Νόμος 2362/95 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Διακρίσεις και εποπτεία δημοσίων υπολόγων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή υλικό που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος θεωρείται από το νόμο δημόσιος υπόλογος.

 

2. Οι δημόσιοι υπόλογοι διακρίνονται σε:

 

α) Υπόλογους ενταλμάτων προπληρωμής και προσωρινών.

β) Διαχειριστές πάγιων προκαταβολών.

γ) Φοροτεχνικούς και τελωνειακούς υπόλογους.

δ) Ειδικούς ταμίες.

ε) Υπόλογους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

στ) Διαχειριστές έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

στ) Υπόλογους Δημοσίων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 20 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) και με το άρθρο 35 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

3. Οι δημόσιοι υπόλογοι υπάγονται στον έλεγχο και εποπτεία:

 

α) Του Υπουργού Οικονομικών, εξαιρουμένων των υπολόγων των διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για τους οποίους εφαρμόζονται οι ιδιαίτεροι κανονισμοί που διέπουν τις διαχειρίσεις αυτές.

β) Του οικείου Διατάκτη.

γ) Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτό.

 

Κατά τον έλεγχο και εποπτεία των υπολόγων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 177 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.