Νόμος 2889/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί εκτός από το παράπτωμα του άρθρου 77 της παραγράφου 1 περίπτωση ε' του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), το πειθαρχικό αδίκημα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς του άρθρου 107 παράγραφος 1 περίπτωση ε' του νόμου 3528/2007 και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 104 του ιδίου νόμου, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, που δεν απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολογία εκτός από τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την παραπομπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής παύσης.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α' στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και Β' στην Ελλάδα και η καταβολή σε αυτούς της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής μέσω Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου και την ισχύουσα νομοθεσία για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και των προϊόντων αρμοδιότητές του, όπως εκάστοτε εξειδικεύεται με τις αποφάσεις του, για την έκδοση των οποίων ρητά εξουσιοδοτείται με την παρούσα διάταξη.

 

Επίσης, επιτρέπεται στους ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας όπως Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων για φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από το φορέα που τους εποπτεύει. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που απαιτείται εκπαιδευτική άδεια για τη συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες εργασίας ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση β'. Η παρούσα παράγραφος συμπληρώνει τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1397/1983.

 

β. Η εκπαιδευτική άδεια για συμμετοχή σε συνέδρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό χορηγείται στο επιστημονικό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ανακοίνωση ή ενεργό συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις, συζητήσεις ή διαλέξεις ή μετέχει σε ομάδες εργασίας με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, για την παρακολούθηση παγκόσμιων ή πανευρωπαϊκών συνεδρίων ή συνεδρίων ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και απόφαση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο λειτουργός ή υπάλληλος γνωρίζει άριστα τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο συνέδριο και ότι ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που απουσιάζει σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια δεν υπερβαίνει το 50% των υπηρετούντων στο τμήμα του αιτούντος και δεν διαταράσσεται κατά τα λοιπά η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

 

Απαγορεύεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προβολή των προϊόντων τους.

 

Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής από φαρμακευτικές εταιρείες και λοιπές εταιρείες προϊόντων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Α' και Β'. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον διοργανωτή αποκλειστικά και μόνο μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

2. Οι Πανεπιστημιακοί ιατροί πλήρους απασχόλησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), επιτρέπεται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

3. Ο Πανεπιστημιακός Ιατρός, που είναι τοποθετημένος σε Πανεπιστημιακή Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα εγκατεστημένη σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Πανεπιστημίων, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2530/1997, απομακρύνεται αμέσως από το νοσοκομείο με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου, με την οποία ανακαλείται η πράξη τοποθέτησής του. Η σύγκλητος καλεί το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε ακρόαση και αποφασίζει για την απομάκρυνσή του ή μη με βάση τα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή τη διοίκηση του νοσοκομείου ή το όργανο που ενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση της συγκλήτου δεν αποκλείει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

4. Μετά τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού απαγορεύεται στους πανεπιστημιακούς ιατρούς που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η παροχή υπηρεσιών, με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν ασφαλιστικά υπηρεσίες υγείας, καθώς και η εγκατάσταση ιδιωτικών ιατρείων ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων.

 

Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), δεν ισχύει για την εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ για χρονικό διάστημα 5 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπό τη ρητή προϋπόθεση της συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80% του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή της διατήρησης από το ίδιο Ίδρυμα της διαχείρισης, καθώς της προϋπόθεσης ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών.

 

Για τους πανεπιστημιακούς ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, που δεν έχουν ιδιωτικό εργαστήριο, αλλά διατηρούν, μόνο, εργαστήριο εντός ιδιωτικών φορέων, η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 01-01-2002.

 

Ο Πανεπιστημιακός Ιατρός, που είναι τοποθετημένο, σε Πανεπιστημιακή Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα εγκατεστημένη σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Πανεπιστημίων, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2530/1997, απομακρύνεται αμέσως από το νοσοκομεία με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου, με την οποία ανακαλείται η πράξη τοποθέτησής του. Η σύγκλητος καλεί το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε ακρόαση και αποφασίζει για την απομάκρυνσή του ή μη με βάση τα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή τη διοίκηση του νοσοκομείου ή το όργανο που ενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση της συγκλήτου δεν αποκλείει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας.

