Νόμος 2636/98 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Κανονισμός Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μετάταξη προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα ή εκδιδόμενα προεδρικά διατάγματα και οι λοιπές σχετικές κανονιστικές πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στον τομέα τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

β. Η σχετική προκήρυξη μπορεί να γίνεται χωριστά για κάθε αντικείμενο ανάθεσης. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) τα νομικά πρόσωπα των ενδιάμεσων φορέων μπορεί να είναι και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα δε προσόντα τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καταρτίζεται Κανονισμός Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τον οποίο ορίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών εξωτερικού, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων και των υπαλλήλων, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της μετάθεσης και της απόσπασής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών εξωτερικού πληρούνται και με μετάθεση ή με απόσπαση μονίμων ή επί θητεία ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά προτεραιότητα ή άλλων φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Τα προσόντα των προϊσταμένων και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της μετάθεσης ή απόσπασης μπορεί να καθορίζονται και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων. Το επίδομα αλλοδαπής της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) καταβάλλεται και στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην αλλοδαπή.

 

Από τη δημοσίευση του ως άνω προεδρικού διατάγματος παύει αυτοδικαίως η μετάθεση και απόσπαση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και η θητεία των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να γίνουν οι μεταθέσεις ή οι αποσπάσεις στις υπηρεσίες του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω Κανονισμού. Με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 μπορεί να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται οι παραπάνω υπηρεσίες και να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται οι αρμοδιότητές τους.

 

3. Αν στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού διαπιστώνεται ότι είναι αναγκαία η ορθολογικότερη αναδιάταξη του προσωπικού του, ιδίως λόγω κατάργησης ή αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του, μείωσης των δραστηριοτήτων του, ανάγκης μείωσης των δαπανών του μείωσης των πόρων του, περιορισμού ή εγκατάλειψης τομέων εκμετάλλευσης, τότε το πλεονάζον κάθε φύσης προσωπικό (μόνιμο με θητεία ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) αυτού και των Υπηρεσιών Αυτεπιστασίας επιτρέπεται να μετατάσσεται στο Δημόσιο (κεντρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες της περιφέρειας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με την ίδια σχέση εργασίας. Η διαπίστωση της ανάγκης αναδιάταξης και μετάταξης του προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση με πλήρη στοιχεία ως προς την ανάγκη μείωσης του αριθμού του προσωπικού. Στην έκθεση αυτή θα πρέπει επιπλέον να αναφέρονται οι τυχόν ανάγκες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε εξειδικευμένο προσωπικό και να προβλέπονται τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να έχει αυτό το προσωπικό, όπως η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που αποδεικνύεται με σχετική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Μετά τη διαπίστωση της ανάγκης για μετάταξη του προσωπικού καταρτίζεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού πίνακας των μετατασσόμενων υπαλλήλων κατά κλάδο ή ειδικότητα με κριτήριο τη μη κατοχή από αυτούς των παραπάνω εξειδικευμένων προσόντων και κατά τα λοιπά την τυχόν δήλωση επιθυμίας του υπαλλήλου για μετάταξη, αλλιώς τη σειρά διορισμού ή πρόσληψής του υπαλλήλου, προηγουμένων των νεοτέρων. Σε περίπτωση ίδιου ημερολογιακού μήνα διορισμού ή πρόσληψης προηγούνται κατά τη μετάταξη κατά σειρά οι άγαμοι, έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι που δεν έχουν τέκνα έναντι των εχόντων ή των εγκύων γυναικών η συζύγων αυτών και μεταξύ εγγάμων που έχουν τέκνα αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό τέκνων. Ο πίνακας αυτός διαβιβάζεται στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.

 

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταρτίζει πίνακα με τις κενές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τις τυχόν ανάγκες πέραν των κενών θέσεων των υπηρεσιών και φορέων στους οποίους επιτρέπεται να γίνουν οι παραπάνω μετατάξεις.

 

5. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και του οικείου υπουργού. Η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της οργανικής θέσης του μετατασσομένου. Αν ο μετατασσόμενος δεν κατέχει οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, τότε η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και σε ίδιο ή σε συναφή κλάδο ή ειδικότητα. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους, καθώς και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην Ξενοδοχεία Τελεφερίκ και Καζίνα Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία και στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001). Η παραπάνω βαθμολογική κατάταξη γίνεται μόνο στους φορείς εκείνους στους οποίους από τον οργανισμό τους προβλέπεται διαβάθμιση των θέσεων. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική μισθολογική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και τις απολαβές της νέας θέσης. Ως τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοούνται ο βασικός μισθός, η τυχόν ΑΤΑ, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και το οικογενειακό επίδομα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

6. Το μετατασσόμενο προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Αν ο εργαζόμενος δεν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης μετάταξης, θεωρείται ότι επιλέγει τα ασφαλιστικά ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής, το προσωπικό παραμένει ασφαλισμένο στα ασφαλιστικά ταμεία που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.

 

7. Οι μετατάξεις αυτού του άρθρου επιτρέπεται να διενεργούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) χρόνων από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στις μετατάξεις αυτού του άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 3 - 6 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.