Νόμος 3846/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

 

{Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής.

 

Η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό - καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα. Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοση της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.

 

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

 

Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3232/2004.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 66 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ)στ' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Το ύψος του προστίμου όπως αυτό καθορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση, διπλασιάζεται για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση επανάληψης από την ίδια επιχείρηση της παράβασης περί μη καταχώρησης στο Ειδικό Βιβλίο.}

 

3. Το εδάφιο α', της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000), την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005) και την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), αντικαθίσταται ως

εξής:

 

{7. Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών του άρθρου 38, του Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, λόγω προσωπικής απασχόλησης των εγκατεστημένων μέχρι 31-12-1999 στην Ελλάδα Παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση, προκειμένου για την ανέγερση πρώτης κύριας και μοναδικής κατοικίας, συνολικής επιφάνειας έως 120 m2, που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρημένο κατά το άρθρο 5 του νόμου 2790/2000, ορίζεται στο 50%.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής επεκτείνεται για οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι και 31-12-2010.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.