Νόμος 2556/97 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Γενικά ασφαλιστικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 997/1979, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 1140/1981, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Το δικαίωμα σύνταξης που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, για άγαμα παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγονούς θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων,καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης γι' αυτά, παύει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή σε περίπτωση συνεχίσεως των σπουδών σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικό ιδρύματα με τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον δεν ασκούν επάγγελμα ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

 

Τα παραπάνω όρια ηλικίας δεν ισχύουν προκειμένου για παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγονούς, που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων ορίων ηλικίας.

 

Ειδικά για παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγονούς, που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.

 

Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη, καταργείται.

 

Δικαιώματα που έχουν ήδη θεμελιωθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, πλην των διατάξεων που αναφέρονται στην προσαύξηση της σύνταξης,εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Προκειμένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγονούς που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης, το δικαίωμα σε σύνταξη, καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης για αυτά, παρατείνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

2. Κατ' εξαίρεση για τα έτη 1996, 1997 και 1998 στους άνεργους απολυμένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και στα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), παρέχεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιατρική περίθαλψη, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τριάντα (30) τουλάχιστον συνολικά ημέρες εργασίας σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, κατά τα έτη 1992, 1993 και 1994.

 

3. Στους ασφαλισμένους των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζουρία κ.ά. ή παρουσιάζουν διαταραχή στην απορρόφηση τροφών, χορηγούνται δωρεάν ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική τους αγωγή. Για την πιστοποίηση της νόσου απαιτείται γνωμάτευση διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής ή κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σχετικά με την πάθηση, και τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των οργανισμών ή των εξουσιοδοτημένων αρμόδιων οργάνων τους.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1735/1987 προστίθεται η παρακάτω διάταξη.

 

{Τα παραπάνω πρόσωπα μέχρι να εκλεγούν ή εφόσον δεν εκλεγούν μέχρι να επανέλθουν στην υπηρεσία τους ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη στο φορέα ασφάλισης που ήσαν ασφαλισμένοι πριν την παραίτησή τους, καταβάλλοντος οι ίδιοι τις προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότου επί των αποδοχών που είχαν κατά το χρόνο της παραίτησής τους.}

 

5. Το εδάφιο που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2335/1995 στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1469/1984 (ΦΕΚ 111/Α/1984), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 1539/1985, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην παραπάνω εξαίρεση υπάγονται και τα πρόσωπα που κατοικούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1539/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985), προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής:

 

{Όταν πρόκειται για μέλη Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων η επιλογή γίνεται από τον Υπουργό ή άλλο αρμόδιο για διορισμό όργανο, με πρόταση των οικείων οργανώσεων, η οποία περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό εκπροσώπων, τακτικών και αναπληρωματικών, ο Πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών αυτών είναι ανακλητά και η αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας γίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο αρμόδιο για διορισμό όργανο, μετά από έγγραφη υπόδειξη του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

7. Σε δίκες κατά υπαλλήλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας ή κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, δύναται, μετά από προηγούμενη έγκριση του διοικούντος αυτούς οργάνου, να παρίσταται για την υπεράσπιση τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα. Εάν δεν υφίσταται Νομική Υπηρεσία ή η υφιστάμενη αδυνατεί να εκπροσωπήσει τους υπαλλήλους του φορέα, η εκπροσώπηση τους μπορεί να ανατεθεί σε δικηγόρο, μετά από σχετική έγκριση του οργάνου που διοικεί τον φορέα.

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των γραμματίων προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση.

 

Επίσης για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί προς υπεράσπιση του συμφέροντος της υπηρεσίας ή κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που χορηγείται μετά από τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σύνταξη πορίσματος από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους.

 

Ειδικά για τον Ειδικό Γραμματέα, τους Ειδικούς Επιθεωρητές και τους λοιπούς επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπιση τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας χωρίς τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σύνταξη πορίσματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002) και την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010)

 

8. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στο Εθνικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας δύνανται να περιλαμβάνονται και οι Έλληνες ομογενείς που ασφαλίζονται στα Κράτη - Μέλη της Κοινότητας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.}

 

9. Η περίπτωση α' του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2335/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) εφάπαξ ποσά ύψους 100 και 70 εκατομμυρίων δραχμών, αντίστοιχα, από τους κλάδους κύριας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων - Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης και Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.}

 

10. Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, το Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, το Ταμείο Νομικών, τα Ταμεία Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών αναπροσαρμόζονται στο ποσό των ασφαλίστρων που ισχύουν για κάθε Ταμείο κατά το χρόνο καταβολής τους και επιβαρύνονται με το πρόσθετο τέλος, που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1976/1991, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Το ανωτέρω πρόσθετο τέλος υπολογίζεται επί του ποσού της αρχικής οφειλής και από το χρόνο που κατέστη απαιτητή.

