Νόμος 2519/97 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Προσλήψεις προσωπικού νοσοκομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κενές θέσεις γιατρών με βαθμό Επιμελητή Εθνικού Συστήματος Υγείας σε νοσοκομεία εκτός Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα σε νησιωτικές και προβληματικές περιοχές, κατά τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1397/1983, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, αφού προκηρυχθούν και δεν υπάρξουν υποψήφιοι για την κάλυψή τους, να προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου γιατροί με ειδικότητα αντίστοιχη της κενής θέσης. Οι συμβάσεις αυτές δεν μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους. Κατά προτεραιότητα η σύμβαση συνάπτεται με γιατρούς που έχουν εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι προσλαμβανόμενοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

 

Στον κατάλογο αυτόν εγγράφονται με αίτησή τους ειδικευμένοι ιατροί, που είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και ιατροί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Προηγούνται οι άνεργοι ιατροί και η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι ιατροί, που εγγράφονται στον κατάλογο αυτόν, δεν πρέπει να κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας περισσότερο από πέντε (5) έτη και δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο περισσότερο από πέντε (5) έτη.

 

Οι επικουρικοί ιατροί, με την εγγραφή τους στον κατάλογο, δηλώνουν και το χρονικό διάστημα για το οποίο δεσμεύονται να απασχοληθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών και μεγαλύτερο του ενός (1) έτους, καθώς και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας καταρτίζει πρόγραμμα ετοιμότητας των επικουρικών ιατρών, ώστε να υπάρχει κάλυψη καθ' όλο το έτος.

 

Οι επικουρικοί ιατροί, κατά το χρόνο απασχόλησής τους στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν κρίνονται για την κατάληψη θέσης ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές πρωτοδιοριζόμενου Επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η δαπάνη για την αμοιβή των επικουρικών ιατρών βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, αν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, εάν καλύπτουν ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η σύμβαση συνάπτεται, αντιστοίχως, με το οικείο νοσοκομείο ή Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

Οι προσλήψεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998), όπως κάθε φορά ισχύει. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των ψυχιατρικών μονάδων της χώρας, σε ειδικότητες ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, καθώς και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

 

Ο χρόνος απασχόλησης των επικουρικών ιατρών υπολογίζεται και ως χρόνος εξειδίκευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους Επιμελητές Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) και με την παράγραφο 22 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας σε κενός θέσεις ειδικευομένων και μέχρι το 60% αυτών, μπορούν να προσλαμβάνονται ειδικευμένοι γιατροί αντίστοιχης ειδικότητας, με σύμβαση διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους.

 

Ως προς τις αποδοχές και τον τρόπο αμοιβής τους εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τους ειδικευόμενους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υποβληθεί αίτηση γιατρού για τοποθέτηση στις θέσεις αυτές για ειδίκευση, η σύμβαση διακόπτεται δύο (2) μήνες μετά την υποβολή της αίτησης από ενδιαφερόμενο για ειδίκευση, αζημίως για το Δημόσιο και το νοσοκομείο. Κατά προτεραιότητα η σύμβαση συνάπτεται με γιατρούς που έχουν εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι προσλαμβανόμενοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

3. Σε θέσεις επιμελητών του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχουν προκηρυχθεί μπορεί, εφόσον διαπιστώνεται επείγουσα ανάγκη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης των υποψηφίων και διορισμού σε αυτές, να προσλαμβάνονται γιατροί αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, η δε σύμβαση λήγει αυτοδικαίως μόλις ολοκληρωθεί ο διορισμός και η ανάληψη υπηρεσίας του υποψηφίου που έχει επιλεγεί. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες. Οι προσλαμβανόμενοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά προτεραιότητα η σύμβαση συνάπτεται με γιατρούς που έχουν εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Στους κατά την παράγραφο αυτή ως και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσλαμβανόμενους καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας, με βαθμό Επιμελητή Β'.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, για τη λειτουργία νέων τμημάτων, εργαστηρίων ή μονάδων σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας μπορεί να μεταφέρονται τμήματα που λειτουργούν σε άλλα νοσοκομεία του ίδιου νομού ή και θέσεις γιατρών και οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπού προσωπικού με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη των νοσοκομείων και την ευρυθμότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, πριν από την έκδοση της απόφασής του, λαμβάνει υπόψη και τη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των αντίστοιχων νοσοκομείων.

 

5. Ιατροί που υποβάλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά δεν αποδέχονται το διορισμό τους, όπως και ιατροί που διορίζονται, αλλά παραιτούνται πριν από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το διορισμό τους, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησης τους αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 

6. Γιατροί που κρίνονται διοριστέοι σε θέση του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας υποχρεούνται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψή υπηρεσίας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης διορισμού τους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι ο γιατρός δεν αποδέχεται το διορισμό του και κινείται η διαδικασία διορισμού του επόμενου στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού πίνακα κρίσης. Ο τρόπος ανακοίνωσης του διορισμού προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

7. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν μπορούν εφεξής να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη ομοιόβαθμη θέση με αυτή που κατέχουν, αν δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχή υπηρεσία στη θέση τους.

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2345/1995 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Ειδικά για τους Διευθυντές του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης ή ο επόμενος, εφόσον ο προηγούμενος δεν αποδέχεται το διορισμό του μέχρι και τον τρίτο του αξιολογικού πίνακα, με εξαίρεση όταν πρόκειται για θέσεις σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως άγονες και προβληματικές κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, παράγραφος 10, του νόμου [Ν] 1397/1983, οπότε εξαντλείται ο πίνακας σειράς αξιολόγησης.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούν να διορίζονται σε θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β' και οι γιατροί που υπηρετούν σε θέσεις του κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχουν αποκτήσει δεύτερη ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 7 του νόμου [Ν] 1397/1983, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. Οι διατάξεις για τοποθέτηση γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας προς απόκτηση δεύτερης ειδικότητας ισχύουν μόνο για γιατρούς που έχουν μονιμοποιηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.}

 

10. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Τμημάτων ιατρικής, οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, υποχρεούνται, εφόσον κριθούν διοριστέοι, πριν αναλάβουν υπηρεσία να προσκομίσουν βεβαίωση του αντίστοιχου πανεπιστημιακού τμήματος ότι υπέβαλαν παραίτηση από τη θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Σε αντίθετη περίπτωση η οικεία υπηρεσία υποχρεούται, με την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται με την ανακοίνωση διορισμού να προχωρήσει στο διορισμό του επόμενου στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίου αν υπάρχει, άλλως στην επαναπροκήρυξη της θέσης. Σε περίπτωση που μετά παρέλευση διμήνου από την ανάληψη υπηρεσίας δεν προσκομισθεί και η απόφαση αποδοχής αρμοδίως της παραίτησης, η απόφαση διορισμού ανακαλείται και η οικεία υπηρεσία ενεργεί ως και κατά το προηγούμενο εδάφιο. Γιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας που θέτουν υποψηφιότητα και διορίζονται σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των κατά την προηγούμενη διάταξη Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με την αποδοχή του διορισμού τους αυτοδικαίως θεωρείται ότι υποβάλλουν και την παραίτησή τους από τη θέση του γιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας που κατέχουν, η δε λύση της οργανικής τους σχέσης επέρχεται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της προς τούτο διαπιστωτικής πράξης του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από το διορισμό στη θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Και στις περιπτώσεις της κατά τις διατάξεις αυτές παραίτησης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 1397/1983 και της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 2071/1992.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.