Νόμος 2736/99 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Μίσθωση - Αγορά κατοικιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να εκμισθώνει σε δικαιούχους του κατοικίες, με μηνιαίο μίσθωμα ίσο προς το 1/400 του κόστους κατασκευής τους, όπως υπολογίζεται για τη χρέωσή του στους δικαιούχους που αποκτούν την ιδιοκτησία κατοικιών που παραχωρούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Αν η κατοικία που εκμισθώνεται προέρχεται από αγορά, το μίσθωμα υπολογίζεται επί του τιμήματος που καταβλήθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για την αγορά. Το μίσθωμα αυτό προσαυξάνεται κατά 3% ετησίως και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Ύστερα από την παρέλευση πενταετίας και πριν συμπληρωθεί δεκαετία από την εκμίσθωση της κατοικίας, οι δικαιούχοι μισθωτές έχουν το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με την οποία να ζητούν την απόκτηση της κυριότητας της κατοικίας, εφόσον καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο κατέβαλαν εμπρόθεσμα και κανονικά το μίσθωμα και τα αναλογούντα κοινόχρηστα της κατοικίας τους. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ κατά τη σύναψη της σχετικής δικαιοπραξίας ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ποσού με βάση το οποίο είχε υπολογισθεί αρχικά το μηνιαίο μίσθωμα και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Αν δεν υποβληθεί αίτηση για τη μεταβίβαση της κυριότητας της εκμισθωμένης κατοικίας, η μίσθωση λήγει αυτοδικαίως χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μετά παρέλευση δέκα (10) ετών από τη σύναψή της.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσες κατοικίες έχουν μισθωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εκμίσθωσης των κατοικιών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

3. Όσοι ενταχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.