Νόμος 3889/10 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Οικονομική διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οικονομική και λογιστική διαχείριση των ίδιων πόρων διενεργείται σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) και κάθε άλλη σχετική διάταξη που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 205/1998 (ΦΕΚ 163/Α/1998). Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Το Ταμείο συντάσσει επίσης ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6)γ του άρθρου 39 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και δημοσιεύει ετήσιο οικονομικό απολογισμό των Πράσινων Πόρων. Ο απολογισμός αυτός γίνεται με αναλογική εφαρμογή των σχετικών διεθνών λογιστικών προτύπων και εμφανίζει χωριστά τα στοιχεία ανά χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ανά κατηγορία πόρων και νομικής δέσμευσης. Επιπρόσθετα στον απολογισμό αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που έχουν εγκριθεί για να χρηματοδοτήσουν δράσεις σε επόμενες χρήσεις, καθώς και τυχόν δάνεια που έχουν αναληφθεί από το Πράσινο Ταμείο με τη δέσμευση να εξοφληθούν από αντίστοιχες εισροές.

 

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διατάσσει οποτεδήποτε έλεγχο του Πράσινου Ταμείου για τη διαχείριση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 8. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών επίσης μπορεί να ασκεί οικονομικό έλεγχο στη διαχείριση των κεφαλαίων και της περιουσίας του Ταμείου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νομοθετικό διάταγμα 496/1974.

 

4. Οι συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο με δικαιούχους για την εκτέλεση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των 300.000 € υπάγονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα τις οικείες σχετικές διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.