Νόμος 3801/09 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Λειτουργικά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Ποσοστό μέχρι 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) καταργείται.

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 176 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης επιτρέπεται η λήψη δανείου με ασφάλεια την εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης), υπό την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ή εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ή δράσεων, που προβλέπονται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή την εξειδικευμένη επιχορήγηση.}

 

4. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 18 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008) η φράση που λύθηκαν μέχρι 08-06-2006 αντικαθίσταται από την ορθή, που λύθηκαν και μετά την 08-06-2006.

 

5. Στη β' περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 και μετά τη φράση επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, προστίθεται η φράση Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ),.

 

6. Επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού σε ειδικές περιπτώσεις, από μονίμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους και εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, ύστερα από έγκριση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στην οποία αιτιολογείται η συνδρομή συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης.

 

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση οδήγηση και χειρισμός από Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας μελών Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ενταγμένων στο ΜΕΟΠΠ, πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων και λοιπών οχημάτων, τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες - πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) - πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ) ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών ή άλλων λοιπών απειλών. Οι ανωτέρω Εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αμισθί, άνευ έτερης αποζημίωσης ή άλλου τυχόν επιδόματος.

 

Για τη ρύθμιση ζητημάτων που ανακύπτουν συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 976/1979 (ΦΕΚ 236/Α/1979).

 

Για την έκδοση της ως άνω απόφασης οι ανωτέρω Εθελοντές απαιτείται:

 

α. Να διαθέτουν την ανάλογη άδεια οδήγησης, ενδεικτικά, αναφερόμενων των αδειών Β, Γ, Ε.

 

β. Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το ειδικό Σχολείο του Κέντρου Εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έχοντας λάβει την οικεία βεβαίωση χειρισμού πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων.

 

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να εκδίδει απόφαση έγκρισης οδήγησης και χειρισμού των παραπάνω οχημάτων, τα οποία πρέπει να πληρούν όλες τις κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις κυκλοφορίας και χρήσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Επιτροπών των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 62/2018 (ΦΕΚ 121/Α/2018). Οι ήδη πιστοποιημένοι, μέσω της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ως άνω Σχολής, δύνανται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να οδηγούν και να χειρίζονται πυροσβεστικά οχήματα που φέρουν οποιασδήποτε κατηγορίας πινακίδες (κρατικές, ΜΕ, ΑΜ) σύμφωνα με την ανάλογη κατηγορία διπλώματος που κατέχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/2020).

 

8. (πρώην 7) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 281 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.