Νόμος 2889/01 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Πειθαρχικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005).

 

1. α. Ο Διοικητής νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ως Πειθαρχικός Προϊστάμενος, μπορεί να επιβάλλει σε βάρος του ιατρικού προσωπικού τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου μέχρι το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών.

 

Ο Διευθυντής Κέντρου Υγείας μπορεί να επιβάλλει στο ιατρικό προσωπικό τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου έως το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών.

 

β. Το Συμβούλιο Διοίκησης του νοσοκομείου, ως πειθαρχικό συλλογικό όργανο, μπορεί να επιβάλλει σε βάρος του ιατρικού προσωπικού τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου μέχρι και τις αποδοχές ενός (1) μηνός. Κατά των αποφάσεων των ανωτέρω πειθαρχικών οργάνων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, ως πειθαρχικό όργανο, ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία, σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό, σε βάρος του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Σε πρώτο βαθμό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας μπορεί να επιβάλλει μόνο τις ποινές που προβλέπονται, υπό στοιχεία α' έως και γ', στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 2519/1997. Σε δεύτερο βαθμό κρίνει τις ενστάσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του Διοικητή και του Συμβουλίου Διοίκησης του νοσοκομείου.

 

Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που επιβάλλουν από την ποινή προστίμου ισόποσου με τις αποδοχές τεσσάρων (4) μηνών και άνω έως και την ποινή της διακοπής του δικαιώματος για την υποβολή υποψηφιότητας κατάληψης θέσης ανώτερου βαθμού, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

Το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει σε πρώτο βαθμό τα πειθαρχικά αδικήματα που μπορεί να επισύρουν μέχρι και την ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε δεύτερο βαθμό κρίνει τις εφέσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, που επιβάλλουν την ποινή του προστίμου ισόποσου με τις αποδοχές τεσσάρων (4) μηνών και άνω, ως και της διακοπής του δικαιώματος για την υποβολή υποψηφιότητας κατάληψης θέσης ανώτερου βαθμού.

 

Οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και οι οριστικές αποφάσεις του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 39 του νόμου 2519/1997 καταργούνται.

 

3. Ο Διοικητής νοσοκομείου των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, μπορεί να επιβάλλει σε βάρος του λοιπού προσωπικού, πλην του ιατρικού, τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου μέχρι το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών. Την ίδια αρμοδιότητα έχει και ο Διευθυντής των Κέντρων Υγείας.

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης του νοσοκομείου, ως πειθαρχικό συλλογικό όργανο, μπορεί να επιβάλλει σε βάρος του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού τις ποινές της επίπληξης μέχρι τις αποδοχές ενός (1) μήνα. Κατά των αποφάσεων των ανωτέρω πειθαρχικών οργάνων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, ως πειθαρχικό όργανο, ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία κατά του λοιπού, πλην του ιατρικού, προσωπικού των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της αρμοδιότητάς του είτε σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο βαθμό, ύστερα από άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών οργάνων της προηγούμενης παραγράφου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, όταν δικάζει σε πρώτο βαθμό πειθαρχικά παραπτώματα του λοιπού πλην του ιατρικού, προσωπικού μπορεί να επιβάλλει τις ποινές της παραγράφου 1 περιπτώσεις α', β' και γ' του άρθρου 109 του νόμου 2683/1999.

 

Κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, που επιβάλλει ποινή βαρύτερη από τη στέρηση των αποδοχών ενός (1) μηνός, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όταν δικάζει σε πρώτο βαθμό, μπορεί να επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή.

 

Κατά των οριστικών αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 163Α του νόμου 2683/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2839/2000 και εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

4. Τις προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 3 ένσταση και έφεση δικαιούνται να ασκήσουν:

 

α) ο λειτουργός ή υπάλληλος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε η απόφαση,

β) κατά του λειτουργού ή υπαλλήλου, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της απόφασης.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου [Ν] 2071/1992 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής:

 

{ζ. η αδικαιολόγητη απουσία ή εγκατάλειψη θέσης.}

 

Για το αδίκημα αυτό, μετά από δεύτερη υποτροπή, μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.

 

6. Τα μονομελή πειθαρχικά όργανα οφείλουν να εκδίδουν την απόφασή τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα παραλαβής του πειθαρχικού φακέλου.

 

Για τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα παραλαβής του σχετικού φακέλου.

 

Η υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω προθεσμιών αποτελεί παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος και διώκεται πειθαρχικά.

 

7. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας είναι πειθαρχικώς προϊστάμενοι των Προέδρων και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 39 του νόμου 2519/1997 καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 

8. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν παραπομπής από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, προκαταρκτική έρευνα και Ένορκη Διοικητική Εξέταση κατά των Διοικητών των νοσοκομείων της αρμοδιότητάς του και εάν κρίνει ότι πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον τους εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας προεδρεύει ο αντιπρόεδρος αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης ή του προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός μηνός ή να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και ο Διοικητής είναι πειθαρχικώς προϊστάμενοι του Αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.