Νόμος 2736/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εξόφληση οφειλών δικαιούχων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στους οποίους έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας, επιτρέπεται να εξοφλούν εφάπαξ το ληξιπρόθεσμο και το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου, με έκπτωση 50%, με ταυτόχρονη εξόφληση των τόκων υπερημερίας και με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και ότι θα καταβάλουν το κατά τα ανωτέρω προκύπτον χρηματικό ποσό μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

 

2. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στους οποίους χορηγείται δάνειο μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση και επισκευή κατοικίας αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, επιτρέπεται να εξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου τους, με έκπτωση 20%, εφόσον η εξόφληση γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει όλο το ποσό του δανείου και έχει γίνει εμπρόθεσμα η αποπληρωμή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14)α του άρθρου 64 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

3. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος, δάνειο από το Ειδικό Στεγαστικό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο (ΕΣΑΚ), επιτρέπεται να εξοφλούν το μη ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου με έκπτωση 40%, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθούν ταυτόχρονα οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές και όλοι οι τόκοι υπερημερίας.

 

Η εξόφληση θα πρέπει να ζητηθεί με αίτηση του δανειολήπτη μετά την παρέλευση διετίας και πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης και να γίνει μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται τόκοι επί του μη ληξιπρόθεσμου ποσού του δανείου για δυο (2) ακόμη εξάμηνα πέραν της ημερομηνίας εξόφλησης.

 

Την ευχέρεια εξόφλησης του μη ληξιπρόθεσμου ποσού του δανείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν και οι δικαιούχοι που τους έχει χορηγηθεί δάνειο από το Ειδικό Στεγαστικό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο, από την πρώτη εφαρμογή του μέχρι 31-12-1996. Οι δικαιούχοι αυτοί θα πρέπει να ζητήσουν την εξόφληση μέσα σε δυο (2) χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος και όλες οι οφειλές να καταβληθούν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

 

4. Οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στους οποίους παραχωρείται κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, επιτρέπεται να καταβάλουν εφάπαξ το προσδιορισθέν τίμημα της κατοικίας ή του διαμερίσματος ληξιπρόθεσμο και μη ληξιπρόθεσμο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ετών από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου ή εφόσον το οριστικό παραχωρητήριο έχει χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευσή του με έκπτωση 40% επί του τιμήματος και με την προϋπόθεση της ταυτόχρονης καταβολής του συνόλου των τόκων υπερημερίας.

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

 

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, επιτρέπεται η ρύθμιση του τρόπου της εξόφλησης οφειλών από δάνεια που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1138/1972 (ΦΕΚ 63/Α/1972), εκτός από εκείνες της παραγράφου 5 του άρθρου 9, των άρθρων 1, 2, 3, 11 και 13 του νόμου [Ν] 1641/1986 (ΦΕΚ 122/Α/1986), του άρθρου 2 του νόμου 1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α/1989) και του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) και ιδιαίτερα η εφάπαξ καταβολή με έκπτωση του ληξιπρόθεσμου ή και του μη ληξιπρόθεσμου ποσού του δανείου, η κεφαλαιοποίηση οφειλών, ο καθορισμός δόσεων και ο τρόπος καταβολής τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.