Νόμος 3649/08 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Οι οφειλές, προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη, που έχουν χρόνο γέννησης έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφληση τους γίνεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις έχουν συστήσει.

 

Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

 

Η καταβολή των βασικών οφειλών πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε δόσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση μη καταβολής αυτών, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις και από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και εφεξής καταβάλλονται εντός των νομίμων προθεσμιών.

 

Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν επίσης να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς κυρώσεις.

 

Τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί για τις ανωτέρω αιτίες δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.

 

β. Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξοφληθούν από τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύναψη δανείων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 176 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006). Η σχετική για τη δανειοδότηση απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.