 

Εάν ο πανεπιστημιακός ιατρός εργάζεται σε πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα, που είναι εγκατεστημένη σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη, απομακρύνεται μονομερώς από το νοσοκομείο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, μετά από κλήση του να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός δέκα (10) ημερών. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, κοινοποιείται στον Πρόεδρο του ιατρικού τμήματος και τον Πρύτανη του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), με την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

5. Οι ιατροί που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά σε θέση Επιμελητών Α', Β' και Γ' διορίζονται με πενταετή θητεία. Στο τέλος της πενταετίας η θέση επαναπροκηρύσσεται και εφόσον επιλεγεί ο ίδιος ιατρός διορίζεται ως μόνιμος. Οι ιατροί που επιλέγονται δύο φορές για κατάληψη θέσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μονιμοποιούνται αυτοδίκαια στο βαθμό που κατέχουν μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε ετών. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υπηρεσίας ιατρών που διορίστηκαν σε οργανική θέση του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχασαν ή χάνουν τη θέση τους με την έκδοση απόφασης των επιτροπών εκδίκασης εκκρεμών ενστάσεων της παραγράφου 12 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης.

 

Οι ιατροί που προσλαμβάνονται σε θέσεις διευθυντών διορίζονται με πενταετή θητεία, στο τέλος της οποίας ο ιατρός αξιολογείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης Διευθυντών και εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική ο ιατρός μονιμοποιείται Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν και για τους ιατρούς που διορίστηκαν σε θέση κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

Για τους Επιμελητές Α' που διορίστηκαν για πρώτη φορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις διατάξεις του νόμου 2519/1997 εξακολουθεί να ισχύει το εδάφιο 7 της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001.

 

Μετά τη μονιμοποίηση των παραπάνω ιατρών ισχύουν για την εξέλιξή τους οι διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 2519/1997.

 

Η προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού, σε υπηρεσίες του κρατικού συστήματος Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογίζεται για την εξέλιξη του ιατρού ως προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 

Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003),σύμφωνα με τον οποία, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου καταργείται.

 

6. Η διαδικασία επαναπροκήρυξης της θέσης αρχίζει ένα (1) έτος πριν τη λήξη της πενταετούς θητείας του ιατρού και η διαδικασία επιλογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτής. Σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, έως τη λήξη της θητείας, ο ιατρός παραμένει στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης. Εφόσον ο ίδιος ιατρός επιλεγεί και πάλι για την κατάληψη της θέσης, ο διορισμός του γίνεται αναδρομικά από τη λήξη της προηγούμενης θητείας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

7. Για όσους υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ως Επιμελητές Γ', Β' και Α' και Διευθυντές, με θητεία, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Η τετραετής θητεία των Επιμελητών Γ' και Β', της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 2071/1992, μετατρέπεται σε πενταετή και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5.

 

β) Η τριετής θητεία των Επιμελητών Α' και των Διευθυντών της παραγράφου 2 β του άρθρου 34 του νόμου 2519/1997 μετατρέπεται σε πενταετή. Στο τέλος της πενταετούς θητείας οι ιατροί αυτοί κρίνονται για μονιμοποίηση. Οι Επιμελητές Α' κρίνονται από τα Συμβούλια Αξιολόγησης της παραγράφου 14 και οι Διευθυντές από τα Συμβούλια Αξιολόγησης Διευθυντών Εθνικού Συστήματος Υγείας της παραγράφου 11.

 

γ) Θέσεις ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, στις οποίες τοποθετήθηκαν μόνιμοι αγροτικοί ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στη συνέχεια ειδικεύτηκαν, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985), μετατρέπονται σε θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, με βαθμό Επιμελητή Α' αν κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει στην ειδικότητα τουλάχιστον επτά (7) έτη και με βαθμό Επιμελητή Β' αν κατέχουν την ειδικότητα για μικρότερο των επτά (7) ετών χρονικό διάστημα. Η μετατροπή γίνεται, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, με την οποία οι θέσεις μπορεί να μεταφέρονται και να προστίθενται στον οργανισμό οποιουδήποτε Νοσοκομείου ή κέντρου υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας. Ο χρόνος της μόνιμης, με την ειδικότητα, προϋπηρεσίας προσμετράται σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος που διανύθηκε στο βαθμό της νέας θέσης.