 

11. Οι δικηγόροι που αμείβονται με παγία αντιμισθία ως προσωπικό της Νομικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και οι με έμμισθη εντολή υπηρετούντες στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος δικηγόροι, έχουν, ως εκ της θέσεώς τους, την κατά νόμο ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή ή κατάθεση δικογράφων, εγκλήσεων, καθώς και για την εκπροσώπηση, παράσταση και υπεράσπιση των υποθέσεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, αντίστοιχα,ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών, αρκεί δε γι' αυτό η βεβαίωση της ταυτότητας των παρισταμένων δια δελτίου υπογεγραμμένου από το Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος. αντίστοιχα και δεν απαιτείται η προσκόμιση ενώπιον των δικαστηρίων της κατά το εδάφιο θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2698/1953 απόφασης του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της κατά την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 326/1974 (ΦΕΚ 120/Α/1974) απόφασης του Διοικητή του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος.

 

Η παραπάνω διάταξη καταλαμβάνει και τις διενεργηθείσες διαδικαστικές ενέργειες προ της ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

12. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2470/1997 έχει εφαρμογή στο ιατρικό - υγειονομικό προσωπικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στους βιολόγους, βιοχημικούς, ακτινοφυσικούς και φαρμακοποιούς, που υπηρετούν σε σχηματισμούς που λειτουργούν κατά νόμο σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

 

13. α. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1296/1982 (ΦΕΚ 128/Α/1982) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Κατ' εξαίρεση, δικαιούνται τη σύνταξη του παρόντος άρθρου τα πρόσωπα που παίρνουν τα ίδια ή και οι σύζυγοί τους, σε περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή μικρότερη από τη σύνταξη που χορηγεί ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4169/1961, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα,από οποιαδήποτε πηγή, των συντάξεων συμπεριλαμβανομένων, δεν υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξεις που χορηγεί ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων στον αγρότη ή το αγροτικό ζεύγος.}

 

β. Οικονομικές απαιτήσεις του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (νόμος [Ν] 4169/1961) από τον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης των αγροτών (νόμος [Ν] 1745/1987), οι οποίες προέρχονται από την πληρωμή παροχών, εξόδων διοικήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και υφίστανται μέχρι το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, παραγράφονται.

 

γ. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο δικαίωμα, υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που συστήθηκε με το νόμο [Ν] 2458/1997, εφόσον ασκούν επάγγελμα για το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.}

 

14. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται να αναθέτουν, με σύμβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων,της καθαριότητας αυτών και της μεταφοράς χρημάτων σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και προστασίας κτιρίων, σε συνεργεία καθαρισμού και ειδικές εταιρείες χρηματαποστολών. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρικές επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση με σύμβαση έργου σε ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997),

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να διατίθενται ποσά σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης για δαπάνες καθαρισμού των χώρων του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γενικής γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή επιτρέπεται να αναθέτει με σύμβαση μίσθωσης έργου, για συγκεκριμένο έργο, σε εταιρικές και ατομικές επιχειρήσεις ή, για ορισμένη χρονική διάρκεια και όχι πέραν του οκταμήνου, σε φυσικά πρόσωπα την παροχή υπηρεσιών, όπως μεταφορά υλικού, χειρισμό μηχανημάτων και συναφείς εργασίες και άλλες υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, προς εξυπηρέτηση αναγκών που απορρέουν από τις δραστηριότητες της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

15. Οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, μισθολογικές προαγωγές των υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων φθάνουν μέχρι το βασικό μισθό του βαθμού Α1.

 

Εκκρεμείς δίκες για μισθολογική προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων καταργούνται. Τυχόν χορηγηθείσες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μισθολογικές προαγωγές βαθμού Γενικού Διευθυντή δεν θίγονται.

 

16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ισχυρή, εφόσον ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων κατά τη συνεδρίαση.}

 

17. Για την ειδική αγωγή σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία ή θεραπευτήρια των σωματικά ή νοητικά ανάπηρων ή δυσπροσάρμοστων παιδιών ασφαλισμένων των Ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις καταστατικές τους διατάξεις δαπάνες, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον τα αρμόδια υγειονομικά όργανα γνωματεύουν τη συνέχιση της παρεχόμενης αγωγής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.