Νόμος 3172/03 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, η οποία ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα στην είσοδο και τη διακίνηση προσώπων στη χώρα, με σκοπό τη διάγνωση και την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.

 

2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται:

 

(α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο,

 

(β) στον προσωρινό περιορισμό των ίδιων προσώπων υπό συνθήκες που αποτρέπουν τη συνάφεια με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προέλθει μετάδοση της νόσου, ιδίως ο περιορισμός σε κατάλληλο χώρο θεραπευτικού καταστήματος ή κατ' οίκον,

 

(γ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεά τρων, κινηματογράφων, καταστημάτων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού.

 

Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται το ηπιότερο δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού του.

 

3. Η εκτέλεση των μέτρων των στοιχείων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από υγειονομικό ή ιατρικό προσωπικό σε κατάλληλους χώρους ή καταστήματα και τα μέτρα περιορίζονται κατά το περιεχόμενο και κατά τη διάρκειά τους στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαμόρφωση ασφαλούς κρίσεως για την κατάσταση της υγείας των προσώπων στα οποία επιβάλλονται, τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων και την αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Αν δεν έχει προηγηθεί διαφορετική συμφωνία, οι δαπάνες λήψης των ίδιων μέτρων βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό και αν δεν υπάρχει τέτοιος, για τις δαπάνες εφαρμόζεται η νομοθεσία για την περίθαλψη απόρων.

 

4. Τα αρμόδια για την επιβολή των μέτρων του παρόντος άρθρου όργανα μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών σε κάθε περίπτωση αντίστασης ή διατάραξης της τάξης από εκείνον που υποχρεούται να ανεχθεί τη λήψη του μέτρου.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κέντρου Ειδικών Λοιμώξεων, εξειδικεύονται τα μέτρα του παρόντος άρθρου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, οι χώροι και τα καταστήματα εκτέλεσής τους, καθορίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης της απόφασης εφαρμογής των μέτρων αυτών κατά την επόμενη παράγραφο και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

6. Η εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τα μέτρα του παρόντος άρθρου, αναλόγως της περιπτώσεως, διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κάθε φορά που η εφαρμογή τους κρίνεται αναγκαία για την αποτροπή κινδύνων της δημόσιας υγείας. Η διάρκεια ισχύος των μέτρων καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας που διατάσσει την εφαρμογή τους και μπορεί να ανανεώνεται με όμοιο τρόπο. Η απόφαση αυτή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ισχύει από την έκδοσή της και πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία πάντως δεν μπορεί να βραδύνει περισσότερο από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

 

7. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να ασκήσει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου.

 

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται και προφορικά στο όργανο που αποφάσισε τη λήψη του μέτρου, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία διαβιβάζει αμέσως στη γραμματεία του αρμόδιου κατά το προηγούμενο εδάφιο δικαστηρίου. Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται χωρίς την παρουσία αυτού που αντιλέγει, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 243 του [Π] Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

8. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου ή τα παραβιάζει ή παρεμποδίζει την εφαρμογή τους τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη,

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν ισχύουσες δια τάξεις που ρυθμίζουν την είσοδο και την παραμονή απ χώρα αλλοδαπών.

 

Β. 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστάται Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, που απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 

(1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

 

(2) Τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με αναπληρωτή του ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

 

(3) Τον γενικό Διευθυντή Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με αναπληρωτή του γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου και, εφόσον δεν υπάρχει, γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

(4) Τον γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με αναπληρωτή του γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου και, εφόσον δεν υπάρχει, γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

(5) Έναν γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αναπληρωτή του γενικό Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

(6) Έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικό σε θέματα δημόσιας διοίκησης, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

(7) Τον Πρόεδρο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, με αναπληρωτή του ένα μέλος της Διοίκησης της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, που ο Πρόεδρος αυτής υποδεικνύει η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και η θητεία της είναι τριετής.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με τους αναπληρωτές τους, ως γραμματείς.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2889/2001 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

 

{α) Ο Αναπληρωτής Διοικητής έχει την ευθύνη για τα θέματα εκπαίδευσης του ιατρικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και για τα θέματα επιστημονικής έρευνας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων,

 

β) Στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία συνιστάται και θέση Αναπληρωτή Διοικητή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Στη θέση αυτή τοποθετείται ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με βαθμό καθηγητή, Διευθυντής τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του νοσοκομείου, που εκλέγεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που υπηρετούν στο νοσοκομείο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αριθμόν [Α] ΔΥ1/ΔΙΟΙΚ/35327/27-11-2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1579/Β/2001).

