Νόμος 3752/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3614/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 5 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. (α) Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του Δημοσίου από τη σύσταση και λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του νόμου 2860/2000 και του νόμου 3614/2007 ή κατ' εξουσιοδότησή τους, καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 8000) από της δημοσιεύσεώς τους, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων τους, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), οι οποίες καλύπτονται από τους οικείους ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού. Ειδικά για τις δαπάνες που είναι καταβλητέες το έτος 2009, μεταφέρονται οι απαραίτητες πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

 

(β) Η ανωτέρω διάταξη καλύπτει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), όπως κάθε φορά ισχύει, για τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις σύστασης των Ειδικών Υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2860/2000 και του νόμου 3614/2007.}

 

2. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) διυπουργική επιτροπή για το συντονισμό της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων: Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης και ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο Προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, οι Προϊστάμενοι των οικείων ειδικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Αποστολή της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων στον προγραμματισμό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρμογή των αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων.}

 

3. (α) Η παράγραφος 10 του άρθρου 14 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Η χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων για έργα και μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνο με απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

(β) Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου 3614/2007 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων κοινοποιεί και διαβιβάζει αυθημερόν τις αποφάσεις χρηματοδότησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προς ενημέρωσή του.}

 

4. Στο τέλος του σημείου (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, οι προϊστάμενοι, αναπληρωτές προϊστάμενοι ειδικών υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι μονάδων μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους και πριν από τη λήξη της θητείας τους, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 86 Επιλογή προϊσταμένων του νόμου 3528/2007, όπως ισχύει (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων). Η συνδρομή λόγου από τους περιοριστικά αναφερόμενους στην ως άνω διάταξη διαπιστώνεται τεκμηριωμένα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 18 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) μετά από κλήση σε ακρόαση του προϊσταμένου και κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από τον οικείο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος προϊστάμενος επιλέγεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος.}

 

5. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί από το νόμο [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), που ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για ένα έτος κατά τη δημοσίευση του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων, στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στις ειδικές υπηρεσίες Περιφερειών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) και δεν ανήκει στη ΜΟΔ ΑΕ μπορεί να μεταταχθεί με αίτησή του σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας.}

 

β. Η αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) μηνών για την υποβολή των αιτήσεων μετάταξης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στις ειδικές υπηρεσίες των Περιφερειών ξεκινάει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

6. Το δ' εδάφιο του άρθρου 33 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ΜΟΔ ΑΕ υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978) και στις διατάξεις του κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.}

 

7. Η παράγραφος ζ' του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, όπως έχει θεσπιστεί με το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ σε φορείς ή υπηρεσίες του Δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του νόμου που κυρώνει το παρόν καταστατικό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.