Νόμος 2837/00 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα, μετονομάζεται σε Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο εξής νοούνται οι Σχολές Τουριστικής, Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης των σπουδών, ιδίως θέματα σχετικά με συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών συμβουλίων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, το βαθμολογικό σύστημα και τους τίτλους αποφοίτησης, την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των εκπαιδευτηρίων καθώς και ειδικότερα θέματα του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύονται ή να καταργούνται τμήματα και ειδικότητες, στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και να καθορίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης και η διάρκεια σπουδών τους. Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα προγράμματα σπουδών και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση, τη σίτιση και στέγαση των εκπαιδευομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

4. Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης επιχορηγούνται και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς.

 

5. Οι μαθητές και σπουδαστές των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπάγονται σε καμία άλλη ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκτός από την υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά κατά του κινδύνου ατυχήματος υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει και βαρύνει τις επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.

 

6. α) Δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι Σχολές Ξεναγών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταφέρονται στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, όπου στις κείμενες διατάξεις περί Σχολών Ξεναγών αναφέρεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού νοούνται στο εξής οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης αυτών.

 

β) Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Σχολές Ξεναγών του προηγούμενου εδαφίου μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με την ίδια σχέση εργασίας και σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες με αυτές που κατέχουν, οι οποίες συστήνονται με την απόφαση μεταφοράς, οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θεωρούνται διάδοχος εργοδότης για τις συμβάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού που έχουν προσληφθεί και απασχολούνται στις Σχολές Ξεναγών.

 

γ) Οι δαπάνες, που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τη λειτουργία των Σχολών Ξεναγών και τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, μεταφέρονται στον προϋπολογισμό των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης,

 

δ) Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος ξεναγού, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης και απόδοσης στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων των ασφαλιστικών εισφορών των κατά περίπτωση εργοδοτών των ξεναγών, μεταφέρονται στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις Σχολές Ξεναγών ιδίως δε το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια φοίτησης, τον τρόπο εισαγωγής στις σχολές.

 

στ) Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου ισχύουν οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύουσες διατάξεις.

 

7. α. Στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυντή.

 

β. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από επιλογή μεταξύ προσώπων μεγάλης εμπειρίας σε θέματα εκπαίδευσης και διοίκησης και με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η θητεία του ορίζεται τριετής και μπορεί να ανανεώνεται

 

γ. Σε περίπτωση τοποθέτησης με απόσπαση στην παραπάνω θέση προσώπου που είναι ήδη δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το νόμο [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 119/Α/1982), κατά το χρόνο της θητείας του στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης διατηρούνται ακέραια τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα στο φορέα από τον οποίο προέρχεται, η θέση του στην επετηρίδα και πάντα τα προσκτώμενα, λόγω προϋπηρεσίας ή συναφή προς τη θέση του και το βαθμό του δικαιώματα. Ο χρόνος της θητείας του στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε σχετική συνέπεια, αλλά η μισθοδοσία του βαρύνει τις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 

δ. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, έχει τις αρμοδιότητες των παραγράφων 2 και 3 του νόμου 1892/1990 και τις ειδικότερες αρμοδιότητες που προβλέπονται, για τον Γενικό Διευθυντή, στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 

ε. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καταργείται η θέση του Διευθυντή - Προϊστάμενου των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης που είχε συσταθεί με την αριθμό 1566/1983 (ΦΕΚ 256/Α/1983) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

στ. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 

8. α. Το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 4032/1960 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης διοικούνται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με τριετή θητεία από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και ο Γενικός Διευθυντής των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.