Νόμος 3050/02 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2079/1992 (ΦΕΚ 142/Α/1992) τροποποιείται ως εξής:

 

{Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον υπάλληλο υπέρ του νόμου αυτού σε προηγούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μεταφέρονται εντόκως στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που απονέμει το βοήθημα, με το καθοριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995) επιτόκιο.}

 

2. Το μηνιαίο ειδικό επίδομα των περιπτώσεων β' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης μήνα βαρύνει για μεν τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για δε τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών τους προϋπολογισμούς τους.

 

3. Η διάταξη του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α/1977), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) και ισχύει με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α/1989), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993), επεκτείνεται και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται για το λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

4. Το εδάφιο β' της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί προς υπεράσπιση του συμφέροντος της υπηρεσίας ή κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που χορηγείται μετά από τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σύνταξη πορίσματος από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους.}

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να ρυθμίζονται θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να διατίθενται ποσά σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ) και του Ειδικού Λογαριασμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) για κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας αντίστοιχα, καθώς και τα ποσά που προβλέπονται από την [Α] 2076301/8357/0022/01-12-1998 (ΦΕΚ 1265/Β/1998) κοινή υπουργική απόφαση.

 

Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, δαπάνες δημοσίων σχέσεων νοούνται οι κατηγορίες δαπανών δημοσίων σχέσεων, που έχουν καθοριστεί με την [Α] 2020800/27-03-1996 (ΦΕΚ 230/Β/1996) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

7. Στο τέλος του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Τα ανωτέρω χρηματικά πρόστιμα της παραγράφου 7 αποτελούν έσοδα του ΛΒΚΑ, κατατίθενται στον τηρούμενο λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και για την είσπραξή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.}

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται ενιαίες διαδικασίες εκκαθάρισης και εξόφλησης των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή αυτών.

 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να διατίθενται σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης ποσά, για πραγματοποιηθείσες δαπάνες εξόδων διοίκησης κατά την εκκαθάριση του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροφυλακής, (ΤΠΥΑ), που καταργήθηκε με το νόμο 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

10. Το ποσό που προβλέπεται στην από 18-01-2002 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Τραπεζών - ΟΤΟΕ και καταβάλλεται μέχρι 28-02-2002 στους εργαζομένους των Τραπεζών έναντι των κερδών της τρέχουσας ή των επόμενων χρήσεων, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου - εργοδότη υπέρ των οικείων Ασφαλιστικών Ταμείων.

 

11. Για τους επιμελητές εισπράξεων που υπηρετούν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, παρατείνεται για ένα εξάμηνο, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η προβλεπόμενη από το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), όπως ισχύει, και της παραγράφου 3 περίπτωση στ' του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για διορισμό στις θέσεις του άρθρου 14 του νόμου 2738/1999, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 14, 15, 16, 17 και 18 Κεφάλαιο Β' του ίδιου νόμου.

 

12. Οι δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας και η μία (1) θέση της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ Νυχτοφυλάκων, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταφέρονται στην κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του νόμου 2956/2001 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{2. Έγγαμες γυναίκες, συνταξιούχοι Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που χορηγούν συντάξεις στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 1979/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19-12-1978 (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10-01-1979) δύναται να ζητήσουν την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με αίτησή τους προς τον Οργανισμό από τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν εντός δεκατεσσάρων (14) μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Η καταβολή των διαφορών που θα προκύψουν δεν δύναται να ανατρέξει σε χρόνο μεγαλύτερο της πενταετίας από την υποβολή της αίτησης.}

 

14. Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 εδάφιο ι)στ', υπεδάφια α)α' και β)β' του νόμου [Ν] 4114/1960 (ΦΕΚ 164/Α/1960), όπως ισχύουν, ποσοστά εισφορών υπέρ του Ταμείου Νομικών ένα και τριάντα τοις εκατό (1,30%) επί της αξίας του αντικειμένου κάθε σύμβασης ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, καθώς και πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί του κεφαλαίου των ίδιων εταιρειών που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού τους, αύξηση του κεφαλαίου τους, καθώς και την παράταση του χρόνου διάρκειάς τους, καταργούνται από της δημοσίευσης του παρόντος.

