Νόμος 3369/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θέματα Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β)β' της παραγράφου η) του άρθρου 3 του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Κατ' εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου) που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία.}

 

Στη διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος η) περίπτωση γ)γ' προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου).}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 3328/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Κάθε Τμήμα ορίζει τριμελείς Εκτελεστικές Επιτροπές που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Τμήματος συγγενών επιστημονικών κλάδων. Για κάθε Εκτελεστική Επιτροπή ορίζονται οι κλάδοι σπουδών για τις οποίες είναι αρμόδια να εξετάζει και να αποφασίζει. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του αυτής, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του άρθρου 9, ως αναπληρωτή του είτε τον Αντιπρόεδρο είτε άλλο μέλος του οικείου Τμήματος.}

 

3. Στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3328/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ο Πρόεδρος μεταβιβάζει επίσης αρμοδιότητές του στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού για θέματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση, την οργάνωση, την οικονομική διαχείριση και την ενημέρωση φορέων και πολιτών.}

 

4. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3328/2005 προστίθεται η φράση:

 

{και των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τμημάτων του.}

 

5. Στο άρθρο 15 του νόμου 3328/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου που θα λαμβάνουν όσα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού αποσπώνται στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παράγραφος 6.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του νόμου 3328/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων περιλαμβάνει δύο Τμήματα:

 

Α) Αναγνώρισης Πανεπιστημιακών Τίτλων με γραφεία:

 

α) ανθρωπιστικών επιστημών και καλών τεχνών,

β) θετικών επιστημών,

γ) επιστημών υγείας και φυσικής αγωγής,

δ) νομικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και

ε) γεωτεχνικών επιστημών και επιστημών μηχανικών.

 

Β) Αναγνώρισης Τίτλων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης με γραφεία:

 

α) τεχνολογικών επιστημών μηχανικών,

β) τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστημών και τροφίμων,

γ) τεχνολογικών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας και

δ) τεχνολογικών επιστημών διοίκησης και οικονομίας.

 

Η Διεύθυνση ενημέρωσης περιλαμβάνει δύο Τμήματα:

 

α) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους αλλοδαπής και

β) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους ημεδαπής.

 

Η Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα:

 

α) προσωπικού,

β) διοικητικής μέριμνας,

γ) προϋπολογισμού και

δ) προμηθειών και δαπανών.}

 

7. Οι εκκρεμείς υποθέσεις αναγνώρισης τίτλων κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005) εξακολουθούν να διέπονται όσον αφορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων από τους νόμους [Ν] 741/1977 και [Ν] 1404/1983, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

8. Όπου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ή του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης νοούνται μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού οι εκπρόσωποι του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης, που ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.