Νόμος 2940/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κατάργηση συστήματος υποβολής προσφοράς - Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών - Αναθεώρηση συμβατικής αξίας ασφαλτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, καταργείται.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 1418/1984, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Αν κατά την εκτέλεση εργασιών εργολαβίας προκύπτει μείωση των συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές, η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή μπορεί να διατεθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου, που είναι αναγκαία για την αρτιότητα ή λειτουργικότητά του ή για την κάλυψη της δαπάνης αναθεώρησης.}

 

3. Στο άρθρο 10 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παράγραφος 21 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και 2 παράγραφοι 15 και 16 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), η παράγραφος 11 αναριθμείται σε 12 και προστίθεται παράγραφος 11 που έχει ως εξής:

 

{11. Ειδικώς από το Γ τρίμηνο του 1999 και εφεξής η πληρωμή και η αναθεώρηση της συμβατικής τιμής των ασφαλτικών εργασιών, όταν σε αυτήν περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου, γίνεται ως εξής:

 

α. Κάθε συμβατική τιμή (ΤΣ) διαχωρίζεται στην αξία των ασφαλτικών εργασιών χωρίς την άσφαλτο (ΤΣ1) και στην αξία της ασφάλτου (ΤΣ2), με βάση τις σχέσεις ΤΣ1 = ΕΟΧ / ΕΟΑ x ΤΣ και ΤΣ2 = Α0, όπου:

 

ΕΟΧ, η αξία της ασφαλτικής εργασίας χωρίς την αξία της ασφάλτου, σύμφωνα με την [Π] Ανάλυση Τιμών Έργων Οδοποιίας κατά το χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης για κάθε εργολαβική σύμβαση.

 

ΕΟΑ, η αξία της ασφαλτικής εργασίας μαζί με την αξία της ασφάλτου, σύμφωνα με την [Π] Ανάλυση Τιμών Έργων Οδοποιίας κατά το χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης για κάθε εργολαβική σύμβαση.

 

Α0, η αξία της ασφάλτου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων [Π] Ανάλυση Τιμών Έργων Οδοποιίας (ΑΤΕΟ) κατά το χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης για την κάθε εργολαβική σύμβαση.

 

β. Η πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών γίνεται με βάση τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, πολλαπλασιαζόμενη με την αντίστοιχη αξία χωρίς την άσφαλτο (ΤΣ1) και με την αξία της ασφάλτου (Α0).

 

γ. Η αναθεώρηση (ΔΤν) της αξίας των ασφαλτικών εργασιών χωρίς την άσφαλτο (ΤΣ1) υπολογίζεται με τον τύπο της παραγράφου 5, με βάση τα άρθρα της [Π] Ανάλυσης Τιμών Έργων Οδοποιίας (ΑΤΕΟ) που αφορά στις ασφαλτικές εργασίες χωρίς την άσφαλτο.

 

δ. Η αναθεώρηση (ΔΤν) της αξίας της ασφάλτου (ΤΣ2) υπολογίζεται με βάση τον τύπο ΔΤν = Α0 (Αν / Α0 - 1), όπου Αν είναι η αξία της ασφάλτου, σύμφωνα με την [Π] Ανάλυση Τιμών Έργων Οδοποιίας κατά την εκάστοτε αναθεωρητική περίοδο. Για τον προσδιορισμό της αξίας της ασφάλτου Α0 και Αν, από το Γ τρίμηνο του 1999 και εφεξής, ως τιμή της ασφάλτου λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος όρος των εβδομαδιαίων τιμών της ασφάλτου, σύμφωνα με τα δελτία τιμών των διυλιστηρίων της χώρας.

 

ε. Οι ανάδοχοι των εργολαβιών αυτών μπορούν να δηλώσουν στη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ότι επιμένουν στους συμβατικούς όρους για την πληρωμή και τον υπολογισμό της αναθεώρησης της αξίας των ασφαλτικών εργασιών. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός και η πληρωμή της αναθεώρησης εξακολουθούν να διέπονται από τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις.

 

στ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ορισμένες συμβατικές τιμές ασφαλτικών εργασιών δεν αντιστοιχούν εγκεκριμένες αναλύσεις ([Π] Ανάλυση Τιμών Έργων Οδοποιίας) για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού των τιμών ΕΟΧ και ΕΟΑ, θα συντάσσονται αναλύσεις τιμών δια συγκρίσεως με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες αναλύσεις (δια προσθαφαιρέσεως των επί πλέον και των επί έλατον στοιχείων). Οι ανωτέρω συντασσόμενες αναλύσεις θα αποτελούν, στις περιπτώσεις αυτές, τη βάση του υπολογισμού των ΕΟΧ και ΕΟΑ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ως συντελεστές αναθεώρησης θα λαμβάνονται οι αντίστοιχοι των άρθρων που προβλέπει η σύμβαση, αλλά χωρίς την άσφαλτο.

 

ζ. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορισθεί άλλος τρόπος λήψης της τιμής της ασφάλτου για αναθεώρηση των εργασιών αυτών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 23 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.