Νόμος 3852/10 - Άρθρο 282

Άρθρο 282: Γενικές Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Για τις Αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησης τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα άσκησης τους, ο περιφερειάρχης, το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή.

 

β. Για τις Αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών οι οποίες μεταβιβάζονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και των οποίων η άσκηση, από τις ειδικές διατάξεις που τις διέπουν, ορίζουν, ως αρμόδιο όργανο το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, από την έναρξη ασκήσεως καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων νοείται ο περιφερειάρχης.

 

γ. Η ρύθμιση των προηγουμένων εδαφίων ισχύει και για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, κατ' αντιστοιχία, προς τις απονεμόμενες Αρμοδιότητες.

 

2. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως ισχύει, αναφέρεται περιφέρεια και Γενικός Γραμματέας περιφέρειας από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων νοείται η περιφέρεια του παρόντος νόμου και ο οικείος περιφερειάρχης, αντιστοίχως. Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, ειδικές υπηρεσίες και λοιπά όργανα, τα οποία λειτουργούν, στο πλαίσιο του νόμου 3614/2007, όπως ισχύει, στην κρατική περιφέρεια και καλύπτουν αντίστοιχες ανάγκες, από το ανωτέρω χρονικό σημείο, θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην περιφέρεια.

 

3. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρονται ως αρμόδια όργανα ο πρόεδρος της κοινότητας και το κοινοτικό συμβούλιο, από την έναρξη άσκησης των καθηκόντων των νέων αιρετών οργάνων, νοούνται ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο, αντιστοίχως.

 

4. Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ' εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων, από τον παρόντα νόμο, εφόσον δεν ανακύπτει αντίθεση με το περιεχόμενο του.

 

5. Η αρμοδιότητα της παραγράφου II υπ' αριθμόν 46 του άρθρου 280 του παρόντος, από τη δημοσίευση του και μέχρι 31-12-2010 ασκείται από τις κρατικές περιφέρειες.

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν το κύρος των υφιστάμενων αδελφοποιήσεων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι την υποκατάσταση τους από αντίστοιχες των περιφερειών

 

7. Ο χρόνος έναρξης άσκησης, από τους δήμους και τις περιφέρειες, των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 94 παράγραφος 4 αριθμός 13 και 186 παράγραφος Η' υπ' αριθμόν 1 και 2 ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

8. Από τη δημοσίευση του παρόντος αναστέλλονται οι προσλήψεις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού.

 

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, που καταρτίζονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, δεν μπορεί να αφορούν αριθμό ατόμων μεγαλύτερο εκείνου που περιελάμβαναν οι συμβάσεις της ίδιας κατηγορίας κατά την 01-01-2010.

 

Η άρση της αναστολής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

9. Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή κοινών σκοπών και εκπροσώπηση των δήμων και των περιφερειών της χώρας συνιστώνται:

 

α) Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη, δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δήμοι εντός της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας των περιφερειών

 

β) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, και

 

γ) Ένωση Περιφερειών, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά, δια των εκπροσώπων τους, οι περιφέρειες της χώρας.

 

Οι ανωτέρω ενώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών εποπτεύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Έδρα κάθε Περιφερειακής Ένωσης Δήμων είναι η έδρα της περιφέρειας, ενώ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι η Αθήνα.

 

Όργανα Διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

Όργανα Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

Πόροι των Ενώσεων είναι οι εισφορές των μελών τους που καθορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 259 και της παραγράφου 5 του άρθρου 260 του παρόντος, ως ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

 

Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη των ανωτέρω Ενώσεων, καθορίζονται:

 

i. ο σκοπός Σύστασης τους,

ii. η εκπροσώπηση των δήμων και των περιφερειών, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων τους σε αυτές,

iii. η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων Διοίκησης τους και ο τρόπος ανάδειξης αυτών.

iv. οι Αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων τους,

ν. η περιουσία, η οικονομική Διοίκηση, η διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος των πόρων τους,

vi. το προσωπικό, η οργάνωση, ο τρόπος κατάρτισης των οργανισμών λειτουργίας τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και

vii. η δυνατότητα λειτουργίας των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, υπό μορφή παραρτημάτων, ανά περιφερειακή ενότητα και στις έδρες των αντίστοιχων νομών.