 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξακολουθεί παράλληλα να κατέχει και την οργανική του θέση.

 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Συμμετέχει στο Συμβούλιο Διοίκησης του νοσοκομείου και εισηγείται για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη συγκρότηση και τη λειτουργία κλινικών και εργαστηρίων.
Έχει την εποπτεία σε όλα τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου.
Προΐσταται στην Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του νοσοκομείου.
Εποπτεύει και συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ειδικευόμενων ιατρών και των φοιτητών.
Εποπτεύει και συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.
Επιμελείται το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις, με βάση τις διεθνείς προοπτικές στο χώρο της υγείας.

 

γ) Ο Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων μπορεί να επιλέξει τις αποδοχές Αναπληρωτή Διοικητή ή τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.}

 

Γ. 1. Οι Πρόεδροι των Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας και οι Αναπληρωτές γενικοί Διευθυντές των Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας επιτρέπεται, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, να αποσπώνται, μετά γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σε άλλο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

 

Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.

 

2. Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας επιτρέπεται να μετακινούνται σε άλλο νοσοκομείο της Περιφέρειας του ίδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας ή να αποσπώνται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας άλλου Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι μετακινούμενοι Διοικητές υπογράφουν νέο συμβόλαιο αποδοτικότητας, το οποίο ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.

 

3. Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας των Προέδρων των Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας, των Αναπληρωτών γενικών Διευθυντών των Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας, των Διοικητών και των Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας αζημίως για τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας, και τα νοσοκομεία, για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία ορίζεται ως υπηρεσιακό συμβούλιο για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των ανωτέρω προσώπων. Η διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 13 του νόμου 2955/2001 καταργείται. Η γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνεπάγεται τη μη εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμένου Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να επιβάλλει το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας ή του Αναπληρωτή γενικού Διευθυντή του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας ή του Διοικητή ή του Αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου, με απόφασή του, η οποία εκδίδεται αμέσως μετά την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο του ανωτέρω ερωτήματος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για την πρόωρη λήξη της θητείας ή, αν δεν εκδοθεί η απόφαση αυτή μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο του κατά τα ανωτέρω ερωτήματος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής άσκησης των καθηκόντων, στους ενδιαφερομένους καταβάλλεται το ήμισυ των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους.

 

Δ. 1. Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Σε κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, συγκροτούνται, με απόφαση του Προέδρου του, Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, ανά ειδικότητα,

 

Η θητεία των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής είναι διετής.

 

Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Τον Διοικητή του νοσοκομείου, για το οποίο γίνεται η κρίση, ως Πρόεδρο, ή τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας, όταν πρόκειται για κέντρα υγείας. Σε περίπτωση έλλειψης Αναπληρωτή γενικού Διευθυντή ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντά του ασκεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας που αυτό υποδεικνύει.

 

β) Τον Διευθυντή του οικείου τμήματος ή κλινικής του νοσοκομείου ή τον Διευθυντή του κέντρου υγείας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει Διευθυντής ή υπάρχουν περισσότεροι από έναν, προτείνει Διευθυντή ίδιας ή συναφούς ειδικότητας το Επιστημονικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

 

γ) Τον Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου ή τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας όταν πρόκειται για κέντρα υγείας.

 

Σε περίπτωση έλλειψης Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, που αυτό υποδεικνύει.

 

δ. Έναν ιατρό Διευθυντή της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση, που υπηρετεί σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας και προτείνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ορίζεται ένας ιατρός Διευθυντής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση, που υπηρετεί σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας άλλου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, και προτείνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

 

ε. Έναν ιατρό Επιμελητή Α' ή Αναπληρωτή Διευθυντή της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση, που υπηρετεί σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, και προτείνεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση έλλειψης προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ιατρός με βαθμό Επιμελητή Δ' ή Αναπληρωτή Διευθυντή, της ίδιας η συναφούς ειδικότητας, από άλλο Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας.

 

Τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

Τα μέλη των περιπτώσεων δ' και ε' ορίζονται ως εισηγητές.

