Νόμος 2889/01 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αρχίζουν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και για την οργάνωση και τη στελέχωση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και των αποκεντρωμένων και ανεξάρτητων μονάδων τους.

 

Η διοικητική μέριμνα, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, παρέχεται από τη Διοικητική Υπηρεσία του μεγαλύτερου, σε αριθμό κλινών, νοσοκομείου της χωρικής τους αρμοδιότητας και οι απαιτούμενες πιστώσεις βαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα του προϋπολογισμού του φορέα αυτού.

 

2. Η έναρξη της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, ο Πρόεδρος και τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων συνεχίζουν να ασκούν όλες τις, αντίστοιχες, αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 2519/1997 ή από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

 

Από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για τους Διοικητές και τα Συμβούλια Διοίκησης των ανεξάρτητων Μονάδων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, ασκούνται, αντίστοιχα, μέχρι την τοποθέτηση των Διοικητών και τη συγκρότηση των Συμβουλίων Διοίκησης, από τους Προέδρους και τα σημερινά Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων. Μέχρι την τοποθέτηση των λοιπών οργάνων διοίκησης των νοσοκομειακών μονάδων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας ή τη συγκρότηση των λοιπών συλλογικών οργάνων, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, διατηρούνται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων, που προβλέπονται στην υφιστάμενη οργάνωση των νοσοκομείων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να αντικαθίσταται, σε περίπτωση παραίτησής του, ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε άλλο όργανο διοίκησης ή μέλος συλλογικού οργάνου της μεταβατικής περιόδου.

 

4. Η έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών τους ιατρείων, ως αποκεντρωμένων μονάδων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, τα Κέντρα Υγείας, με τα Περιφερειακά τους Ιατρεία, εξακολουθούν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των νοσοκομείων, στα οποία υπάγονται μέχρι σήμερα, και οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των νοσοκομείων αυτών.

 

Τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, που βρίσκονται στην τοπική αρμοδιότητα Περιφερειακού Συστήματος Υγείας άλλου από αυτό στο οποίο βρίσκεται το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται, μεταφέρονται από 01-01-2002 στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, στο οποίο ανήκουν χωροταξικά.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται το νοσοκομείο, στο οποίο υπάγονται τα μεταφερόμενα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου αυτού του άρθρου. Οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν στο εξής τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, στο οποίο εντάσσονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 13 του νόμου 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001).

 

5. Από την έναρξη της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας ως αποκεντρωμένων μονάδων του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας, οι θέσεις του προσωπικού όλων των κλάδων των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών τους Ιατρείων καταργούνται ως οργανικές θέσεις του αντίστοιχου νοσοκομείου και συνιστώνται ισάριθμες και ομοιόβαθμες θέσεις, οι οποίες προστίθενται στους οργανισμούς των αντίστοιχων Κέντρων Υγείας. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά τους Ιατρεία και κατέχει οργανικές θέσεις αυτών ενσωματωμένες στους οργανισμούς των νοσοκομείων, εντάσσεται, αυτοδικαίως, από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας αυτών, στις συνιστώμενες κατά την προηγούμενη παράγραφο θέσεις. Για την ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Η προϋπηρεσία των εντασσομένων υπαλλήλων προσμετράται στη νέα τους θέση για κάθε περίπτωση.

 

6. Τα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1397/1983, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 1759/1988 και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 καταργούνται από την έναρξη της λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Επιμελητών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Συμβουλίων Επιλογής και των Συμβουλίων Αξιολόγησης των Διευθυντών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 11 του άρθρου 11 του νόμου αυτού. Η ημέρα έναρξης της λειτουργίας των ανωτέρω Συμβουλίων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

Μέχρι την ημέρα αυτή εξακολουθεί η λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και παρατείνεται μέχρι τότε η θητεία των μελών τους, εάν λήγει νωρίτερα ή έχει λήξει πριν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου χωρίς τα Συμβούλια να ανασυγκροτηθούν.

 

Όπου στις κείμενες διατάξεις υπάρχει η λέξη Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων νοείται, ανάλογα με το βαθμό του κρινόμενου ή αξιολογούμενου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ή το Συμβούλιο Αξιολόγησης Επιμελητών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας των παραγράφων 8 και 14 του άρθρου 11 ή το Συμβούλιο Επιλογής ή το Συμβούλιο Αξιολόγησης Διευθυντών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας της παραγράφου 11 του άρθρου 11 αυτού του νόμου.

 

Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και τα Συμβούλια Αξιολόγησης των Επιμελητών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και τα Συμβούλια Επιλογής και τα Συμβούλια Αξιολόγησης των Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι αρμόδια και για την επανεξέταση των εκκρεμών υποθέσεων, που κρίθηκαν αρχικά από τα καταργούμενα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και επανέρχονται μετά από ακυρωτικές αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων ή μετά από αναπομπή τους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 19 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003).

 

7. Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του παρόντος, διατηρούν την πειθαρχική δικαιοδοσία τους τα υφιστάμενα Υπηρεσιακά Συμβούλια των νοσοκομείων ή τα κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια, όπου υπάρχουν, στα οποία εξακολουθούν να υπάγονται οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων μονάδων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, πλην του ιατρικού προσωπικού.

 

8. Το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με τη σύνθεση που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου 2519/1997, μέχρι τη συγκρότησή του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 20 του άρθρου 11 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.