 

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και ιατροί που απέκτησαν ειδικότητα πριν το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων αγροτικών ιατρών και εξακολουθούν να κατέχουν τις θέσεις αυτές κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

 

δ. Μόνιμοι ιατροί του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που επιλέγονται για να διοριστούν σε άλλη κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου, που προκηρύχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, διατηρούν τη μονιμότητά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτούνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, ανά ειδικότητα, ως ακολούθως:

 

α) Πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Α' και Β' Αττικής, με έδρα του την έδρα του Α' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Αττικής,

β) Δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Γ' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Αττικής, των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Α' και Β' Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Κρήτης, με έδρα του την έδρα του Γ' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Αττικής,

γ) Τρίτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Α' και Β' Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα του την έδρα του Α' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας,

δ) Τέταρτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα του την έδρα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και

ε) Πέμπτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα του την έδρα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Θεσσαλίας.

 

Η θητεία των εισηγητών και των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης είναι διετής.

 

Α. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου. Όταν πρόκειται για ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο Διοικητής του Νοσοκομείου με το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο Υγείας, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας. Αν δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας με Νοσοκομείο, προεδρεύει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.

 

β) Δύο Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ή Επιμελητές Α' Ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

 

γ) Έναν Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή ή Επιμελητή Α' Ιατρό Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

δ) τον Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δύο Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ή Επιμελητές Α' Ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή διευκρινίσεων.

 

Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκτός του Διοικητή με τον αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι.

 

Τα μέλη των περιπτώσεων β' και γ' των Περιφερειακών Συμβουλίων προτείνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο φορέα. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει εμπρόθεσμα το μέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εφαρμόζεται για την επιλογή η υπουργική απόφαση ΔΥ 13/α/οίκοθεν 39832/04-12-1997 Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1088/Β/1997) και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση [Α] Υ10/α/οίκοθεν ΓΠ/19940/17-10-2001 Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1440/Β/2001).

 

Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Επιμελητή Α' και Β', για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσότερων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ειδικότητας. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Παιδιατρικής ειδικότητας.

 

Όταν πρόκειται για επιλογή Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών / Οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά ή στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Υγείας, το μέλος της περίπτωσης α', με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από άλλο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας με απόφαση του Προέδρου του.

 

Β. Τα ανωτέρω Συμβούλια είναι αρμόδια και για την κρίση των Επιμελητών Γ' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3293/2004 (ΦΕΚ 231/Α/2004).

 

9. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 για τη λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΣΚΕΙΟΠΝΙ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004).

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καταρτίζεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κατάλογος Εθνικών Κριτών, ανά ειδικότητα, συμπεριλαμβανομένης της Οδοντιατρικής, με σκοπό τη στελέχωση των Συμβουλίων Επιλογής και των Συμβουλίων Αξιολόγησης Διευθυντών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

 

α) Διευθυντές τμημάτων ή μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Έλληνες Διευθυντές κλινικών ή μονάδων νοσοκομείων της αλλοδαπής.

β) Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ιατρικών σχολών.

 

Ο αριθμός των περιλαμβανομένων στον κατάλογο, ανά κατηγορία, πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των μελών με τα οποία συμμετέχει κάθε κατηγορία στα συμβούλια επιλογής και αξιολόγησης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των ιατρών που καταχωρούνται στον κατάλογο και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

Ο κατάλογος ανασυντάσσεται κάθε τρία (3) χρόνια.

 

Η επιλογή των μελών για τη στελέχωση των Συμβουλίων Επιλογής και των Συμβουλίων Αξιολόγησης γίνεται με χωριστή κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας,

β) ένα μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με αναπληρωτή ένα άλλο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και

γ) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με αναπληρωτή του Διευθυντή του ίδιου υπουργείου, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004).

 

11. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κάθε ειδικότητα, Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η θητεία των εισηγητών και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι διετής.

 

Τα Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης αποτελούνται από:

 

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου. Όταν πρόκειται για Διευθυντή Ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο Διοικητής του Νοσοκομείου με το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο Υγείας, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας με Νοσοκομείο, προεδρεύει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.

