Νόμος 3013/02 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται 1 θέση Ειδικού Συμβούλου και 1 θέση Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

2. Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου διατίθενται για τις ανάγκες του Γραφείου του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ελλάδα συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 1 επιπλέον ενιαία θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά με απόσπαση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Επιτρέπεται, επίσης, η απόσπαση 1 επιπλέον υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη αναγκών διοικητικής υποστήριξης. Οι ανωτέρω αποσπάσεις υπαλλήλων από φορείς του δημόσιου τομέα διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων, ύστερα από υπόδειξη του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτονται από το φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 147 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

3. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι προσλαμβανόμενοι υποδεικνύονται από τον Έλληνα Επίτροπο κατ' ελεύθερη επιλογή του. Η σύμβασή τους λήγει αυτοδίκαια, με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Έλληνα Επιτρόπου, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή.

 

3)α. Για τις αποδοχές και εν γένει απολαβές των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της πράξης υπουργικού συμβουλίου 88/1985 (ΦΕΚ 142/Α/1985), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ 07.150).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3)α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3090/2002 (ΦΕΚ 329/Α/2002).

 

4. Στο άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 294/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την εγκατάσταση κρατικών τηλεφωνικών συνδέσεων στην κατοικία και το Γραφείο στην Ελλάδα του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο συνολικός αριθμός των τηλεφωνικών συνδέσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από αίτημα του Επιτρόπου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3090/2002 (ΦΕΚ 329/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.