Νόμος 4389/16 - Άρθρο 214

Άρθρο 214: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και της ΕΤΑΔ καταργούνται από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, ο οποίος εφαρμόζεται και σε αυτές.

 

2. Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ακόλουθες διατάξεις του νόμου 3986/2011:

 

α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

 

β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3.

 

γ. Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 2 (γ) του άρθρου 4.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 12, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3, και οι παράγραφοι 13 έως 17 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του Εσωτερικού Κανονισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ανώνυμη εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου όγδοου του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016), με την παράγραφο 5 του άρθρου δέκατου του νόμου 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α/2016).

 

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 24 του νόμου 4321/2015 καταργούνται.

 

5. Από την ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

 

α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2636/1998.

 

β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 και η παράγραφος 17 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000.

 

γ) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3270/2004.

 

δ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004.

 

ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 και η περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004.

 

στ) Η περίπτωση 6 της παραγράφου 2 και η περίπτωση 8 της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 3943/2011.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.