β) Δύο (2) Διευθυντές Ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

γ) Έναν (1) Διευθυντή Ιατρό Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

δ) Έναν (1) Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, που προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 

Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δύο (2) Διευθυντές Ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως μέλη των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκτός του Διοικητή και του αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι.

 

Τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκτός του Διοικητή του Νοσοκομείου για θέση του οποίου γίνεται η κρίση και του αναπληρωτή του, προτείνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο φορέα. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει εμπρόθεσμα το μέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα του ενός Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης για την ίδια ειδικότητα.

 

Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται για την επιλογή η υπουργική απόφαση με αριθμό [Α] ΔΥ/13/α/οίκοθεν 39832/04-12-1997 Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1088/Β/1997) και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση με αριθμό [Α] Υ10/α/οίκοθεν ΓΠ 19940/17-10-2001 Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1440/Β/2001).

 

Ως τόπος των συνεδριάσεων ορίζεται η Αθήνα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχουν την αναγκαία διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης. Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Διευθυντών, για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσοτέρων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ειδικότητας. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Παιδιατρικής Ειδικότητας. Όταν πρόκειται για επιλογή Διευθυντών Ιατρών / Οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας. Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά ή στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Υγείας, το μέλος της περίπτωσης α', με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από άλλο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004).

 

12. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εθνικού Συστήματος Υγείας υποβάλλονται στο νοσοκομείο, το οποίο έχει προκηρύξει τη θέση. Το νοσοκομείο διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στη γραμματεία του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία τα παραδίδει στους εισηγητές. Κάθε εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει την εισήγησή του στη Γραμματεία του αρμόδιου συμβουλίου μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες, από τότε που παρέλαβε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

 

Αντίγραφα των εισηγήσεων αποστέλλονται σε όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών. Οι εισηγητές υποχρεούνται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, να απαντήσουν εγγράφως και τεκμηριωμένα στις αντιρρήσεις των υποψηφίων και η απάντησή τους υποβάλλεται, μαζί με τις εισηγήσεις, στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο συγκαλείται, εξετάζει τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί και τις απόψεις των εισηγητών και τις καταχωρεί στο πρακτικό κρίσης. Το Συμβούλιο συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων πλήρως αιτιολογημένο, τον οποίο αποστέλλει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το Συμβούλιο υποχρεούται να ολοκληρώσει την κρίση εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή των απαντήσεων των εισηγητών επί των αντιρρήσεων των υποψηφίων. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της διαδικασίας και εφόσον διαπιστώσει παράβαση των σχετικών διατάξεων, μπορεί να αναπέμψει την απόφαση στο Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του αξιολογικού πίνακα.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας να παρατείνει τις προθεσμίες για την υποβολή των εισηγήσεων μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Αν οι εισηγητές δεν τηρήσουν τις προθεσμίες, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη του Συμβουλίου, αντικαθίστανται με τη διαδικασία διορισμού τους και απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε άλλο Συμβούλιο Επιλογής ή Συμβούλιο Αξιολόγησης. Η παράλειψη αυτή θεωρείται παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος του ιατρού και λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση ή αξιολόγησή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5)β του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

13. Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μόνιμοι Διευθυντές αξιολογούνται ανά πενταετία από τα Συμβούλια Αξιολόγησης Διευθυντών Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αξιολόγηση αρχίζει από τους αρχαιότερους υπηρετούντες Διευθυντές. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου, μπορεί να παραπέμπεται για αξιολόγηση, χωρίς την τήρηση του κριτηρίου της αρχαιότητας, ιατρός Διευθυντής που έχει αξιολογηθεί αρνητικά επί τρία (3) συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 2519/1997, ή ιατρός Διευθυντής, ο οποίος με την εν γένει συμπεριφορά του παραβιάζει τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.

 

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης βαθμολογεί τους κρινόμενους με Α, Β ή Γ. Με Α βαθμολογείται εκείνος που κρίνεται επαρκής και ικανός για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.

