περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων ή τους όρους των συμβάσεων,

 

β) για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο από 3.000 € έως 50.000 € ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.

 

Κατά της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010, ενώ κατά της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 18 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008.

 

Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, θεωρείται ότι την απέρριψε.

 

Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

 

Ειδικά κατά των αποφάσεων περί επιβολής χρηματικών κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή, ασκείται ενδικοφανής προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999.}

 

8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με εντολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να διενεργείται έλεγχος Υπηρεσιών Υγείας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Η εντολή εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η καταστροφή των ιδιοσκευασμάτων και των ταινιών γνησιότητας ή η διάθεση των ιδιοσκευασμάτων σε νοσηλευτικά ή άλλα ιδρύματα, ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.}

 

10. Στους ιατρούς και οδοντιάτρους, οι οποίοι εξετάζουν ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μόνιμοι ή με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή μη συμβεβλημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι παραβιάζουν τους κανονισμούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ανεξάρτητα αν παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, για παραβάσεις σχετικά με:

 

α) υπερσυνταγογράφηση, προκλητή ζήτηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων,

β) κατευθυνόμενη συνταγογράφηση,

γ) υπερβολική ή κατευθυνόμενη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων,

δ) άρνηση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων,

ε) λήψη αμοιβής πέραν της νόμιμης και

στ) παραβίαση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2008 όπως ισχύει,

 

επιβάλλεται με απόφαση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας η αφαίρεση του δικαιώματος της, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, συνταγογράφησης για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη. Η απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παύει να ισχύει με την πάροδο του ενός έτους ή με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η παραπάνω απόφαση του προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εκδίδεται, αφού προηγηθεί κλήση του ιατρού για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες εξηγήσεις θα κατατίθενται εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής κλήσης. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις και έχει ανάλογη εφαρμογή σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

 

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλονται είτε επίπληξη είτε χρηματικές κυρώσεις που δύναται να ανέρχονται από 10.000 € έως 30.000 €, με κριτήριο τη σοβαρότητα και την επανάληψη της παράβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 96 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

12. Ιατροί που συνταγογραφούν για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με οποιαδήποτε έννομη σχέση υπάγονται στο εννοιολογικό πεδίο του άρθρου 13 περίπτωση α' του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.