Νόμος 3467/06 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 15 του νόμου 3328/2005 αντικαθίσταται η παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), οι κάθε είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και Επιστημονικού Προσωπικού, των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων άλλων συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής.}

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους ο χειρισμός συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 3328/2005 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο Οργανισμός καθίσταται καθολικός διάδοχος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (νόμου [Ν] 741/1977) και της δημόσιας υπηρεσίας με τίτλο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας (νόμου [Ν] 1404/1983).}

 

4. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 18 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005) η φράση κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού αντικαθίσταται με τη φράση κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005).

 

5. Η πρώτη πρόταση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.