 

Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για τις περιπτώσεις δ' και ε' ορίζονται οδοντίατροι. Όπου δεν υπάρχουν οδοντίατροι των βαθμίδων που ορίζονται στις περιπτώσεις δ' και ε', επιτρέπεται να ορίζονται ως μέλη των Συμβουλίων οδοντίατροι, που υπηρετούν σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άλλου Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας

 

Όταν πρόκειται για επιλογή σε θέση Επιμελητών ιατρών / οδοντιάτρων του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη στελέχωση νοσοκομείων ή κέντρων υγείας, που λειτουργούν για πρώτη φορά και στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ο Διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας ή ο Διευθυντής του οικείου τμήματος ή του κέντρου υγείας, τα μέλη των περιπτώσεων β' και γ' ορίζονται από άλλα νοσοκομεία ή κέντρα υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Τον Διοικητή του νοσοκομείου, ως Πρόεδρο, ή τον Αναπληρωτή γενικό Διευθυντή του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας, όταν πρόκειται για κέντρα υγείας. Σε περίπτωση έλλειψης Αναπληρωτή γενικού Διευθυντή, απουσίας ή κωλύματος αυτού, τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας και Πρόνοιας}

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{δ. Έναν Διευθυντή και έναν Αναπληρωτή Διευθυντή της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας της Περιφέρειας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας που προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, επιτρέπεται να ορίζονται ως μέλη ένας Διευθυντής και ένας Αναπληρωτής Διευθυντής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας από νοσοκομεία ή κέντρα υγείας άλλου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, που προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας}

 

4. α. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Επιμελητών, για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσότερων της μιας ειδικοτήτων, αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Επιμελητών για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης ειδικότητας, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του νοσοκομείου.

 

Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της παιδιατρικής ειδικότητας.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Διευθυντών, για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσότερων της μιας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης ειδικότητας, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του νοσοκομείου. για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της παιδιατρικής ειδικότητας.}

 

Ε. 1. Επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικού (οδηγών αυτοκινήτων) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων των αποκεντρωμένων και ανεξαρτήτων υπηρεσιακών μονάδων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε κενές θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των παραρτημάτων του, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις αυτά προσόντα.

 

Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας μετά γνώμη των Διοικητικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, που συνεκτιμούν και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 69, των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 71 και της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του νόμου 2683/1999.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλογικά και για τη μεταφορά οδηγών αυτοκινήτων ή πληρωμάτων ασθενοφόρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η μετάταξη γίνεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς οργανικές θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μεταφοράς.

 

Επίσης, επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων των κλάδων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Οδηγών Αυτοκινήτων και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Τραυματιοφορέων των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, σε συνιστώμενες, με την απόφαση μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις του ίδιου κλάδου, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων από την υπηρεσία. Η μετάταξη επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι μετατασσόμενοι κατέχουν: α) επαγγελματική Άδεια Οδηγών αυτοκινήτων τουλάχιστον Γ' κατηγορίας και β) τριετή εμπειρία οδηγών αυτοκινήτων που διανύθηκε με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ' κατηγορίας. Με την απόφαση μετάταξης καταργείται η οργανική θέση του Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας που κατείχε ο μετατασσόμενος.

 

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για μία διετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Η έβδομη περίοδος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο τέλος της εκπαίδευσης και μετά από επιτυχείς εξετάσεις παρέχεται στους αποφοιτούντες ιατρούς από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας πιστοποιητικό επάρκειας στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική, το οποίο αποτελεί προσόν και δίνει προτεραιότητα στον κάτοχό του κατά τις κρίσεις πρόσληψης ιατρών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.}

 

ΣΤ. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) άρθρο 54) μετατρέπεται σε κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας Ομοίως σε κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας μετατρέπονται και οι κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών της χώρας.

 

Στις θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο Φαρμακευτικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και κατά προτεραιότητα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε θέματα δημόσιας υγείας ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος.

 

Οι οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών, που προβλέπονται στους Οργανισμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μεταφέρονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντίστοιχα και οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών εντάσσονται στον ανωτέρω κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών καταργείται αυτοδικαίως.

 

Στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή. Στο Τμήμα Φαρμακευτικών Φορέων, Φαρμάκων και Καλλυντικών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο Τμήμα Ναρκωτικών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στα Τμήματα Φαρμάκων και Φαρμακείων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Ζ. 1. Έργα κτιριακής υποδομής ενταγμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υγεία Πρόνοιας, που υλοποιούνται από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προϋπολογισμού μέχρι 80.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εκτελούνται από τον ίδιο το φορέα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 103/1997.

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) για την ολοκλήρωση του ειδικού μητρώου επιτρεπόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρατείνεται μέχρι 31-12-2004.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2737/1999 (ΦΕΚ 174/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Τράπεζες Ιστών προς Μεταμόσχευση ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ή και των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και λειτουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται κατά περίπτωση από τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικής Άμυνας ή Ανάπτυξης ή στο Κέντρο Ερευνών Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ή στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ζ3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) και με το άρθρο 28 του νόμου 3209/2003 (ΦΕΚ 304/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.