Νόμος 2736/99 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Στέγαση φοιτητών δικαιούχων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε πόλεις όπου λειτουργούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται να κατασκευάζει κτίρια τα οποία εκμισθώνει για τη στέγαση σπουδαστών και φοιτητών, που φοιτούν σε αυτά και που είναι οι ίδιοι δικαιούχοι ή παιδιά δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Στις περιπτώσεις αυτές το καταβλητέο μηνιαίο μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της τρέχουσας μισθωτικής αξίας του μισθίου.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των κτιρίων αυτών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης, τα κριτήρια προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων, τα απαιτούμενα ημερομίσθια, το ύψος του μισθώματος και η διάρκεια της μίσθωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

3. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβεί τον απαιτούμενο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, χρόνο διάρκειας των σπουδών του μισθωτή, προσαυξημένο κατά ένα διδακτικό έτος. Μετά την πάροδο του συνολικού αυτού χρόνου η μίσθωση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

 

4. Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου αυτού δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα λοιπά στεγαστικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.