 

15. Οι υπηρετούντες γιατροί του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Οδοντιάτρων του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας μεταφέρονται από 05-04-2002 στο Ταμείο Ασφάλισης Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως - Γενικής American Express με το βαθμό και τις οργανικές θέσεις που κατέχουν.

 

16. α) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ομοίως λαμβάνουν την ως άνω προσαύξηση:

 

α) οι προστατευόμενοι του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που έχουν στην οικογένειά τους τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, που προστατεύεται κατά το δεύτερο ή τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001) και

β) οι προστατευόμενοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.}

 

Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 καταργούνται.

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τα άτομα που έχουν στην οικογένειά τους τέκνα ή αδελφούς ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων, που συνεπάγονται ισόβια ανικανότητα για εργασία ή έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό που συνεπάγεται ισόβια ανικανότητά τους για εργασία, ο αριθμός των μορίων καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.

 

Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστατευόμενου προσώπου, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο θεμελιώνει την υπαγωγή του στις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υπάρχει σύζυγος ή τέκνα που είναι άτομα με αναπηρία κατά την έννοια των διατάξεων των εδαφίων αυτών, ο αριθμός των μορίων προσαυξάνεται κατά εκατό (100) ανεξάρτητα από τον αριθμό των αναπήρων αυτών ατόμων.}

 

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 2556/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Προσωπικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 04-04-1984 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, που δεν υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους εντός της προβλεπόμενης από το νόμο 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) προθεσμίας, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Οι αιτήσεις των ασφαλισμένων της ίδιας κατηγορίας, που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θεωρούνται ότι νομίμως υποβλήθηκαν.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.}

 

18. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 982/1979, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ)γ' ως ακολούθως:

 

{γ)γ) κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, όσοι υπαχθούν στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων μέχρι 31-12-2002 δικαιούνται την πιο πάνω προσαύξηση, εφόσον παραμείνουν στην ασφάλιση επί τετραετία.}

 

19. Οι Οργανισμοί, το προσωπικό των οποίων υπάγεται στην ασφάλιση του ΤΕΑΠΟΚΑ, αντί της εισφοράς, που προβλέπεται από το εδάφιο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 980/1942 (ΦΕΚ 24/Α/1942), καταβάλλουν στο ΤΕΑΠΟΚΑ για κάθε υπάλληλό τους ετήσιο ποσό ίσο με εκείνο που αναλογεί σε κάθε διοικητικό υπάλληλο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τη συνολική ετήσια εισφορά, που καταβάλλει το Ίδρυμα σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 980/1942.

 

Ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΟΚΑ δικαιούνται να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον δεν έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμη από άλλο επικουρικό ταμείο με εξαίρεση το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου έπειτα από αίτηση του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, τη σχετική αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα μέλη της οικογένειας αυτού.

 

Η εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με την [Α] 101/2049/10-12-1993 (ΦΕΚ 904/Β/1993) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

20. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων ασφαλιστικού περιεχομένου των Ασφαλιστικών Οργανισμών και των μεταγενέστερων διατάξεων που άμεσα ή έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν αυτές. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία μεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.

 

Διατάξεις κοινής εφαρμογής ασφαλιστικού περιεχομένου (περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας κ.ά.) για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο.

 

21. Συνιστώνται τετρακόσιες σαράντα (440) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων - Βεβαιωτών, ως εξής:

 

- στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΤΕΒΕ) διακόσιες τριάντα δύο (232),

- στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΤΑΕ) εκατόν ενενήντα τρεις (193),

- στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) δεκαπέντε (15).

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

22. Οι Διοικητές των ασφαλιστικών οργανισμών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΤΕΒΕ, οι Πρόεδροι του Ταμείου Ασφαλίσεων Εμπόρων (ΤΑΕ), του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και του ΟΑΠ - ΔΕΗ, καθώς και ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μετά από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, μπορούν να αναθέτουν κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.