Νόμος 2941/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Θέματα Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 10 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 10

 

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), οι οποίες έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και εν όψει της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, προβαίνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, σε αναμόρφωση των οικονομικών τους καταστάσεων (όπως ενδεικτικώς με μεταβίβαση παγίων, αναμόρφωση του εταιρικού τους κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων, διαγραφή χρεών, συμψηφισμό απαιτήσεων με το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες), θεωρούνται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως 3 του τμήματος Ι του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 (ΦΕΚ 126/Α/1985), εφόσον καταρτίζουν ελεγμένο από ορκωτό ελεγκτή σχέδιο (proforma) των κατά τα ανωτέρω αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων για τις τρεις κατ' ανώτατο όριο τελευταίες χρήσεις προ της εισαγωγής. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται, δημοσιεύεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α/1985).

 

2. Τα πάγια στοιχεία των Δημόσιων Επιχειρήσεων και οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) μπορούν να εκτιμηθούν από εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ή από άλλον αναγνωρισμένο εκτιμητή διεθνούς κύρους, τον οποίο θα επιλέξει η επιχείρηση. Οι εκτιμήσεις ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας που προέρχεται από μετατροπή Δημόσιας Επιχείρησης της πρώτης μετά τη μετατροπή χρήσης. Η διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτίμηση αυτή σχηματίζει Ειδικό Αποθεματικό κεφάλαιο, η δημιουργία του οποίου δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία.

 

3. Διάφορες υποχρεώσεις, προβλέψεις και απαξιώσεις οι οποίες δεν είχαν απεικονιστεί στις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας που προέρχεται από μετατροπή Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού του άρθρου 1 του νόμου 2414/1996 και οι οποίες ανάγονται σε προηγούμενες χρήσεις, απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις για την πρώτη μετά τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία χρήση, με ισόποση αύξηση ή μείωση του Ειδικού Αποθεματικού της προηγούμενης παραγράφου 2.

 

4. Στις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του άρθρου 1 του νόμου 2414/1996 δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή κυρώσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)) και του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997), όπως ισχύει, εφόσον τυχόν παραλείψεις στις οικονομικές καταστάσεις και τα σχετικά βιβλία και στοιχεία των Επιχειρήσεων και Οργανισμών αποκατασταθούν μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μετά από το πέρας της πρώτης εταιρικής χρήσης μετά τη μετατροπή τους σε ανώνυμη εταιρεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί.

 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με χρήση εξομοιώνεται και κάθε βραχύτερη του έτους διαχειριστική περίοδος των ανωτέρω Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με τη νομική μορφή που είχαν πριν από τη μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού και λήγει την προηγούμενη της έναρξης της πρώτης χρήσης τους ως ανωνύμων εταιρειών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.