 

Είναι, επίσης, δυνατή η πρόβλεψη ειδικών ρυθμίσεων για την περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

10. Μέχρι την 31-12-2010 με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και για τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1978 (ΦΕΚ 43/Α/1978), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η θητεία των οργάνων Διοίκησης τους παρατείνεται μέχρι την εκλογή και συγκρότηση των νέων.

 

11. Από την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, αντίστοιχα, υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού τους, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

12. Μέχρι την 31-12-2010 με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, εκδίδεται, το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 9, για τη Σύσταση και λειτουργία της Ένωσης Περιφερειών.

 

Από την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης της Ένωσης Περιφερειών, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος διαλύεται και η Ένωση Περιφερειών υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού της, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

 

Από 01-01-2011 και μέχρι τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων της εξακολουθεί να λειτουργεί, προσωρινά, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 39 νόμος 2307/1995, όπως ισχύει, η οποία διοικείται από επιτροπή, αποτελούμενη από τους περιφερειάρχες. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο περιφερειάρχης Αττικής. Η επιτροπή, διαχειρίζεται μόνο άμεσα λειτουργικά ζητήματα της Ένωσης και είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των ανωτέρω αρχαιρεσιών

 

13. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών γνωμοδοτούν σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε δήμους και σε περιφέρειες, αντιστοίχως.

 

13Α. Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στην Ένωση Περιφερειών, μπορεί να συσταθούν Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων, τα οποία έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) ενημερώνουν τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, για τη συγκρότηση της Περιφερειακής και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, αντίστοιχα,

 

β) συνεργάζονται με τους δήμους και τις περιφέρειες, με σκοπό την ανάδειξη και υλοποίηση σχεδίων και δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ισότητα των φύλων,

 

γ) συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες δήμων και περιφερειών για την κατάρτιση τοπικού και περιφερειακού σχεδίου δράσης για προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση,

 

δ) συνεργάζονται με τις αιρετές και υποψήφιες αιρετές γυναίκες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών με τους φορείς της αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση,

 

ε) ενημερώνουν τις γυναίκες για τις δράσεις των Γραφείων Ισότητας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα ισότητας των φύλων.

 

Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στελεχώνεται το καθένα με 2 τουλάχιστον υπαλλήλους των περιφερειών και των δήμων αντίστοιχα.

 

Για τη στελέχωση των Γραφείων Ισότητας είναι δυνατή η μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), όπως ισχύει ή η απόσπαση υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13Α προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

14. Εγκρίσεις και παροχή γνωμοδοτήσεων, που απαιτούνται στο πλαίσιο διαχείρισης των μητροπολιτικού χαρακτήρα πάρκων της περιφέρειας Αττικής και των υπερτοπικών διαδημοτικών χώρων πρασίνου παρέχονται, κατά το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου Ι)Α 4 του άρθρου 210 από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους.

 

15. Μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων που θα αναδειχθούν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, οι υφιστάμενοι δήμοι, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αντίστοιχες Αρμοδιότητες τους.

 

16. Ειδικά για την περίοδο 2010 - 2014, όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται πενταετής θητεία, νοείται θητεία, η οποία αρχίζει την 01-01-2011 και λήγει την 31-08-2014. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31-08-2014.

 

17. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, σύμφωνα και με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών των περιφερειών διενεργείται από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), που λειτουργούν σε κάθε περιφέρεια.

 

Κατά το ίδιο διάστημα δεν εφαρμόζεται το άρθρο 275 του παρόντος, για τις δαπάνες των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 καταργήθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

18. Η αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος και ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 - 2014 ισχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

19. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του νόμου 3772/2009 (ΦΕΚ 112/Α/2009), ισχύουν μέχρι 31-12-2010 και καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετά την 01-01-2010, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παύουν να ισχύουν μετά την 31-12-2010.

 

20. Η αρμοδιότητα της περιπτώσεως 19 της παραγράφου II του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα θέματα, για τα οποία γνωμοδοτεί έως τις 31-12-2010 το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 2)γ του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.