Νόμος 3050/02 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Θέματα Ταμείων Τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης 1)α της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. α. Δημοσιογράφοι - συντάκτες, απασχολούμενοι, κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε μη κρατικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα και εκπέμπουν ή παρουσιάζουν δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές τρεις (3), τουλάχιστον, φορές το εικοσιτετράωρο, συνολικής διάρκειας μίας και μισής (1,30) τουλάχιστον, ώρας και οι οποίοι ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, σχολιασμό και γενικά τη διαμόρφωση της ύλης, που βασίζεται σε πληροφορίες και γεγονότα και προορίζεται για τη σύνταξη δελτίων ειδήσεων, ενημερωτικών ή αθλητικών εκπομπών, υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).

 

Ως δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές, η διάρκεια των οποίων υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της ανωτέρω 1.30' ώρας, θεωρούνται μόνο όσα ο σταθμός παράγει με δικά του μέσα και δικούς του δημοσιογράφους και όχι τα δελτία ειδήσεων ή αθλητικές εκπομπές άλλων σταθμών που αναμεταδίδονται ύστερα από σύμβαση με αυτούς.}

 

2. Οι δημοσιογράφοι-μέλη των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων και της Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, οι οποίοι απασχολούνται, με την ειδικότητα του συντάκτη, κατά κύριο επάγγελμα και με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών (στο εσωτερικό και το εξωτερικό), των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφόσον δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών.

 

3. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπάγονται υποχρεωτικά και τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία ως συντάκτες στην εταιρεία Αθηναϊκή Ολυμπιακή Ραδιοτηλεοπτική Ανώνυμη Εταιρεία, εφόσον για την προηγούμενη απασχόλησή τους υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου αυτού.

 

4. Οι δημοσιογράφοι - μέλη των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων που απασχολούνται, κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων τα οποία εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

5. Δημοσιογράφοι απασχολούμενοι, κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε πρακτορεία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ειδήσεων, αποκλειστικά με τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων και τη διανομή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον αμείβονται σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των συντακτών - μελών της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε εφημερίδες μέλη της ΕΙΗΕΑ και έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου λόγω απασχόλησης σε άλλο εργοδότη.

 

Τα πρακτορεία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ειδήσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 

6. Για την ασφάλιση των παραπάνω εργαζομένων καταβάλλεται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εργοδοτική εισφορά 7,5% για τον κλάδο σύνταξης και 2% για τον κλάδο ανεργίας και εισφορά ασφαλισμένου 8,5% για τον κλάδο σύνταξης.

 

Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους.

 

7. Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο αυτό το χρόνο της απασχόλησής τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό της ειδικότητάς τους ασφαλιζόταν στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης που αναγνωρίζεται.

 

Αποκλείεται η αναγνώριση χρόνου για τον οποίο υπάρχει ασφάλιση σε άλλο Ταμείο ή για τον οποίο μπορεί να λάβει χώρα ασφάλιση με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 40 παράγραφοι 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1974 (ΦΕΚ 101/Α/1974).

 

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τετραετία και η απασχόληση αποδεικνύεται αποκλειστικά με βεβαίωση του εργοδότη ή με δικαστική απόφαση.

 

Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο σχετική αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος.

 

Κατ' εξαίρεση, αίτηση αναγνώρισης μπορούν να υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία και όσοι από τους παραπάνω αναφερόμενους έχουν αναγνωρίσει μέχρι 23-03-1998, με προηγούμενες ρυθμίσεις, λιγότερα από τέσσερα (4) χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στην περίπτωση αυτή θα ανέρχεται σε τόσα χρόνια όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση των τεσσάρων συντάξιμων ετών.

 

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται για κάθε μήνα αναγνώρισης σε ποσοστό 16% και υπολογίζεται στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα ασφάλισης πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες όμως δεν μπορούν να είναι κατώτερες από το πενηνταπλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

 

Καθυστέρηση καταβολής της δόσης περισσότερο από ένα μήνα από τότε που έγινε απαιτητή επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1974.

 

8. Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992 του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο αυτό το χρόνο της απασχόλησής τους σε εργασίες που ασφαλίζονται στο Ταμείο, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν έχει αναγνωρισθεί ως συντάξιμος μέχρι 16-10-1991 και δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

 

Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με καταβολή εισφοράς 15% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα, που υπολογίζεται στο πενηνταπλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη του χρόνου υποβολής της αίτησης.

 

Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται με επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις σαράντα οκτώ (48).

 

Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και εξαγοράς του χρόνου απασχόλησης.

 

Καθυστέρηση καταβολής της δόσης περισσότερο από ένα μήνα από τότε που έγινε απαιτητή επιβαρύνεται με τα πρόσθετα τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001).

 

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) συντάξιμων ετών, σε καμιά δε περίπτωση να υπερβαίνει μαζί με το χρόνο της πραγματικής και της από αναγνώριση συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα πέντε (35) συντάξιμα έτη. Κατ' εξαίρεση, αίτηση αναγνώρισης μπορούν να υποβάλουν μέσα στην ίδια προθεσμία και όσοι μέχρι 16-10-1991 αναγνώρισαν λιγότερα από δέκα (10) χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στην περίπτωση αυτή θα ανέρχεται σε τόσα χρόνια όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση των δέκα (10) συντάξιμων ετών.

 

Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των παραπάνω προσώπων γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

Οι πιο πάνω ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν στον Κλάδο επικουρικής ασφάλισης χρόνο που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης του Κλάδου κύριας ασφάλισης του Ταμείου, εξαιρουμένου του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης. Η αναγνώριση και εξαγορά του πιο πάνω χρόνου γίνεται με την καταβολή εισφοράς 2%, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα, επί των αποδοχών που ορίζονται για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.

 

Χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται στον Κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Κλάδος πρόνοιας.

 

Ο χρόνος απασχόλησης αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και αποδοχών ή στοιχείων αποδεικτικών της άσκησης ή της διακοπής του επαγγέλματος ή της ιδιότητας όπου απαιτείται.

 

9. Στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης συνιστώνται κλάδοι και θέσεις προσωπικού ως εξής:

 

α) Στον υφιστάμενο κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της κατηγορίας ΠΕ θέσεις δέκα (10), στους βαθμούς από Δ' έως Α'.

β) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών) της κατηγορίας ΠΕ, θέση μία (1), στους βαθμούς από Δ' έως Α'.

γ) Στον υφιστάμενο κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Χειριστών Διατρητικών Μηχανών), της κατηγορίας ΔΕ, θέσεις πέντε (5) στους βαθμούς από Δ' έως Α'.

 

Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.