Νόμος 4025/11 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Ανώνυμη Εταιρεία - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας - Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) διαγράφεται. Τα τέταρτο και πέμπτο άρθρα του νόμου [Ν] 1398/1983 (ΦΕΚ 144/Α/1983) και οι βάσει αυτών εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις διατηρούνται σε ισχύ.

 

2. Η περίπτωση β' του εδαφίου α)2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1233/1981 (ΦΕΚ 306/Α/1981) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση στις Υπηρεσίες Υγείας.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/2008) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών αναγνωρίζονται ως ισότιμοι τίτλοι με τους μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).}

 

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Η ενώπιον των δικαστηρίων υπεράσπιση και εκπροσώπηση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και των υπαλλήλων αυτού εναντίον των οποίων ασκείται αστική αγωγή ή ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται εξαιτίας της εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται από τη Νομική Υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων σε όλα τα στάδια των κάθε φορά απαιτούμενων διαδικασιών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.}

 

5. Στο άρθρο 5 του νόμου 2741/1999 προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

 

{18. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από δραστηριότητες όπως χορήγηση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, ελέγχων μετά από αίτηση των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 882/2004 και το άρθρο 20 της κοινής υπουργικής απόφασης 15523/2006, όπως κάθε φορά ισχύουν για τις κεντρικές αρμόδιες αρχές ελέγχου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος των τελών ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

6. Προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος ή αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της πράξης επιβολής προστίμου είναι η καταβολή του 80% του προστίμου που έχει επιβληθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 212/1995 Εθνικό Πρόγραμμα Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης για τους Έλληνες Τυφλούς (ΦΕΚ 112/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 57 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Επιτροπή Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1866/1989 που αποτελείται από:

 

α. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, ως Πρόεδρο,

 

β. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

γ. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών,

 

δ. έναν κοινό εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΤ), του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ),

 

ε. έναν κοινό εκπρόσωπο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.

 

2. Τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας αυτής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για μία τριετία με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για την εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης Υπουργού.

 

Τα μέλη υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τους αρμόδιους Υπουργούς ή τους αντίστοιχους φορείς.

 

Οι υπό στοιχεία δ' και ε' εκπρόσωποι υποδεικνύονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσσει με την πρόσκληση του ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης.}

 

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 212/1995 η φράση Πολιτισμού και Τουρισμού αντικαθίσταται από τη λέξη Επικρατείας.

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) καταργείται.

 

10. Προστίθεται περίπτωση γ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 3459/2006 ως εξής:

 

{γ) Από μονάδες του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών σε χώρους νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στρατιωτικών νοσοκομείων, σε χώρους και υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις. Με άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά:

 

α) με τον καθορισμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των στρατιωτικών νοσοκομείων και των χώρων και υποδομών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν μονάδες του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα νοσοκομεία έναντι του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών,

 

β) με τον τρόπο παραχώρησης της χρήσης κτιρίων ή και αδόμητων χώρων των παραπάνω νοσοκομείων και των νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών,

 

γ) με τους όρους και τις προϋποθέσεις τοποθέτησης και εγκατάστασης προκατασκευασμένων δομών του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, όπου αυτό είναι αναγκαίο, δίχως να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας,

 

δ) με τις κάθε είδους συμβατικές υποχρεώσεις του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών από τη χρήση των παραπάνω ακινήτων,

 

ε) με την τοποθέτηση στις παραπάνω μονάδες ιατρών από τον κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρείται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αίτημα του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και εφόσον δεν επαρκεί το ιατρικό προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών.}

 

11. Αν κατά τη διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης των οφειλών των προμηθευτών των νοσοκομείων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 27 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010) και την υπ' αριθμόν 2/67498/0020/12-10-2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010), οι υφιστάμενες μέχρι 31-12-2010 οφειλές των προμηθευτών μειώθηκαν, τροποποιήθηκαν ή εξοφλήθηκαν λόγω ρύθμισης ή εξαφανίστηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και προκύπτει αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το επιπλέον ποσό στους προμηθευτές για τους οποίους καταβλήθηκαν τα εν λόγω ποσά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.