Νόμος 2335/95 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1976/1991 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους μόνιμους και επί συμβάσει υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τους επί συμβάσει υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 874/1971 (ΦΕΚ 81/Α/1971) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1813/1988 (ΦΕΚ 243/Α/1988) επέλεξαν ως συνταξιοδοτικό φορέα το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, αντί της συνταξιοδότησής τους από το Δημόσιο.

 

Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης και για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτής της κατηγορίας, που επέλεξαν, βάσει του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1813/1988, άλλο συνταξιοδοτικό φορέα αντί του Δημοσίου και έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 08-11-1988 και μετά.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{2. Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος κατά την αποχώρηση από την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίσθηκαν σε φορέα πρόνοιας για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, εντόκως, από το χρόνο είσπραξής τους με ετήσιο επιτόκιο 8% για κάθε χρόνο.

 

Αύξηση ή μείωση του επιτοκίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{2. Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος κατά την αποχώρηση από την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκαν σε φορέα πρόνοιας για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, μετά από αίτηση τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, εντόκως, από το χρόνο είσπραξής τους με ετήσιο επιτόκιο 8% για κάθε χρόνο.

 

Αύξηση ή μείωση του επιτοκίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

4. Τυχόν επιπλέον εισφορές οι οποίες έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 και της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 2084/1992, δεν αναζητούνται.

 

5. Οι διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, πλην των αναφερομένων στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2520/1953 (ΦΕΚ 220/Α/1953), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος θεωρείται ότι συστήθηκε και λειτουργεί νόμιμα από την ίδρυσή του.

 

Τα ποσά των εφάπαξ βοηθημάτων, που χορήγησε το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στους ασφαλισμένους του κατ' εφαρμογή της υπουργικής απόφασης [Α] Φ269/1100/10-07-1991 (ΦΕΚ 580/Β/1991), ορθώς κατεβλήθησαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

6. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 2084/1992 προστίθεται παράγραφος 8 που έχει ως εξής, αναριθμούμενων των παραγράφων 8 και 9 αυτού σε 9 και 10 αντίστοιχα:

 

{8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή από της ισχύος του νόμου αυτού, για τους μέχρι την 31-12-1992 συνταξιούχους και ασφαλισμένους των Ταμείων Αρωγής του Δημοσίου, οι οποίοι δεν καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά υπέρ των δώρων αυτών.}

 

7. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του νόμου [Ν] 1583/1985 (ΦΕΚ 222/Α/1985) και του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1813/1988, επέλεξαν και διατήρησαν το προ της μονιμοποίησής τους ασφαλιστικό καθεστώς, υπάγονται υποχρεωτικά από την πρώτη του επόμενου από τη δημοσίευση του παρόντος στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975) για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, εφόσον δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου ή λογαριασμού πρόνοιας.

 

Όλος ο χρόνος της υπηρεσίας τους, από την ημερομηνία του αρχικού διορισμού τους και όχι πριν από την 01-10-1975 (ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών) και μέχρι της υπαγωγής του στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975, μπορεί να αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί με τις αποδοχές του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2079/1992.

 

Η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τους μόνιμους υπαλλήλους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), οι οποίοι επέλεξαν και διατήρησαν το προ της μονιμοποίησής τους ασφαλιστικό καθεστώς, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 1583/1985 και το νόμο [Ν] 1813/1988.

 

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για όσους υπαλλήλους των παραπάνω κατηγοριών έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος, όπως και η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου υπηρεσίας τους, θα γίνει με τις αποδοχές του τελευταίου μήνα αποχώρησης από την υπηρεσία, το δε οφειλόμενο ποσό θα παρακρατηθεί από το δικαιούμενο ποσό εφάπαξ βοηθήματος.

 

Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7, καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.