Νόμος 3146/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, αυξάνονται σε 5 για τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

2. Στο άρθρο 105 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Στο Γραφείο του Προέδρου Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνιστώνται για την υποβοήθηση του έργου 7 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. Επικεφαλής του Γραφείου τοποθετείται μετακλητός υπάλληλος Α' βαθμού, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει με απόφασή του ο Πρόεδρος της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι αποδοχές των ανωτέρω μετακλητών υπαλλήλων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Οι θέσεις των ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου αυτού πληρούνται με απόφαση του Προέδρου της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, είτε με διορισμό είτε με απόσπαση από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, είτε με ανάθεση καθηκόντων, με παράλληλη πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.}

 

3. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 113 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έκτοτε, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στον Πρόεδρο Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στον Νομάρχη, τους βοηθούς Νομάρχη και τους έπαρχους, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 ή εργαζόμενοι και δικηγόροι με έμμισθη εντολή σε δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, που εξήλθαν ή εξέρχονται του δημόσιου τομέα, στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων ή στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων χορηγείται ειδική άδεια, μετ' αποδοχών, για όλο το διάστημα που ασκούντα καθήκοντά τους.}

 

4. Οι πρόεδροι των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έχουν αρμοδιότητα για το συντονισμό της δράσης των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Σχεδιασμού των οικείων Νομαρχιών και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για την εκπόνηση μελετών για τον ίδιο σκοπό.

 

5. α) Η πρόταση α' του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.}

 

β) Οι Οργανωτικές Μονάδες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων μεταφέρονται στις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.