Νόμος 3232/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων συνιστάται κλάδος με την ονομασία Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στον οποίο υπάγεται υποχρεωτικά το μόνιμο προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που δεν υπάγεται σε άλλο φορέα πρόνοιας ούτε στον αναγκαστικό νόμο [Ν] 513/1968 (ΦΕΚ 186/Α/1968) για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος. Ο κλάδος έχει πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

 

Στο συνιστώμενο κλάδο υπάγονται υποχρεωτικά και όσοι υπάλληλοι είναι ασφαλισμένοι στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975) μέχρι την 31-12-2004.

 

Σκοπός του κλάδου αυτού είναι η καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους που αποχωρούν από την υπηρεσία τους και συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας.

 

Πόροι του κλάδου είναι η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων, ίση με 4%, υπολογιζόμενη επί των αυτών αποδοχών που υπολογίζεται και η εισφορά για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ταμείου. Υπόχρεος για την παρακράτηση της εισφοράς αυτής είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή η υπηρεσία που υπηρετούν οι υπάλληλοι, που υποχρεούνται, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου της πληρωμής μήνα να αποδίδουν στον Κλάδο την εισφορά αυτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης, εφαρμόζονται οι περί προσθέτων τελών κείμενες διατάξεις.

 

Χρόνος ασφάλισης είναι ο διανυόμενος από το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κλάδου χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων στα οικεία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπηρετούν για την οποία είναι ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-2004 στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975).

 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογενείας τους σε περίπτωση θανάτου, οι υποκείμενες σε εισφορά αποδοχές, ο καθορισμός του βοηθήματος, η άσκηση του δικαιώματος για λήψη εφάπαξ βοηθήματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επαναδιοριζόμενων, η παραγραφή, το ανεκχώρητο και ακατάσχετο των βοηθημάτων και εισφορών, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Τη διοίκηση και διαχείριση του κλάδου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που το διέπει.

 

Οι εργασίες του κλάδου εκτελούνται από το προσωπικό του Ταμείου και η συμμετοχή του κλάδου στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου καθορίζεται σε ποσοστό 25% του συνόλου.

 

Τα της λογιστικής οργανώσεως, διαχειρίσεως, καταρτίσεως ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του κλάδου πρόνοιας διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και της γενικότερης νομοθεσίας.

 

Το εφάπαξ βοήθημα το οποίο δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 01-10-1975 και εφεξής και καταβάλλεται κατ' αναλογία από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ποσό από το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρούταν ο λογαριασμός του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975) και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι την 31-12-2004.

 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στο οποίο τηρούταν ο λογαριασμός και σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το ταμείο.

 

Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση μεταφοράς των υπαλλήλων στο Δημόσιο και σε καμιά περίπτωση από το Ταμείο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι φορείς έκδοσης, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 57 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

2. Ασφαλισμένοι του κλάδου δύνανται μετά από αίτησή τους να αναγνωρίσουν χρόνο προϋπηρεσίας που διανύθηκε στο νομικό πρόσωπο που υπηρετούν ή στο Δημόσιο ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα πρόνοιας και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε μετά την 01-01-2005. Η αναγνώριση του χρόνου γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Αιτήσεις υπαλλήλων για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπηρετούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τους λογαριασμούς του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975) μέχρι το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κλάδου, εξετάζονται από τα νομικά πρόσωπα αυτά και διακανονίζεται το ποσό της οφειλής και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975.

 

Αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά την 01-01-2006, που αναφέρονται σε χρόνο που διανύθηκε μέχρι και 31-12-2005, υποβάλλονται στις οικείες υπηρεσίες που τηρούταν ο λογαριασμός 103/1975 και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το νέο Κλάδο.

 

Η λειτουργία του κλάδου αρχίζει από 01-01-2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α/2005), με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

Οι διατάξεις που αφορούν τον κλάδο δύναται να τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Στο συνιστώμενο με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπάγεται υποχρεωτικά και το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Στους αποχωρούντες από την υπηρεσία ασφαλισμένους του κλάδου, υπαλλήλους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καταβάλλεται από τον κλάδο αναλογία ποσού εφάπαξ βοηθήματος για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν υπολογιζόμενο κατά τις διατάξεις του κλάδου αυτού και για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.

 

Για το χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων μέχρι 31-12-2004 καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς αποζημίωση από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2112/1920, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 42 του κανονισμού κατάστασης προσωπικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 799/1978 (ΦΕΚ 117/Α/1978). Οι διατάξεις του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967) δεν έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Οι διατάξεις των τριών παραπάνω εδαφίων έχουν εφαρμογή και για τους πρώην υπαλλήλους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που έχουν μεταταγεί και υπηρετούν στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

3. Για τις ανάγκες του κλάδου συνιστώνται στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

 

α) Στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, θέσεις οκτώ (8) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

β) Στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

γ) Στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

δ) Στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θέσεις δύο (2) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

ε) Στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θέσεις δύο (2) στους βαθμούς Δ' - Α'.

 

4. Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων συνιστάται Διεύθυνση Πρόνοιας Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συγκροτούμενη από τα ακόλουθα τμήματα:

 

1) Τμήμα Ασφάλισης

2) Τμήμα Παροχών

3) Τμήμα Οικονομικού.

 

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Ασφάλισης, Παροχών και Οικονομικού είναι αντίστοιχες με αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1998 (ΦΕΚ 82/Α/1998) για τα αντίστοιχα τμήματα της υφιστάμενης Διεύθυνσης του Ταμείου η οποία ονομάζεται, εφεξής, Διεύθυνση Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Στη Διεύθυνση Πρόνοιας Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του Ταμείου, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 87/1998.

