Νόμος 3212/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση εργασιών δόμησης, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), καθώς και όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας, εφεξής απαιτείται, αντί γι' αυτήν, η έκδοση άδειας δόμησης. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας, η εξαίρεση ισχύει και για την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης.

 

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985, όπως προστίθεται με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, εφαρμόζεται για κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι 30-09-2003.

 

Η αίτηση για τη σύνδεση με τα δίκτυα υποβάλλεται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και στους οργανισμούς και τις εταιρείες παροχής για τη διαπίστωση, την παράταση και τη σύνδεση, η διαδικασία ελέγχου και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου αυτού, δεν ισχύει για γήπεδα που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 και η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 10 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται ως ειδικότερες και σε γήπεδα τα οποία διέπονται από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με εξαίρεση τα γήπεδα στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί δόμησης ως προς τις κλίσεις του εδάφους, για λόγους προστασίας αρχαιολογικών χώρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, κατισχύουν ως ειδικότερες κάθε προγενέστερης αντίθετης ρύθμισης που έχει θεσπιστεί με κανονιστική πράξη έγκρισης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης. Στις περιπτώσεις αυτές η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την αναθεώρησή της, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ορίζεται σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον οι σχετικές αιτήσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας έχουν υποβληθεί μετά την 01-01-2002 και μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004).

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 2790/2000, όπως συμπληρώνεται με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου αυτού, εφαρμόζεται, προκειμένου για ίδιες εκτάσεις των ομογενών, μόνον εφόσον οι εκτάσεις αυτές έχουν αποκτηθεί μέχρι 31-12-2002.

 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται και στις συμβάσεις έργων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

 

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 12, παράγραφοι 40, 44 και 45 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, καθώς και η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με τις παραγράφους 1, 3, 6, 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται στις δημοπρασίες έργων για τα οποία η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται 1 μήνα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

9. Η προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2938/2001 (ΦΕΚ 178/Α/2001), για την ολοκλήρωση του έργου της απογραφής της περιουσίας της Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Ανώνυμη Εταιρεία, παρατείνεται μέχρι τέλους του 2004.

 

10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του νόμου 1418/1984, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2940/2001, καταργείται από τότε που ίσχυσε και για την πληρωμή και αναθεώρηση των ασφαλτικών εργασιών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών, που προβλέπονται στο νόμο 1418/1984.

 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς δίκες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, καθώς και στις συμβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών. Τυχόν καταβληθέντα ποσά σε εφαρμογή της καταργούμενης διάταξης δεν αναζητούνται

 

11. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων ι)α' και ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 καταργούνται.

 

12. Το άρθρο 4 του από 15-12-1923 βασιλικού διατάγματος καταργείται.

 

13. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου 1337/1983 καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε 4, 5, και 6.

 

14. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984, που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 2940/2001, καταργούνται.

 

15. Το από 08-07-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) καταργείται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.