Νόμος 3345/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και λειτουργικά θέματα της Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 417/1993 (ΦΕΚ 176/Α/1993) προστίθεται η φράση ή από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.}

 

3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), μετά τη φράση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, προστίθεται η φράση ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

4. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του νόμου 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.}

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους.

 

Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.}

 

7. Στο άρθρο 11 του νόμου 2690/1999 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.}

 

8. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών / Εργοδηγών, εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με το νόμο [Ν] 576/1977 (ΦΕΚ 102/Α/1977) και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Οι περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 22 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 εφαρμόζονται και για την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων.

 

9. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προκήρυξη και επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και η αποθήκευσή τους σε μαγνητικά ή οπτικά μέσα, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης προηγμένης τεχνολογίας.

 

11. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.}

 

12. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα έγγραφα, τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998) και των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 342/2002 (ΦΕΚ 284/Α/2002) και τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α/2001) και διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται Τα επικυρωμένα αυτά έγγραφα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θα ορισθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των ανωτέρω φορέων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.