 

Με Β βαθμολογείται εκείνος που κατ' αρχήν κρίνεται επαρκής, αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί σε συγκεκριμένα σημεία. Τα σημεία αυτά, καθώς και η διαδικασία βελτίωσης του κρινόμενου, μέσα από διαδικασίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, του υποδεικνύονται από το Συμβούλιο. Σε αυτήν την περίπτωση η αξιολόγηση επαναλαμβάνεται μετά τριετία. Αν μετά την τριετία κριθεί ότι δεν έχει βελτιωθεί, τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σε προσωρινή προσωποπαγή ομοιόβαθμη θέση, που συνιστάται με την ίδια απόφαση σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή αποκεντρωμένη μονάδα του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, ανάλογα με την ειδικότητά του και τις συνολικές ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και η θέση του επαναπροκηρύσσεται.

 

Με Γ βαθμολογείται εκείνος που κρίνεται ανεπαρκής και ακατάλληλος για τη θέση που κατέχει. Στην περίπτωση αυτήν η θέση επαναπροκηρύσσεται και ο ιατρός τοποθετείται σε προσωρινή προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή μετατάσσεται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή δημόσια υπηρεσία.

 

14. Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μόνιμοι Επιμελητές Α', εφόσον συμπληρώνουν πενταετή υπηρεσία στον ίδιο βαθμό, χωρίς να έχουν εν τω μεταξύ κριθεί για κατάληψη ομοιόβαθμης θέσης αξιολογούνται, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού, από Συμβούλια Αξιολόγησης που συγκροτούνται ανά Περιφερειακό Σύστημα Υγείας από:

 

α. Τον Διοικητή του νοσοκομείου, ως Πρόεδρο, ή τον Αναπληρωτή γενικό Διευθυντή του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, όταν πρόκειται για κέντρα υγείας. Σε περίπτωση έλλειψης Αναπληρωτή γενικού Διευθυντή, απουσίας ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

 

β) Το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, που είναι και εισηγητής ή τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, όταν πρόκειται για ιατρούς των Κέντρων Υγείας.

 

γ) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου.

 

δ. Έναν Διευθυντή και έναν Αναπληρωτή Διευθυντή της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας που προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, επιτρέπεται να ορίζονται ως μέλη ένας Διευθυντής και ένας Αναπληρωτής Διευθυντής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άλλου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, που προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

 

Η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις αξιολογούνται και όσοι Επιμελητές ιατροί μονιμοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Τα συμβούλια αξιολόγησης αυτής της παραγράφου είναι αρμόδια και για τα θέματα εξέλιξης των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 2519/1997. Τα συμβούλια της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), με τα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου Δ του άρθρου 20 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004).

 

15. Σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Κλινικού Καθηγητού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα προσόντα για την απονομή του τίτλου του Κλινικού Καθηγητή του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ανάλογα εκείνων που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ο τίτλος του Κλινικού Καθηγητή αφαιρείται, αν κατά την ανά πενταετία αξιολόγηση, ο συντονιστής Διευθυντής κριθεί αρνητικά για τη διατήρηση της θέσης του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το εκλεκτορικό σώμα, το οποίο συγκροτείται από καθηγητές των ιατρικών τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο τύπος του τίτλου, ο φορέας που τον απονέμει, τα ειδικότερα κριτήρια και ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

16. Με απόφαση του Προέδρου κάθε Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όλων των ιατρών, οδοντιάτρων και λοιπών επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας, που υπηρετούν στις μονάδες του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, καθώς και ο χρόνος πρακτικής άσκησης αυτών σε πιστοποιημένους φορείς και κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η επιτυχής πρακτική άσκηση συνεκτιμώνται σε κάθε κρίση ή αξιολόγηση του παραπάνω προσωπικού.

 

17. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, μπορεί να οργανώνονται κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ιατρούς και το λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

18. Η εκπαιδευτική άδεια για συμμετοχή σε συνέδρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό χορηγείται στο επιστημονικό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα έχει ανακοίνωση ή ενεργό συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις, συζητήσεις ή διαλέξεις.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για την παρακολούθηση παγκόσμιων ή πανευρωπαϊκών συνεδρίων ή συνεδρίων ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου τομέα και απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο λειτουργός ή υπάλληλος γνωρίζει άριστα τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο συνέδριο και ότι ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που απουσιάζει σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια δεν υπερβαίνει το 50% των υπηρετούντων στο τμήμα του αιτούντος και δεν διαταράσσεται κατά τα λοιπά η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

 

Απαγορεύεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προβολή των προϊόντων τους.