 

Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων μετατρέπεται σε Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, με τις ίδιες αρμοδιότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

5. (πρώην 4). Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2512/1997 (ΦΕΚ 138/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η προβλεπόμενη από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εισφορά υπολογίζεται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών και μέχρι του ποσού των 2.055 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού μισθού, του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, της τυχόν υπάρχουσας ΑΤΑ, των επιδομάτων εορτών και αδείας και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών.

 

2. α. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων υπολογίζεται ως εξής:

 

Για τα πρώτα 73 ευρώ των αποδοχών αντιστοιχεί εφάπαξ βοήθημα 2.025,00 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12.

 

Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται με συντελεστή 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται δια 420.

 

Το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσού επί τους μήνες ασφάλισης του αποχωρούντος υπαλλήλου.

 

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω βοηθήματος νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ΑΤΑ και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου του έτους εξόδου από την υπηρεσία, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, με τον περιορισμό της παραγράφου 1 του παρόντος, δια του αριθμού 70.

 

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί λιγότερο από πέντε (5) έτη, για τον υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της πενταετίας ομοιόβαθμου του.

 

Το εφάπαξ βοήθημα των αποχωρούντων ασφαλισμένων με είκοσι οκτώ (28) χρόνια ασφάλισης και άνω δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που έλαβαν οι εξελθόντες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλισμένοι της αυτής κατηγορίας και με τα ίδια χρόνια ασφάλισης, υπολογιζόμενου επί αποδοχών μέχρι του ορίου των 2.055,00 ευρώ.

 

Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους οι οποίοι αποχωρούν είτε πρόωρα από την υπηρεσία λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας είτε λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τους δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.

 

β. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 01-01-1993, η εισφορά και το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

 

3. Ο προβλεπόμενος από το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του παρόντος συντελεστής υπολογισμού 216,63% μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, σε ποσοστό που καθορίζεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου αυτού.

 

4. Οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων στους ασφαλισμένους του, λόγω άσκησης δικαιώματος για λήψη εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής ατομικών εισφορών, παραγράφονται μετά την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία κοινοποίησης στους ασφαλισμένους του σχετικού εντάλματος προς είσπραξη του δικαιούμενου ποσού. Απαιτήσεις κατά του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για επιστροφή ποσών τα οποία κατεβλήθησαν αχρεωστήτως ή παρά το νόμο παραγράφονται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και μπορεί να επιδιωχθεί δικαστικώς.

 

Απαιτήσεις για αποζημίωση από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων παραγράφονται μετά την πάροδο πενταετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη.

 

Οι παραγραφές της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια.}

 

6. (πρώην 5). Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 Α του άρθρου 17 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αντικαθίσταται από 01-07-2004, ως εξής:

 

{δ. Κράτηση 2% στις πάσης φύσεως αμοιβές των ασφαλισμένων στο Ταμείο πέραν των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της περίπτωσης α' περιλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης και οδοιπορικών, με εξαίρεση τις καταβαλλόμενες για εκτός έδρας μετακινήσεις και όσων εξαιρούνται με ρητή διάταξη νόμου.

 

Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και στους συνταξιούχους του Ταμείου που λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση πάσης φύσεως και μορφής από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση ποσά που λαμβάνουν από συντάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από αναλογιστική μελέτη του Ταμείου και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, το ποσοστό της κράτησης μπορεί να μεταβάλλεται.}

 

7. (πρώην 6). Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 2676/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων στα μέλη οικογενείας των θανόντων ασφαλισμένων ανακαθορίζονται στο ποσοστό του 70% αντί του καταβαλλόμενου 50%.}

 

8. (πρώην 7). Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο, αυξάνεται κατά 1/50 για κάθε έτος ασφάλισης πέραν των τριάντα πέντε (35) και μέχρι των σαράντα (40) ετών.}

 

9. (πρώην 8). Στο άρθρο 19 του νόμου 2676/1999 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Οι εφημέριοι εκπαιδευτικοί ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων για τους οποίους συντρέχουν προϋποθέσεις διπλής ασφάλισης στο Ταμείο αυτό, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο για την ιδιότητά τους εκείνη από την οποία λαμβάνουν τις μεγαλύτερες αποδοχές.}

 

Πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ασφαλισθεί στο Ταμείο και με τις δύο ιδιότητες, κατά τη συνταξιοδότηση λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους ίση με ποσοστό 2% για κάθε χρόνο παράλληλης ασφάλισης.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους ήδη συνταξιούχους του Ταμείου, οι συντάξεις των οποίων επανακαθορίζονται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων.

 

10. (πρώην 9). Στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) προστίθεται περίπτωση ζ, που έχει ως εξής:

 

{ζ) Στους πρώην υπαλλήλους των καταργούμενων Εθνικού Οργανισμού Καπνού και Οργανισμού Βάμβακος, οι οποίοι είχαν ήδη μεταταγεί σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα προ της κατάργησης των Οργανισμών αυτών και είχαν επιλέξει το καθεστώς πρόνοιας των υπηρεσιών στις οποίες μετατάχθηκαν, καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση για το χρόνο και μόνο της υπηρεσίας τους στους καταργούμενους Οργανισμούς. Η εφάπαξ αποζημίωση καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας). Στους υπαλλήλους της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις των περιπτώσεων ε' και στ' της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.