 

19. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 55 παραγράφου 2 του νόμου 2683/1999 χορηγούνται στο προσωπικό των νοσοκομείων από το διευθυντή του τμήματος ή το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του νόμου 2519/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1397/1983 Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:

 

α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

 

β) έναν (1) Πρόεδρο Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, με αναπληρωτή Πρόεδρο άλλου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας,

 

γ) τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με αναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας,

 

δ) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, προκειμένου για πειθαρχική δίωξη οδοντιάτρων,

 

ε) έναν (1) Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με αναπληρωτή του άλλο Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.}

 

21. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας προβλέπονται ειδικά κίνητρα, οικονομικά και επιστημονικά:

 

α) για ειδικότητες εν ανεπάρκεια, όπως αυτές της γενικής ιατρικής, της ιατρικής της εργασίας, της αναισθησιολογίας, της ψυχιατρικής, καθώς και για εξειδίκευση στην επείγουσα και εντατική ιατρική,

β) για φαρμακοποιούς, βιολόγους, βιοχημικούς, χημικούς, κλινικούς χημικούς, νοσηλευτές και άλλους επιστήμονες του τομέα υγείας που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για μετεκπαίδευση πάνω σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό τους,

γ) για στελέχη του τομέα υγείας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα δημόσιας υγείας, διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών υγείας,

δ) για την προσέλκυση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για την κάλυψη ειδικών αναγκών σε ακριτικές, δυσπρόσιτες, απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

 

22. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 23 του νόμου 2519/1997 προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και των επειγουσών αναγκών σε δυσπρόσιτες, απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στον κατάλογο αυτόν εγγράφονται με αίτησή τους ειδικευμένοι ιατροί, που είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και ιατροί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Προηγούνται οι άνεργοι ιατροί και η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι ιατροί, που εγγράφονται στον κατάλογο αυτόν, δεν πρέπει να κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας περισσότερο από πέντε (5) έτη και δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο περισσότερο από πέντε (5) έτη.

 

Οι επικουρικοί ιατροί, με την εγγραφή τους στον κατάλογο, δηλώνουν και το χρονικό διάστημα για το οποίο δεσμεύονται να απασχοληθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών και μεγαλύτερο του ενός (1) έτους, καθώς και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας καταρτίζει πρόγραμμα ετοιμότητας των επικουρικών ιατρών, ώστε να υπάρχει κάλυψη καθ' όλο το έτος.

 

Οι επικουρικοί ιατροί, κατά το χρόνο απασχόλησής τους στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν κρίνονται για την κατάληψη θέσης ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές πρωτοδιοριζόμενου Επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η δαπάνη για την αμοιβή των επικουρικών ιατρών βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, αν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, εάν καλύπτουν ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η σύμβαση συνάπτεται, αντιστοίχως, με το οικείο νοσοκομείο ή Περιφερειακό Σύστημα Υγείας.

 

Οι προσλήψεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της πράξης υπουργικού συμβουλίου 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των ψυχιατρικών μονάδων της χώρας, σε ειδικότητες ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, καθώς και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους που πάσχουν από ομόζυγο Β' μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001>), με το άρθρο 21 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 

22. α. Στο Υπουργείο Υγείας καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στον κατάλογο αυτόν εγγράφονται με αίτησή τους ειδικευμένοι ιατροί που δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

 

Η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2)β εδάφιο β' του νόμου 3868/2010 και του άρθρου 3 της οίκοθεν Υ10Α/ΓΠ/114191/2010 (ΦΕΚ 1579/Β/2010).

 

Οι ιατροί αυτοί δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο περισσότερο από 5 έτη.

 

Οι κατάλογοι καταρτίζονται από τον Πρόεδρο του κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 και ισχύουν για δύο (2) έτη. για την εγγραφή στον κατάλογο απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους. Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση μόνο σε έναν φορέα. Η υποβολή μέσα στο ίδιο έτος περισσότερων από μία αιτήσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή του υποψηφίου από όλους τους καταλόγους.

 

Ο κατάλογος δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και για το σκοπό αυτόν συντάσσεται αυθημερόν βεβαίωση δύο υπαλλήλων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, που πρωτοκολλείται στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

 

Μετά τον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας καταρτίζει τον οριστικό κατάλογο, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.

 

Οι εγγραφόμενοι στον κατάλογο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του, δηλώνουν το χρονικό διάστημα για το οποίο δεσμεύονται να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών και μεγαλύτερο του ενός έτους, καθώς και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους. Η αρμόδια υπηρεσία του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, καταρτίζει πρόγραμμα ετοιμότητας, ώστε να υπάρχει κάλυψη καθ' όλο το έτος. Οι απασχολούμενοι αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων. Η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου που θα τους απασχολήσει

 

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου 2889/2001, οι δαπάνες των απασχολουμένων σε Κέντρα Υγείας θα βαρύνουν αντίστοιχα και τους προϋπολογισμούς των Κέντρων Υγείας, Η σχετική σύμβαση συνάπτεται με το φορέα που είναι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών.

 

Οι προσλήψεις του προσωπικού αυτής της παραγράφου διενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, χωρίς να απαιτείται εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της [Π] πράξης υπουργικού συμβουλίου 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22)α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

23. Όλες οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού για τους ιατρούς ισχύουν και για τους οδοντιάτρους,

 

24. Συνιστώνται τα παρακάτω εκλεκτορικά σώματα για την πλήρωση των κενών θέσεων και την αξιολόγηση του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας:

 

Α. Συμβούλιο προσλήψεων - κρίσεων με ανοικτές προκηρύξεις

 

Το Συμβούλιο προσλήψεων - κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις αποτελείται από:

 

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3. Τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρτήματος με θέση Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

4. Δύο Μέλη επιμελητές Α' Ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των επιμελητών Α' του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.

 

Β. Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών

 

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών αποτελείται από:

 

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν από τους δύο Αντιπροέδρους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3. Τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρτήματος με θέση Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

4. Δύο Μέλη Διευθυντές Ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των Διευθυντών Ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.

 

Γ. Συμβούλιο Αξιολόγησης προς εξέλιξη των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

Το Συμβούλιο είναι η Γενική Συνέλευση του και απαρτίζεται από τους ειδικευμένους μόνιμους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, από το βαθμό του αξιολογούμενου και άνω. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ή από το νόμιμο αναπληρωτή του και είναι σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής για τον κάθε βαθμό. Επί μη απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε μία εβδομάδα με νόμιμη απαρτία το 30% των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής. Επί νέας ελλείψεως απαρτίας, η συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά επτά ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ιατρών, θετική θεωρείται η ατομική αξιολόγηση εφόσον συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους ορίζονται από τη Συνέλευση του Τομέα, ένας (1) εισηγητής με τον αναπληρωματικό του. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του και, σε περίπτωση που ελλείπει, ο αρχαιότερος ιατρός κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας του τμήματος. Αξιολογήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο. Οι εισηγητές λαμβάνουν μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους τους φακέλους των ιατρών, που είναι υποψήφιοι για αξιολόγηση. Μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη των φακέλων οι εισηγητές καταθέτουν την εισήγηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η Γραμματεία μέσα σε πέντε ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψήφιους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας ένστασης, απαντώνται οι ενστάσεις και σε δεκαπέντε ημέρες ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας συγκαλεί την αντίστοιχη Συνέλευση. Η Συνέλευση, αφού ακούσει τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις από τους εισηγητές, καθώς και κάθε σχετική διευκρίνιση αυτών, αποφασίζει αιτιολογημένα. Οι εισηγητές λαμβάνουν για δεύτερη φορά στο ίδιο έτος τους φακέλους των ενδιαφερόμενων ιατρών μέχρι 31 Ιουλίου και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

 

Δ. Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών

 

Το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών αποτελείται από:

 

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν από τους δυο Αντιπροέδρους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

2. Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3. Τον Διευθυντή των Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή Παραρτήματος με θέση Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

4. Δύο Μέλη Συντονιστές Διευθυντές Ιατρούς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι κληρώνονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τον κατάλογο του συνόλου των Συντονιστών Διευθυντών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, ο οποίος τηρείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Τα μέλη της περίπτωσης 4 ορίζονται ως εισηγητές - κριτές. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η θητεία του είναι τριετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 24 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α/2001) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.